Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αυταρχισμός

Μπο­ρεί η κυβέρ­νη­ση να σηκώ­νει τη σημαία της αντι­πα­ρά­θε­σης ανά­με­σα στην πρό­ο­δο και τη συντή­ρη­ση, βλέ­που­με όμως ότι ο αυταρ­χι­σμός και η κατα­στο­λή καλά κρα­τούν επί των «προ­ο­δευ­τι­κών» ημε­ρών της…

Πρό­σφα­το παρά­δειγ­μα η σπου­δή των κρα­τι­κών και εισαγ­γε­λι­κών αρχών στη Λάρι­σα να συλ­λά­βουν και να παρα­πέμ­ψουν σε δίκη στε­λέ­χη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ που έκα­ναν αφι­σο­κόλ­λη­ση για το Φεστι­βάλ. Δεν μπο­ρεί κανείς να μη σκε­φτεί ότι η φωνή του ΚΚΕ και της ΚΝΕ ενο­χλεί ιδιαί­τε­ρα στη Λάρι­σα, μια πόλη που φιλο­ξε­νεί μια από τις σημα­ντι­κό­τε­ρες για τους Αμε­ρι­κα­νούς στρα­τιω­τι­κές υπο­δο­μές και οι κομ­μου­νι­στές πρω­το­στα­τούν ενά­ντια στη ΝΑΤΟι­κή παρου­σία στην περιοχή.

Αλλω­στε, η κυβέρ­νη­ση έχει ξανα­δεί­ξει αντα­να­κλα­στι­κά στην περί­πτω­ση της βίαι­ης κατα­στο­λής της συμ­βο­λι­κής κίνη­σης στο άγαλ­μα του Τρού­μαν.

Η κυβέρ­νη­ση λόγω αμε­ρι­κα­νο­κρα­τού­με­νης ΔΕΘ έχει πάρει επί­σης πολ­λα­πλά­σια μέτρα ασφα­λεί­ας από άλλες χρο­νιές. Με περισ­σό­τε­ρους από 5.000 αστυ­νο­μι­κούς και άγνω­στο αριθ­μό πρα­κτό­ρων των ελλη­νι­κών και αμε­ρι­κα­νι­κών μυστι­κών υπη­ρε­σιών που θα ανα­λά­βουν την «προ­στα­σία» των «υψη­λών προ­σκε­κλη­μέ­νων» από τις ΗΠΑ. Ακό­μα και ο δήμος Θεσ­σα­λο­νί­κης κάλε­σε σε …γενι­κή επι­στρά­τευ­ση ώστε να μην υπάρ­χουν αδειού­χοι τις μέρες της ΔΕΘ, προ­κει­μέ­νου το σύνο­λο του κρα­τι­κού μηχα­νι­σμού να τεθεί στην υπη­ρε­σία της Εκθε­σης, όπου φέτος «τιμώ­με­νη χώρα» είναι οι ΗΠΑ. Για τέτοια αντί­θε­ση προ­ό­δου και συντή­ρη­σης μιλάμε…

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο