Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Αφήστε λοιπόν κατά μέρος τις επικοινωνιακού τύπου αθλιότητες» (Η απάντηση των νοσομειακών γιατρών στο υπ. Υγείας)

«Ο Υφυ­πουρ­γός Υγεί­ας απο­κά­λε­σε ψεύ­τες την ΟΕΝΓΕ και την ΕΙΝΑΠ που έκα­ναν το αυτο­νό­η­το και ζήτη­σαν να διε­ρευ­νη­θούν οι καταγ­γε­λί­ες των συναδέλφων.

Σε ερώ­τη­ση δημο­σιο­γρά­φου, στην ενη­μέ­ρω­ση των υγειο­νο­μι­κών συντα­κτών στις 2/4/2020, ανα­φο­ρι­κά με την έγγρα­φη και επώ­νυ­μη καταγ­γε­λία, ότι τους δόθη­καν προ­στα­τευ­τι­κές μάσκες που δεν πλη­ρού­σαν τις προ­δια­γρα­φές, απά­ντη­σε ότι πρό­κει­ται για την ψευ­δή είδη­ση της ημέρας.

Δεν πρό­κει­ται για απλό ατό­πη­μα του Υφυ­πουρ­γού Υγεί­ας. Είναι σαφές ότι για την ηγε­σία του Υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας «ήρω­ες» είναι μόνο όσοι κρύ­βουν τα προ­βλή­μα­τα κάτω από το χαλί στο όνο­μα της «ανα­γκαί­ας εθνι­κής ομο­ψυ­χί­ας» για την αντι­με­τώ­πι­ση της επι­δη­μί­ας. Όσοι τα ανα­δει­κνύ­ουν και διεκ­δι­κούν λύσεις υπο­νο­μεύ­ουν την «εθνι­κή προ­σπά­θεια» για την κατα­πο­λέ­μη­ση του «αόρα­του εχθρού». Είναι σαφές ότι για την κυβέρ­νη­ση της Ν.Δ «αν η πραγ­μα­τι­κό­τη­τα δε συμ­φω­νεί μαζί της τόσο το χει­ρό­τε­ρο για την πραγματικότητα».

Κύριε Κοντο­ζα­μά­νη, αν αφου­γκρα­ζό­σα­σταν τις αγω­νί­ες των νοσο­κο­μεια­κών για­τρών θα κατα­νο­ού­σα­τε ότι μια απλή επί­σκε­ψη στον ιστό­το­πο της κατα­σκευά­στριας εται­ρεί­ας και επι­σκό­πη­ση των μασκών που κατα­σκευά­ζει, δικαιο­λο­γεί από­λυ­τα το φόβο των συναδέλφων.

Κύριε Κοντο­ζα­μά­νη, οι νοσο­κο­μεια­κοί για­τροί, οι υγειο­νο­μι­κοί δεν έχουν ανά­γκη από τη διάδοση

«fake news» για­τί έχουν την αλή­θεια και το δίκιο με το μέρος τους.

Αφή­στε λοι­πόν κατά μέρος τις επι­κοι­νω­νια­κού τύπου αθλιότητες.

Επι­τέ­λους. Είναι ανή­θι­κο να στέλ­νο­νται υγειο­νο­μι­κοί να αντι­με­τω­πί­σουν την παν­δη­μία χωρίς τα κατάλ­λη­λα μέσα ατο­μι­κής προ­στα­σί­ας. Δεν το λέμε μόνο εμείς. Το λένε οι Ομο­σπον­δί­ες των νοσο­κο­μεια­κών για­τρών σε όλες τις χώρες της Ευρω­παϊ­κής Ένωσης.

Κύριε Κοντο­ζα­μά­νη απαι­τού­με να ζητή­σε­τε αμέ­σως δημό­σια συγνώμη.

Απαι­τού­με:

1) Να ελεγ­χθεί η ασφά­λεια των ΜΑΠ και να δοθεί έγγρα­φη απά­ντη­ση από τους Υπουρ­γούς Υγεί­ας στα ερω­τή­μα­τα των Για­τρών του Σωτη­ρία, του Αττι­κού, της Ε.Γ της ΟΕΝΓΕ.

2) Να στα­μα­τή­σει αμέ­σως η εκστρα­τεία συκο­φά­ντη­σης σε βάρος των για­τρών από διά­φο­ρους κυβερ­νη­τι­κούς παρά­γο­ντες και τα έμμι­σθα παπα­γα­λά­κια τους στα ΜΜΕ.

Η ΟΕΝΓΕ θα συνε­χί­σει να υπε­ρα­σπί­ζε­ται την αλή­θεια. Θα συνε­χί­σει να διεκ­δι­κεί μέτρα προ­στα­σί­ας της υγεί­ας των υγειο­νο­μι­κών, απα­ραί­τη­τη προ­ϋ­πό­θε­ση για την υπε­ρά­σπι­ση της υγεί­ας του λαού ενά­ντια στην επιδημία».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο