Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αυτή δεν την έχει φάει ακόμη…

Επι­μέ­λεια Πάνος Αλε­πλιώ­της //

Ενώ η αδερ­φή του Κιμ Γιονγκ-Ουν ήταν στο επί­κε­ντρο της προ­σο­χής στους Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες, μια άλλη σημα­ντι­κή γυναί­κα της ζωής του παρέ­μει­νε με τον αρχη­γό στο σπί­τι. Η σύζυ­γος του Κιμ Ri Sol-Ju σπά­νια εμφα­νί­ζε­ται στο κοι­νό, αλλά με αφορ­μή τους χει­με­ρι­νούς Ολυ­μπια­κούς αγώ­νες, έχουν βγει κάποιες λεπτο­μέ­ρειες τρα­γε­λα­φι­κές και αλλη­λο­συ­γκρουό­με­νες, είναι αλή­θεια, σχε­τι­κά με την πρώ­τη κυρία της Λαϊ­κής Δημο­κρα­τί­ας της Κορέ­ας, επει­δή προ­έρ­χο­νται  κυρί­ως από Νοτιο­κο­ρε­α­τι­κές ασφα­λί­τι­κες πηγές.

Αυτό το Φεβρουά­ριο, η Ri Sol-Ju έκα­νε μια εντυ­πω­σια­κή εμφά­νι­ση, με ταγε­ρά­κι βορειο­κο­ρε­ά­τι­κης παρα­γω­γής, μια και δεν φορά­ει ποτέ ρού­χα εισα­γω­γής. Στε­κό­ταν δίπλα στον σύζυ­γό της χαι­ρε­τώ­ντας μια τερά­στια στρα­τιω­τι­κή παρέ­λα­ση στην κορε­α­τι­κή πρω­τεύ­ου­σα Πιονγκ Γιάνγκ, την παρα­μο­νή της έναρ­ξης των  Ολυ­μπια­κών Αγώ­νων. Αυτή ήταν μία από τις σπά­νιες δημό­σιες εμφα­νί­σεις, η πρώ­τη εδώ και αρκε­τούς μήνες, καθώς η χώρα δεν κρα­τά­ει μυστι­κή την προ­σω­πι­κή ζωή της οικο­γέ­νειας Κιμ, απλά δεν ανα­φέ­ρε­ται όσο συχνά συνη­θί­ζε­ται στις άλλες χώρες. Από την άλλη, φήμες για τα πάντα γύρω από την Ri, ανα­φέ­ρουν ακό­μη ότι και το όνο­μα της συζύ­γου σαν Ri Sol ‑Ju έχει ανα­φερ­θεί, από τα μέσα της Νότιας Κορέ­ας, ότι μπο­ρεί είναι ψεύ­τι­κο. Πολυά­ριθ­μες εκθέ­σεις από τις υπη­ρε­σί­ες πλη­ρο­φο­ριών της Νότιας Κορέ­ας προ­σθέ­τουν κάποιες λεπτο­μέ­ρειες του προ­φίλ της πρώ­της κυρί­ας της Λ.Δ της Κορέ­ας, όπως για τα ρού­χα που προτιμάει.

Επίσημη αναφορά

Το 2012 ανα­φέ­ρε­ται για πρώ­τη φορά το Κρα­τι­κό Πρα­κτο­ρείο Ειδή­σε­ων της ΛΔ. Κ  στην ταυ­τό­τη­τα της πρώ­της κυρί­ας. Πριν από την ανα­κοί­νω­ση, την «μυστη­ριώ­δη» κυρία την είχαν δει μαζί με τον Ανώ­τα­το Διοι­κη­τή σε δια­φο­ρε­τι­κές περι­πτώ­σεις πράγ­μα  που προ­κα­λού­σε πολ­λές συζη­τή­σεις σχε­τι­κά με την ταυ­τό­τη­τά της. Ωστό­σο η ΚΥΠ της Νότιας Κορέ­ας ανέ­φε­ρε ότι παντρεύ­τη­καν το 2009, ενώ κάποιες άλλες πηγές υπο­στη­ρί­ζουν ότι συνα­ντή­θη­καν σε μια συναυ­λία κλα­σι­κής μου­σι­κής στο 2010.

Μαζορέτα

Οι  όντως εντυ­πω­σια­κές μαζο­ρέ­τες των Ολυ­μπια­κών Αγώ­νων της ΛΔ Κορέ­ας απο­κα­λύ­πτουν  πως έχουν δώσει στην χώρα την πρώ­τη κυρία. Πάλι η ΚΥΠ της Νότιας Κορέ­ας ανέ­φε­ρε ότι η «συντρό­φισ­σα» Ri ήταν μία από τις 90 μαζο­ρέ­τες που στάλ­θη­καν στο Ασια­τι­κό πρω­τά­θλη­μα στί­βου στη Νότια Κορέα, το 2005. Ορι­σμέ­νες άλλες  πηγές  την εμφα­νί­ζουν σαν τρα­γου­δί­στρια στην ορχή­στρα Unhasu, ευρέ­ως γνω­στή στην Β.Kορέα αλλά και στο εξω­τε­ρι­κό, αλλά αυτό επί­σης δεν έχει επι­βε­βαιω­θεί. Πως να γίνει άλλω­στε αυτό αφού η ΚΥΠ της ΒΚ «κατέ­στρε­ψε όλα τα στοι­χεία των εμφα­νί­σε­ων της», λέει ποιος άλλος η ΚΥΠ της Ν.Κ.

Κόρη γνωστών επιστημόνων

Διά­φο­ρες πηγές  ισχυ­ρί­ζο­νται πως η Ri γεν­νή­θη­κε μετα­ξύ 1985 και 1989 και είναι κόρη ενός καθη­γη­τή Πανε­πι­στη­μί­ου και μιάς δια­κε­κρι­μέ­νης ιατρού. Όπως και ο σύζυ­γός της, πιθα­νώς απο­φοί­τη­σε από το Πανε­πι­στή­μιο του Kim Il-sung, αλλά κάποιες άλλες πηγές ισχυ­ρί­ζο­νται πως επί­σης σπού­δα­σε τρα­γού­δι στην Κίνα.

Μητέρα τριών παιδιών

Έχει ανα­φερ­θεί πως το ζευ­γά­ρι έχουν τρία παι­διά – δύο κορί­τσια και ένα αγό­ρι. Οι πλη­ρο­φο­ρί­ες σχε­τι­κά με τα δύο πρώ­τα κορί­τσια προ­ήλ­θε από τον επί πολ­λά χρό­νια φίλο του Kim Jong-Un Ντέ­νις Ρόντμαν, τον πρώ­ην παί­κτη μπά­σκετ του NBA που έχει επι­σκε­φθεί τη Βόρεια Κορέα αρκε­τές φορές. Είπε στα μέσα ενη­μέ­ρω­σης ότι συνά­ντη­σε το δεύ­τε­ρο παι­δί του ζευ­γα­ριού το 2013, απο­κα­λώ­ντας τον Kim ένα καλό μπα­μπά μιας όμορ­φης οικο­γέ­νειας. Η φημο­λο­γία σχε­τι­κά με ένα τρί­το παι­δί αυξή­θη­κε το 2017 όταν η  Ri είχε εξα­φα­νι­στεί από τη δημό­σια σκη­νή για αρκε­τούς μήνες.  Η ΚΥΠ της Νότιας Κορέ­ας ανέ­φε­ρε, τον Αύγου­στο ότι είχε γεν­νή­σει ένα αγόρι.

Για το καθε­στώς στην Β.Κορέα υπάρ­χει συνο­λι­κά επε­ξερ­γα­σμέ­νη εκτί­μη­ση. Αυτό που προ­κύ­πτει μέσα από όλες αυτές τις μη σίγου­ρα βεβαιω­μέ­νες πλη­ρο­φο­ρί­ες είναι ότι ο Κιμ σε αντί­θε­ση με την λυσ­σα­λέα δια­σπο­ρά χιλιά­δων βλα­κω­δών και επι­κίν­δυ­νων πλη­ρο­φο­ριών κατα­σκευα­σμέ­νων στα εργα­στή­ρεια των Μυστι­κών Υπη­ρε­σιών έχει γυναί­κα, παι­διά και οικο­γε­νεια­κή ζωή.

Πηγή: Σπούτ­νικ

________________________________________________________________________________________________

Πάνος Αλεπλιώτης Δημοτικός σύμβουλος Πυλαίας Θεσσαλονίκης 87/90 και 99/2002. Αντιδήμαρχος Πυλαίας από το 1987 έως και το 1990 και από το 1999 έως και το 2000. Εργάστηκε σαν γεωλόγος, περιβαλλοντολόγος και χωροτάκτης. Από το 2011 διαμένει στην Σουηδία στην πόλη Σβεγκ του δήμου Χεργιεντάλεν και εργάζεται ως διευθυντής τεχνικών και κοινωνικής υποδομής.
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο