Αυτοί είναι οι 24 (ταυτοποιημένοι) νεκροί του Πολυτεχνείου

Όλο και πιο συστη­μα­τι­κή τα τελευ­ταία χρό­νια η προ­σπά­θεια των φασι­στών, με προ­ε­ξέ­χο­ντες τους ναζί της Χρυ­σής Αυγής, να «απο­μυ­θο­ποι­ή­σουν» τάχα την εξέ­γερ­ση του Πολυ­τε­χνεί­ου, υμνώ­ντας ταυ­τό­χρο­να το καθε­στώς της επτά­χρο­νης δικτα­το­ρί­ας. Σ’ αυτή τους την προ­σπά­θεια χρη­σι­μο­ποιούν χοντρο­κομ­μέ­να ψέμα­τα με πιο χαρα­κτη­ρι­στι­κό από αυτά είναι ότι τάχα «δεν υπήρ­χαν νεκροί στο Πολυ­τε­χνείο». Κι επει­δή … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Αυτοί είναι οι 24 (ταυ­το­ποι­η­μέ­νοι) νεκροί του Πολυ­τε­χνεί­ου.