Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αυτή είναι η τελική κατανομή των εδρών (πίνακας)

Μετά την ανα­κοί­νω­ση του επί­ση­μου πλη­θυ­σμού της Ελλά­δας από την απο­γρα­φή, δια­μορ­φώ­νε­ται και ο εκλο­γι­κός χάρ­της στον οποίο κατα­γρά­φο­νται αυξο­μειώ­σεις στις έδρες.

Βάσει της απο­γρα­φής, 14 εκλο­γι­κές περι­φέ­ρειες χάνουν ή κερ­δί­ζουν έδρες. Συγκε­κρι­μέ­να:

Από μία έδρα κερ­δί­ζουν η Α’ Θεσ­σα­λο­νί­κης, η Αχα­ΐα και οι περι­φέ­ρειες της παλιάς Β´ Αθή­νας: ο δυτι­κός και ο βόρειος τομέ­ας.

Από δύο έδρες κερ­δί­ζουν ο νότιος τομέ­ας της Αθή­νας και η Ανα­το­λι­κή Αττι­κή.

Από μια έδρα χάνουν η Α’ Πει­ραιά, η Άρτα, η Θεσπρω­τία, η Καστο­ριά, η Μαγνη­σία, η Κοζά­νη, οι Σέρ­ρες και η Φθιώ­τι­δα.

Δεί­τε ανα­λυ­τι­κά τον πίνα­κα με τον τελι­κό υπο­λο­γι­σμό των εδρών:

PDF Logo

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο