Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αυτογελοιοποίηση του ieidiseis… — του Αλέκου Χατζηκώστα

Σε σημε­ρι­νό σχό­λιο με υπο­γρα­φή Κ.Π και τίτλο «Ο Δ. Κου­τσού­μπας και ο «πατήρ Κλε­ο­μέ­νης»», δια­βά­ζου­με στο ieidiseis.gr, ένα ακό­μη συκο­φα­ντι­κό «επι­χεί­ρη­μα» σε βάρος του ΚΚΕ και της στά­σης που κρά­τη­σε στη Βου­λή κατά τη διάρ­κεια της συζή­τη­σης για τα ιδιω­τι­κά ΑΕΙ.

Ανα­φέ­ρει ανά­με­σα στ’ άλλα: « Όλη αυτή η δια­χρο­νι­κή πολι­τι­κο-ιδε­ο­λο­γι­κή ασυ­λία που έχει εκχω­ρη­θεί στο ΚΚΕ κάνει κακό — κυρί­ως στους «ενοί­κους» του Περισ­σού. Οδη­γεί σε φαντα­σια­κές υπερ­βά­σεις όπως περί­φη­μοι « sygar daddies” του Δ. Κου­τσού­μπα και σε ακρό­τη­τες, όπως η … δια­πί­στω­ση του Ν. Σοφια­νού ότι το 1/3 των φοι­τη­τριών εκπορνεύονται.»

Προ­φα­νώς και ο συντά­κτης δεν αγνο­εί ότι το ΚΚΕ σε όλα τα χρό­νια της μακρό­χρο­νης ιστο­ρί­ας του ποτέ δεν είχε πολι­τι­κή-ιδε­ο­λο­γι­κή ασυ­λία από το καπι­τα­λι­στι­κό σύστη­μα, για­τί πολύ απλά είναι στα­θε­ρός του πολέ­μιος, για­τί ξεκά­θα­ρα στο πρό­γραμ­μα του κάνει λόγο για την επα­να­στα­τι­κή του ανα­τρο­πή του και την εγκα­θί­δρυ­ση της σοσια­λι­στι­κής-κομ­μου­νι­στι­κής κοι­νω­νί­ας. Και αυτή του τη στά­ση την «πλή­ρω­σε» με ποτα­μούς αίμα­τος, με φυλα­κές και εξο­ρί­ες και με δεκά­δες χρό­νια ως παρά­νο­μο κόμ­μα στην «αστι­κή δημο­κρα­τία» που πρε­σβεύ­ει προ­φα­νώς ο συντά­κτη του σχολίου.

Αυτό ακρι­βώς ενο­χλεί τον σχο­λιο­γρά­φο. Ότι το ΚΚΕ σχο­λιά­ζει , καταγ­γέλ­λει τη σαπί­λα του καπι­τα­λι­στι­κού συστή­μα­τος και παλεύ­ει για την ανα­τρο­πή του!

Γνω­ρί­ζει ακό­μη ο συντά­κτης, στη προ­σπά­θεια του να το ταυ­τί­σει με σκο­τα­δι­στι­κές- θρη­σκευ­τι­κές αντι­λή­ψεις, ότι το ΚΚΕ στα­θε­ρά από το πρώ­το του συνέ­δριο παλεύ­ει για το δια­χω­ρι­σμό της εκκλη­σί­ας από το κρά­τος και ότι η κοσμο­θε­ω­ρία του δεν έχει καμία σχέ­ση όχι μόνο με τη θρη­σκεία αλλά και με κάθε είδους ιδε­α­λι­στι­κές αντι­λή­ψεις και ιδεολογίες.

Όσο δε για την δήθεν «υπο­στή­ρι­ξη της ΕΣΤΙΑΣ” προς το ΚΚΕ, που προ­βά­λει ως επι­χεί­ρη­μα, απλά στη βια­σύ­νη του να κατη­γο­ρή­σει του ΚΚΕ δεν δια­βά­ζει και ακρι­βώς γρά­φει η εφη­με­ρί­δα αυτή: «…Ο κ. Κου­τσού­μπας έθε­σε ένα ζήτη­μα υπό το πρί­σμα των δικών του κομ­μα­τι­κών παρω­πί­δων, ο δε κ. Μητσο­τά­κης ηρκέ­σθη να ανα­φερ­θεί στις προ­κα­τα­λή­ψεις του ΚΚΕ, χωρίς ούτε να εμβα­θύ­νει σ’αυτές αλλά ούτε και να εγκύ­ψει στο πρό­βλη­μα των νέων μας…Την ουσία όμως του προ­βλή­μα­τος δεν την έπια­σε κανείς εξ’ όσων ομί­λη­σαν στη Βου­λή…» (ΕΣΤΙΑ 9/3).Που είδε άρα­γε την υπο­στή­ρι­ξη της ΕΣΤΙΑΣ;

Και τέλος, προ­σά­πτου­με στον αυτο­γε­λοιο­ποιού­με­νο αρθο­γρά­φο με τη σει­ρά μας, απλά τα όσα ο ίδιος καταγ­γέλ­λει σε βάρος του ΚΚΕ, για­τί του ται­ριά­ζουν από­λυ­τα: «…Υπερ­βο­λές και σαχλα­μά­ρες τις οποί­ες αν τις εκστό­μι­ζε καμιά περ­σό­να όπως π.χ. ο περί­φη­μος «πατήρ Κλε­ο­μέ­νης» θα γελάγαμε.»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο