Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αφίσες με προβοκατόρικο περιεχόμενο στο Βόλο — Καταγγελία της ΤΕ Μαγνησίας του ΚΚΕ

Επι­τή­δειοι προ­βο­κά­το­ρες ανήρ­τη­σαν τις προη­γού­με­νες ημέ­ρες στην πόλη του Βόλου αφί­σες με το σφυ­ρο­δρέ­πα­νο και σύν­θη­μα «Υπο­χρε­ω­τι­κός εμβο­λια­σμός για όλους. Όχι στο φασι­σμό των ανεμ­βο­λί­α­στων», θέλο­ντας προ­φα­νώς να προ­κα­λέ­σουν σύγ­χυ­ση ανα­φο­ρι­κά με τις θέσεις του ΚΚΕ.

Σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­ση για το θέμα εξέ­δω­σε η ΤΕ Μαγνη­σί­ας του ΚΚΕ που κατήγ­γει­λε την δρά­ση των προ­βο­κα­τό­ρων που υπο­γρά­φουν ως… «κόκ­κι­νο μονοπάτι».

Στην ανα­κοι­νω­σή της ΤΕ Μαγνη­σί­ας του ΚΚΕ αναφέρει:

Η συγκε­κρι­μέ­νη ομά­δα γνω­στών –αγνώ­στων στοι­χεί­ων που κρύ­βο­νται πίσω από την καλο­τυ­πω­μέ­νη αφί­σα τους, επι­χει­ρεί με την ενέρ­γεια της αυτή να συκο­φα­ντή­σει και να σπεί­ρει σύγ­χυ­ση για την ξεκά­θα­ρα δια­τυ­πω­μέ­νη θέση του ΚΚΕ για την παν­δη­μία, τις τερά­στιες κυβερ­νη­τι­κές ευθύ­νες , τον ψευ­δε­πί­γρα­φο δια­χω­ρι­σμό των εργα­ζο­μέ­νων σε «εμβο­λια­σμέ­νους και ανεμβολίαστους» .

Με αυτό τον στό­χο εμφα­νί­ζε­ται ως περιε­χό­με­νο της συγκε­κρι­μέ­νης αφί­σας το σύν­θη­μα «Υπο­χρε­ω­τι­κός εμβο­λια­σμός για όλους. Όχι στο φασι­σμό των ανεμ­βο­λί­α­στων» . Η θέση αυτή ουσια­στι­κά ανα­πα­ρά­γει τη θέση της κυβέρ­νη­σης για το δια­χω­ρι­σμό του λαού σε εμβο­λια­στές και αντιεμβολιαστές.

Η θέση του ΚΚΕ είναι ξεκά­θα­ρη για το εμβό­λιο ως όπλο της επι­στή­μης, που όμως δε μπο­ρεί να χρη­σι­μο­ποιεί­ται για να δια­χω­ρί­ζει και να διχά­ζει το λαό, αλλά ως ένα σημα­ντι­κό μέτρο ενί­σχυ­σης της υγεί­ας και περιο­ρι­σμού της δια­σπο­ράς για την προ­στα­σία της ζωής εμβο­λια­σμέ­νων και ανεμ­βο­λί­α­στων, σε συν­δυα­σμό με μια ολο­κλη­ρω­μέ­νη εμβο­λια­στι­κή εκστρα­τεία ενη­μέ­ρω­σης, με εξα­το­μι­κευ­μέ­νη παρα­κο­λού­θη­ση και μια σει­ρά ακό­μη μέτρα. .

Θυμί­ζου­με στο λαό της περιο­χής ότι ανά­λο­γο φαι­νό­με­νο έχει επα­να­λη­φθεί και στο παρελ­θόν με θέμα τότε την συκο­φά­ντη­ση της πάλης της εργα­τι­κής τάξης της πόλης μας με τους κομ­μου­νι­στές μπρο­στά ενά­ντια στην καρ­κι­νο­γό­να καύ­ση σκου­πι­διών από τη βιο­μη­χα­νία της ΑΓΕΤ.

Καλού­με το λαό της περιο­χής μας σε επα­γρύ­πνη­ση. Ο αλη­θι­νός μας αντί­πα­λος είναι αυτή η πολι­τι­κή και το σύστη­μα που υπη­ρε­τεί, οι κυβερ­νή­σεις του, τα διε­θνή στη­ρίγ­μα­τά του.

Γνω­ρί­ζου­με καλά ότι σήμε­ρα υπάρ­χει προ­βλη­μα­τι­σμός, ανη­συ­χία, σε μεγά­λα τμή­μα­τα εργα­ζο­μέ­νων, λαϊ­κών στρω­μά­των. Ο αλη­θι­νός μας αντί­πα­λος το γνω­ρί­ζει επί­σης. Γι αυτό το επό­με­νο διά­στη­μα θα πυκνώ­νει κάθε μέσο για να βρει αυτός ο προ­βλη­μα­τι­σμός ανέ­ξο­δη κατεύθυνση.

Η προ­βο­κα­τό­ρι­κη αυτή ενέρ­γεια είναι ένα τέτοιο μέσο.

Μαζι­κο­ποιού­με τις γραμ­μές των συν­δι­κά­των μας, παλεύ­ου­με όλοι οι εργα­ζό­με­νοι μαζί με τα φτω­χά λαϊ­κά στρώ­μα­τα για την προ­στα­σία της υγεί­ας μας. Ασκού­με πίε­ση με τους αγώ­νες μας τόσο στην κυβέρ­νη­ση, όσο και σε όσους στη­ρί­ζουν την πλή­ρη απα­ξί­ω­ση του συστή­μα­τος υγεί­ας, όσους παί­ζουν τη ζωή μας κορώ­να γράμ­μα­τα στο τζό­γο του «νέου ΕΣΥ», της πολι­τι­κής κόστους – όφε­λους, που είναι η αιτία για την ανε­ξέ­λεγ­κτη δια­σπο­ρά της πανδημίας.

che guevara 008

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο