Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αυτές είναι οι τριάντα εταιρείες που κατέθεσαν προσφορές στο διαγωνισμό για τα self test

Ολο­κλη­ρώ­θη­κε η πρώ­τη φάση του δια­γω­νι­σμού-εξπρές της κυβέρ­νη­σης για τα δέκα εκα­τομ­μύ­ρια self tests, με την ανα­κοί­νω­ση από την Πολι­τι­κή Προ­στα­σία των 30 εται­ρειών που δήλω­σαν ενδιαφέρον.

Η ανακοίνωση

Ολο­κλη­ρώ­θη­κε η φάση κατά­θε­σης προ­σφο­ρών για τα 10 εκ. self-tests και αντα­πο­κρι­νό­με­νοι στην πρό­σκλη­ση ενδια­φέ­ρο­ντος κατέ­θε­σαν φακέ­λους οι κάτω­θι 30 εται­ρεί­ες: Naturalis, Petroil, Μίγκος, Δίγκας, ENNOVATIVE, Bioplus, Dermis, ΦΑΓΚΡΟΝ, ΑΝΤΙΣΕΛ, Helix, Biospeedia, Ramma Dental, Medhealth, Hygiene ONE, GMK Medical, Ξενο­φών Γερ­μα­νός, Swiss Med, Medella, Asklipios Medical Group, URF Pharmaceutical, BIOSNA, Roche, QEFII, Πήγα­σος, MEEPMENT, BIOPROM, MARVIFARM, Anats, MedTrust και Anachem.

Η δια­δι­κα­σία βρί­σκε­ται στην φάση της Τεχνι­κής Αξιο­λό­γη­σης των προ­σφε­ρό­με­νων τεστ από Επι­τρο­πή που απο­τε­λεί­ται από τρεις καθη­γη­τές από τρία δια­φο­ρε­τι­κά πανε­πι­στη­μια­κά ιδρύ­μα­τα της χώρας και ανα­μέ­νε­ται να ολο­κλη­ρω­θεί στις επό­με­νες ώρες, έτσι ώστε αύριο να απο­στα­λεί ο φάκε­λος του δια­γω­νι­σμού στο Ελεγ­κτι­κό Συνέ­δριο για την διε­νέρ­γεια προ­συμ­βα­τι­κού ελέγχου.

Τα self test είναι rapid test για τον κορο­νο­ϊό, τα οποία θα μπο­ρού­με να προ­μη­θευ­τού­με δωρε­άν από τα φαρ­μα­κεία (ένα την εβδο­μά­δα ανά άτο­μο), σε εθε­λο­ντι­κή βάση. Τα ατο­μι­κά αυτά τεστ θα γίνο­νται στο σπί­τι, από τον ίδιο τον χρή­στη τους, γεγο­νός που έχει προ­κα­λέ­σει τις ενστά­σεις ειδι­κών όπως των βιο­πα­θο­λό­γων που λένε ότι εάν δεν διε­νερ­γού­νται από ειδι­κούς θα έχουν μειω­μέ­νη αξιο­πι­στία. Η δεύ­τε­ρη σοβα­ρή ένστα­ση σχε­τί­ζο­νται με το γεγο­νός πως η συγκε­κρι­μέ­νη δια­δι­κα­σία δεν θα συσχε­τι­στεί με καμία επι­δη­μιο­λο­γι­κή επι­τή­ρη­ση. Η ανα­κοί­νω­ση θετι­κού κρού­σμα­τος στην πλατ­φόρ­μα «selftesting.gov.gr»  θα γίνε­ται εθε­λο­ντι­κά. Δηλα­δή τόσο η διε­νέρ­γεια του τεστ όσο και η δήλω­ση του κρού­σμα­τος θα είναι «ατο­μι­κή υπό­θε­ση» χωρίς καμιά επι­δη­μιο­λο­γι­κή επι­τή­ρη­ση.. Μάλι­στα, η χρη­σι­μο­ποί­η­ση τους θα γίνει με στό­χο κυρί­ως την διευ­κό­λυν­ση του ανοίγ­μα­τος της αγο­ράς, όπως ομο­λο­γεί η κυβέρ­νη­ση, επι­βε­βαιώ­νο­ντας (και) από αυτό ότι οι πραγ­μα­τι­κές της ανη­συ­χί­ες σχε­τί­ζο­νται με τις ανά­γκες της καπι­τα­λι­στι­κής οικο­νο­μί­ας και όχι την προ­στα­σία της υγεί­ας του λαού.

Σύμ­φω­να με τις επί­ση­μες ανα­κοι­νώ­σεις, τα τεστ αυτο­διά­γνω­σης θα είναι υπο­χρε­ω­τι­κά για μαθη­τές και εκπαι­δευ­τι­κούς, για τους εργα­ζό­με­νους στην ακτο­πλο­ΐα και την ναυ­τι­λία, στο λια­νε­μπό­ριο, στην εστί­α­ση, στο του­ρι­σμό, στην μετα­ποί­η­ση και στα δικαστήρια.

Το έρη­μο κλου­βί, Κεί­με­νο Βαγ­γε­λιώ Καρα­κα­τσά­νη – Ζωγρα­φιές Εύα Μελά

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο