Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αυτό τους φοβίζει

Η ΕΕ συνε­χί­ζει να επι­χει­ρεί να ανα­γο­ρεύ­σει το σοσια­λι­σμό – κομ­μου­νι­σμό σε έγκλη­μα. Επι­μέ­νει στην ανί­ε­ρη παρα­χά­ρα­ξη της Ιστο­ρί­ας και στην προ­σπά­θεια εξί­σω­σης του κομ­μου­νι­σμού με το φασι­σμό, αυτόν το βρα­χί­ο­να του καπι­τα­λι­στι­κού συστήματος.

Όπως κάθε 23η Αυγού­στου των τελευ­ταί­ων ετών, η ΕΕ διορ­γα­νώ­νει αντι­κομ­μου­νι­στι­κές φιέ­στες στο Ταλίν της Εσθο­νί­ας, ένα κρά­τος μέλος που πρω­τα­γω­νι­στεί στην αντι­κομ­μου­νι­στι­κή υστε­ρία και στη «δικαί­ω­ση» δωσί­λο­γων συνερ­γα­τών των ναζί κατακτητών…

Γι’ αυτό καθιέ­ρω­σαν οι της ΕΕ την 23η Αυγού­στου ως δήθεν «ημέ­ρα μνή­μης για τα θύμα­τα κομ­μου­νι­στι­κών και ναζι­στι­κών καθε­στώ­των». Φυσι­κά στο στό­χα­στρό τους μπαί­νουν μόνο αυτοί που τους φοβίζουν…

Έτσι ολο­κλη­ρω­τι­κά και το φετι­νό συνέ­δριο και οι φιέ­στες που προ­γραμ­μα­τί­ζο­νται στο Ταλίν ασχο­λού­νται απο­κλει­στι­κά με τα δήθεν «εγκλή­μα­τα» και «θύμα­τα» των κομ­μου­νι­στι­κών «καθε­στώ­των».

Σε καμία θεμα­τι­κή δεν έκα­ναν καν τον κόπο, για το θεα­θή­ναι, να αφιε­ρώ­σουν λίγο χρό­νο για τα απο­δε­δειγ­μέ­να εγκλή­μα­τα του ναζισμού…

Γκά­νταλφ / dialogos.com.cy

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο