Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αφγανιστάν, εκλογές με βόμβες, ρουκέτες, νεκρούς και τραυματίες

 

Εκλο­γές στο Αφγα­νι­στάν. Με στοι­χεία και αριθ­μούς που δεν μπο­ρούν να επι­βε­βαιω­θούν από που­θε­νά και από κανέναν. 

Με 130 νεκρούς και τραυ­μα­τί­ες από βόμ­βες και ρου­κέ­τες των Ταλι­μπάν που καλούν τον κόσμο σε απο­χή. Εννιά εξ αυτών υπο­ψή­φιοι. Με 52.000 αστυ­νο­μι­κούς να φρου­ρούν τα εκλο­γι­κά τμή­μα­τα, που κάποια από αυτά δεν άνοι­ξαν καν. Με 35,5 εκα­τομ­μύ­ρια πλη­θυ­σμό και γύρω στα 9 εκα­τομ­μύ­ρια εγγεγραμμένους. 

Με το 30% της χώρας ίσως και παρα­πά­νω στα χέρια των Ταλι­μπάν. Το Σάβ­βα­το ψήφι­σαν, λένε, γύρω στα 3.000.000 αλλά κανείς δεν ξέρει τον ακρι­βή συνο­λι­κό αριθ­μό που τελι­κά ψήφι­σε. Ούτε κανείς θα ξέρει ποιος νίκη­σε μέχρι τον επό­με­νο μήνα. Με 20.000 Νατοι­κούς στρα­τιώ­τες, 18.000 από αυτούς Αμερικάνους. 

AFGHANISTAN 2

Πρώ­τη χώρα του κόσμου στην παρα­γω­γή όπιου με την βοή­θεια των Αμε­ρι­κά­νων. Με 3 εκα­τομ­μύ­ρια ανθρώ­πους που κιν­δυ­νεύ­ει η ζωή τους άμε­σα από την χει­ρό­τε­ρη ξηρα­σία εδώ και πολ­λά χρό­νια, χει­ρό­τε­ρη ακό­μη και του Ν.Σουδάν, ξηρα­σία που τους κάνει πάλι πρόσφυγες. 

Αυτά πέτυ­χε μέχρι τώρα η ανθρω­πι­στι­κή βοή­θεια των Αμε­ρι­κά­νων από την δεκα­ε­τία του 80 και ο πόλε­μος ενα­ντί­ον της τρο­μο­κρα­τί­ας που άρχι­σε ο Μπούς και δεν τελειώ­νει ποτέ. Αυτά που βλέ­που­με και στις φωτογραφίες.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο