Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Αυτοεξορίστηκε» στον… Άγιο Δομίνικο ο τέως βασιλιάς της Ισπανίας Χουάν Κάρλος

Το δρό­μο της… «ξενι­τιάς» επέ­λε­ξε ο τέως βασι­λιάς της Ισπα­νί­ας Χουάν Κάρ­λος έπει­τα από τη θύελ­λα που ξεσή­κω­σαν τα σκάν­δα­λα δια­φθο­ράς στα οποία φέρε­ται αναμεμειγμένος.

Ο 82χρονος τέως βασι­λιάς της Ισπα­νί­ας Χουάν Κάρ­λος επέ­λε­ξε να δια­μεί­νει προ­σω­ρι­νά στην Δομι­νι­κα­νή Δημο­κρα­τία, όπως ανα­φέ­ρει σε δημο­σί­ευ­μά της η εφη­με­ρί­δα La Vanguardia.

Χθες, η εφη­με­ρί­δα El Mundo έγρα­ψε ότι ο πρώ­ην βασι­λιάς έχει ήδη φύγει από τη χώρα, λίγες ώρες αφό­του τα ανά­κτο­ρα ανα­κοί­νω­σαν ότι σχε­διά­ζει να «αυτο­ε­ξο­ρι­στεί» μετά την εμπλο­κή του σε μια υπό­θε­ση διαφθοράς.

Τον Ιού­νιο, το Ανώ­τα­το Δικα­στή­ριο της Ισπα­νί­ας ξεκί­νη­σε προ­κα­ταρ­κτι­κή έρευ­να για την ανά­μι­ξη του Χουάν Κάρ­λος σε μια σύμ­βα­ση που παρα­χώ­ρη­σε η Σαου­δι­κή Αρα­βία σε μια ισπα­νι­κή κοι­νο­πρα­ξία για την κατα­σκευή μιας σιδη­ρο­δρο­μι­κής γραμ­μής. Η εφη­με­ρί­δα La Tribune της Γενεύ­ης είχε γρά­ψει ότι ο τέως βασι­λιάς έλα­βε 100 εκα­τομ­μύ­ρια δολά­ρια από τον εκλι­πό­ντα βασι­λιά της Σαου­δι­κής Αραβίας.

Ο Χουάν Κάρ­λος παραι­τή­θη­κε τον Ιού­νιο του 2014 αφή­νο­ντας τον θρό­νο στον γιο του Φελί­πε, σε μια περί­ο­δο που είχαν έρθει στο φως διά­φο­ρα σκάν­δα­λα και κυρί­ως οι στε­νές σχέ­σεις του με τη βασι­λι­κή οικο­γέ­νεια της Σαου­δι­κής Αραβίας.

Τον Μάρ­τιο, ο Φελί­πε διέ­κο­ψε την ετή­σια βασι­λι­κή επι­χο­ρή­γη­ση που λάμ­βα­νε ο πατέ­ρας του (περί­που 194.000 ευρώ) και παραι­τή­θη­κε από τη δική του κλη­ρο­νο­μιά, μετά τις πλη­ρο­φο­ρί­ες που ήθε­λαν τον τέως βασι­λιά να δια­τη­ρεί μυστι­κούς εξω­χώ­ριους τρα­πε­ζι­κούς λογαριασμούς.

Η δημο­τι­κό­τη­τά του Χουάν Κάρ­λος υπέ­στη μεγά­λο πλήγ­μα τα τελευ­ταία χρό­νια εξαι­τί­ας των σκαν­δά­λων που αποκαλύφθηκαν.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο