Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αφαίρεση επτά βαθμών από ΠΑΟΚ και 12 από Ξάνθη

Με αφαί­ρε­ση επτά βαθ­μών από το τρέ­χον πρω­τά­θλη­μα τιμω­ρή­θη­κε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ από το Πρω­το­βάθ­μιο Μονο­με­λές Πει­θαρ­χι­κό όργα­νο της Super League, ενώ η ΠΑΕ Ξάν­θη, τιμω­ρή­θη­κε με αφαί­ρε­ση 12 βαθ­μών από την τρέ­χου­σα διοργάνωση.

Οι δύο ΠΑΕ, έχουν δικαί­ω­μα έφε­σης κατά της ποι­νής, ενώ σημειώ­νε­ται πως εάν τελι­κά ισχύ­σουν οι ποι­νές, ο ΠΑΟΚ θα αρχί­σει τα πλέι οφ από την δεύ­τε­ρη θέση και με 52 βαθ­μούς, ενώ η Ξάν­θη θα μπει στα πλέι άουτ με 18 βαθ­μούς και από την 12η θέση.

Ανα­λυ­τι­κά η ανακοίνωση:
«Το Πρω­το­βάθ­μιο Μονο­με­λές Πει­θαρ­χι­κό όργα­νο πήρε τις παρα­κά­τω αποφάσεις:
ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ Α.Ο.:“Με την παρού­σα σας δια­βι­βά­ζου­με την από 27–1‑2020 Έκθεση/Πόρισμα της Επι­τρο­πής Επαγ­γελ­μα­τι­κού Αθλη­τι­σμού, η οποία μας δια­βι­βά­σθη­κε με το υπ’ αριθ. πρωτ. 96/10–2‑2020 έγγρα­φό της καθώς και το υπ’ αριθ. πρωτ. εξερχ 30/10–2‑2020 έγγρα­φο ΕΠΟ, καλώ­ντας σας να παρα­στεί­τε ενώ­πιόν μας, κατά την εκδί­κα­σή της, σύμ­φω­να με τα ανα­φε­ρό­με­να στην παρα­πά­νω Έκθεση/Πόρισμα της Επι­τρο­πής Επαγ­γελ­μα­τι­κού Αθλη­τι­σμού άρθρα σε συν­δυα­σμό με το Παράρ­τη­μα Α του ΠΚ ΕΠΟ.”:

-ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ α) την υπ’ αριθ. πρωτ. 97/13–2‑2020 κλή­ση προς απο­λο­γία κατά της Π.Α.Ε. Α.Ο. ΞΑΝΘΗ, για παρα­βί­α­ση του άρθρου 69 παρ. 3 και 12 ν. 2725/1999, εξ αιτί­ας ανα­κλή­θη­κε το πιστο­ποι­η­τι­κό της Ε.Ε.Α. κατ’ άρθρο 77Α ν. 2725/1999, σε συν­δυα­σμό με το Παράρ­τη­μα Α του Π.Κ./Ε.Π.Ο., Β) την από 19–2‑2020 πρό­σθε­τη παρέμ­βα­ση της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, Γ) την από 14–2‑2020 παρέμ­βα­ση της ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ και Δ) την από 19–2‑2020 πρό­σθε­τη παρέμ­βα­ση της ΠΑΕ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ — Α.Ε.Λ. αντι­μω­λία των διαδίκων.

-ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ό,τι κρί­θη­κε απορριπτέο.

-ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την παρέμ­βα­ση της ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ.

-ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει τις παρεμ­βά­σεις των ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ και ΠΑΕ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ — Α.Ε.Λ..

-ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ εις βάρος της πει­θαρ­χι­κώς εγκα­λου­μέ­νης για την πρά­ξη της παρά­βα­σης του άρθρου 69 παρ. 3 και 12 ν. 2725/1999, εξ αιτί­ας της οποί­ας ανα­κλή­θη­κε από την Επι­τρο­πή Επαγ­γελ­μα­τι­κού Αθλη­τι­σμού το πιστο­ποι­η­τι­κό συμ­με­το­χής της στο πρω­τά­θλη­μα, την ποι­νή της αφαί­ρε­σης πέντε (5) βαθ­μών από το τρέ­χον επαγ­γελ­μα­τι­κό πρω­τά­θλη­μα SUPERLEAGUE ΕΛΛΑΔΑ 2019–2020.

ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ Α.Ο.:“Με την παρού­σα σας δια­βι­βά­ζου­με την από 27–1‑2020 Έκθεση/Πόρισμα της Επι­τρο­πής Επαγ­γελ­μα­τι­κού Αθλη­τι­σμού, η οποία μας δια­βι­βά­σθη­κε με το υπ’ αριθ. πρωτ. 96/10–2‑2020 έγγρα­φό της καθώς και το υπ’ αριθ. πρωτ. εξερχ 30/10–2‑2020 έγγρα­φο ΕΠΟ, καλώ­ντας σας να παρα­στεί­τε ενώ­πιόν μας, κατά την εκδί­κα­σή της, σύμ­φω­να με τα ανα­φε­ρό­με­να στην παρα­πά­νω Έκθεση/Πόρισμα της Επι­τρο­πής Επαγ­γελ­μα­τι­κού Αθλη­τι­σμού άρθρα σε συν­δυα­σμό με το Παράρ­τη­μα Α του ΠΚ ΕΠΟ.”:

ΠΑΕ ΠΑΟΚ:“Με την παρού­σα σας δια­βι­βά­ζου­με την από 27–1‑2020 Έκθεση/Πόρισμα της Επι­τρο­πής Επαγ­γελ­μα­τι­κού Αθλη­τι­σμού, η οποία μας δια­βι­βά­σθη­κε με το υπ’ αριθ. πρωτ. 96/10–2‑2020 έγγρα­φό της καθώς και το υπ’ αριθ. πρωτ. εξερχ 30/10–2‑2020 έγγρα­φο ΕΠΟ, καλώ­ντας σας να παρα­στεί­τε ενώ­πιόν μας, κατά την εκδί­κα­σή της.”:

ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ κατ’ αντι­μω­λία Α) τα επί των ανα­φε­ρο­μέ­νων στην από 27–1‑2020 Έκθε­ση της Επι­τρο­πής Επαγ­γελ­μα­τι­κού Αθλη­τι­σμού που αφο­ρά την ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ Α.Ο. και την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, η οποία δια­βι­βά­σθη­κε στο παρόν Πρω­το­βάθ­μιο Πει­θαρ­χι­κό Όργα­νο με το υπ’ αριθ. πρωτ. 96/10–2‑2010 έγγρα­φό της καθώς και το υπ’ αριθ. πρωτ. εξερχ. 30/10–2‑2020 έγγρα­φο ΕΠΟ, για παρά­βα­ση των δια­τά­ξε­ων του άρθρου 69 παρ. 9 και 12 Ν. 2725/1999, Β) την από 14–2‑2020 πρό­σθε­τη παρέμ­βα­ση της Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, προς υπο­στή­ρι­ξη της υπό στοι­χείο Α΄ ως άνω από 27–1‑2020 Έκθε­ση της Επι­τρο­πής Επαγ­γελ­μα­τι­κού Αθλη­τι­σμού, η οποία στρέ­φε­ται σε βάρος της Π.Α.Ε. ΞΑΝΘΗ Α.Ο., Γ) την από 14–2‑2020 πρό­σθε­τη παρέμ­βα­ση της Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, προς υπο­στή­ρι­ξη της υπό στοι­χείο Α΄ ως άνω από 27–1‑2020 Έκθε­ση της Επι­τρο­πής Επαγ­γελ­μα­τι­κού Αθλη­τι­σμού, η οποία στρέ­φε­ται σε βάρος της Π.Α.Ε. ΠΑΟΚ, Δ) την από 14–2‑2020 πρό­σθε­τη παρέμ­βα­ση της Π.Α.Ε. Α.Ε.Λ., προς υπο­στή­ρι­ξη της Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, η οποία στρέ­φε­ται σε βάρος της Π.Α.Ε. ΞΑΝΘΗ Α.Ο. και της Π.Α.Ε. ΠΑΟΚ.

-ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ τις ως άνω (υπό στοιχ. Β, Γ, Δ) πρό­σθε­τες παρεμβάσεις.

-ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στην ομά­δα της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ Α.Ο. την ποι­νή της αφαί­ρε­σης επτά (7) βαθ­μών από το τρέ­χον επαγ­γελ­μα­τι­κό πρω­τά­θλη­μα (Super League 1 Ελλά­δα αγω­νι­στι­κή περί­ο­δος 2019 — 2020).

-ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στην ομά­δα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ την ποι­νή της αφαί­ρε­σης επτά (7) βαθ­μών από το τρέ­χον επαγ­γελ­μα­τι­κό πρω­τά­θλη­μα (Super League 1 Ελλά­δα αγω­νι­στι­κή περί­ο­δος 2019 — 2020).

ΠΑΕ Πανιώ­νιος: «Με βάση την από 11-02-2020 ένστα­ση σας για το κύρος του Αγώ­να μετα­ξύ των ομά­δων ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ — ΠΑΕ Α.Ο. ΞΑΝΘΗ της 8.2.2020 για την 23η αγω­νι­στι­κή ημέ­ρα του πρω­τα­θλή­μα­τος SUPER LEAGUE 1 ΕΛΛΑΔΑ της αγω­νι­στι­κής περιό­δου 2019–2020 και κατά της ΠΑΕ Α.Ο. ΞΑΝΘΗ, καλεί­σθε όπως παρα­στεί­τε ενώ­πιόν μας, κατά την εκδί­κα­σή της, η οποία προσ­διο­ρί­σθη­κε, κατά την ημε­ρο­μη­νία της 17-02-2020, ημέ­ρα Δευ­τέ­ρα και ώρα 9:30, συντέ­μνο­ντας την προ­θε­σμία κλη­τεύ­σε­ως, κατ’ άρθρα 8 και 33 του Δικο­νο­μι­κού Κανο­νι­σμού Λει­τουρ­γί­ας Πει­θαρ­χι­κών Επιτροπών.»

-ΔΙΚΑΖΕΙ αντι­μω­λία των διαδίκων.

-ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την ένσταση.

-ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την κατά­πτω­ση του κατα­βλη­θέ­ντος παρα­βό­λου υπέρ της Διορ­γα­νώ­τριας Αρχής.

Γίνε­ται μνεία ότι κατά της παρού­σας από­φα­σης είναι δυνα­τή η άσκη­ση έφε­σης εντός προ­θε­σμί­ας δύο (2) εργα­σί­μων ημε­ρών για τους δια­δί­κους και πέντε (5) εργα­σί­μων ημε­ρών για τον Υπεύ­θυ­νο Άσκη­σης Πει­θαρ­χι­κής Δίω­ξης από την επο­μέ­νη της κοι­νο­ποί­η­σης της παρούσας».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο