Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 130 νεκροί από τον ισχυρό σεισμό που έπληξε τη χώρα

Του­λά­χι­στον 255 άνθρω­ποι σκο­τώ­θη­καν στο ανα­το­λι­κό Αφγα­νι­στάν από τον ισχυ­ρό σει­σμό των 6,1 βαθ­μών που σημειώ­θη­κε σήμε­ρα τα ξημε­ρώ­μα­τα, δήλω­σε αξιω­μα­τού­χος του υπουρ­γεί­ου Εσω­τε­ρι­κών, ενώ εκα­το­ντά­δες άλλοι είναι τραυματισμένοι.

Οι περισ­σό­τε­ροι θάνα­τοι εντο­πί­ζο­νται στην επαρ­χία Πακτί­κα, επι­σή­μα­νε από την πλευ­ρά του ο Μοχά­μαντ Νασίμ Χακά­νι επι­κε­φα­λής της υπη­ρε­σί­ας αντι­με­τώ­πι­σης κατα­στρο­φών των Ταλιμπάν.

Εξάλ­λου, σύμ­φω­να με τον ίδιο, νεκροί υπάρ­χουν στις ανα­το­λι­κές επαρ­χί­ες Ναν­γκαρ­χάρ και Χοστ, ενώ οι αρχές συνε­χί­ζουν την απο­τί­μη­ση των ζημιών.

Ο σει­σμός μεγέ­θους 6,1 βαθ­μών σημειώ­θη­κε σήμε­ρα στη 01:00 τα ξημε­ρώ­μα­τα (τοπι­κή ώρα, 23:30 χθες, Τρί­τη, ώρα Ελλά­δας), την ώρα που πολ­λοί άνθρω­ποι κοι­μό­ντου­σαν, κοντά στα σύνο­ρα με το Πακι­στάν, σύμ­φω­να με το Αμε­ρι­κα­νι­κό Ινστι­τού­το Γεω­φυ­σι­κής (USGS).

Ο σει­σμός είχε επί­κε­ντρο περί­που 44 χιλιό­με­τρα από την πόλη Χοστ (πρω­τεύ­ου­σα της ομώ­νυ­μης επαρ­χί­ας), στο νοτιο­α­να­το­λι­κό Αφγα­νι­στάν, και έγι­νε αισθη­τός σε από­στα­ση μεγα­λύ­τε­ρη των 500 χιλιο­μέ­τρων, ως το Πακι­στάν και την Ινδία, ανα­κοί­νω­σε το Ευρω­παϊ­κό Μεσο­γεια­κό Σει­σμο­λο­γι­κό Κέντρο.

«Δυστυ­χώς χθες το βρά­δυ σημειώ­θη­κε ισχυ­ρός σει­σμός σε τέσ­σε­ρις περιο­χές της επαρ­χί­ας Πακτί­κα, από τον οποίο σκο­τώ­θη­καν και τραυ­μα­τί­στη­καν εκα­το­ντά­δες συμπο­λί­τες μας και κατα­στρά­φη­καν δεκά­δες σπί­τια», ανέ­φε­ρε ο Μπι­λάλ Καρί­μι, εκπρό­σω­πος της κυβέρ­νη­σης των Ταλι­μπάν, στο Twitter.

«Καλού­με όλες τις υπη­ρε­σί­ες αρω­γής να στεί­λουν αμέ­σως ομά­δες στην περιο­χή για να απο­τρα­πεί περαι­τέ­ρω κατα­στρο­φή», πρόσθεσε.

Φωτο­γρα­φί­ες που έχουν αναρ­τη­θεί στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης δεί­χνουν κατε­στραμ­μέ­να σπί­τια στους δρό­μους ενός χωριού. Τοπι­κές πηγές από την επαρ­χία Πακτί­κα ανέ­φε­ραν ότι λόγω του σει­σμού σημειώ­θη­κε κατολίσθηση.

Το Αφγα­νι­στάν πλήτ­τε­ται συχνά από σει­σμούς, κυρί­ως στον ορει­νό όγκο του Χιντού Κους που βρί­σκε­ται πάνω στο σημείο που ενώ­νο­νται δύο τεκτο­νι­κές πλά­κες, η ευρα­σια­τι­κή και η ινδική.

Φώτης Αγγου­λές, ο προ­λε­τά­ριος ποιητής

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο