Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αφιερωμένο στον Ν. Χικμέτ το περιοδικό «Θέματα Παιδείας»

Κυκλο­φό­ρη­σε το νέο τεύ­χος του περιο­δι­κού Θέμα­τα Παι­δεί­ας, αφιε­ρω­μέ­νο στον Ναζίμ Χικ­μέτ. Ανα­ζη­τή­στε το στο περί­πρε­ρο του περιο­δι­κού στο Φεστι­βάλ της Αθή­νας και στα βιβλιοπωλεία.

Περιε­χό­με­να
Θέμα­τα Παι­δεί­ας 53–56

 • Σημεί­ω­μα της σύντα­ξης (απ’ αφορ­μή το συγ­χα­ρη­τή­ριο μήνυ­μα του Φάνη Κακριδή)

Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ

 • Από το Χικ­μέτ στους σύγ­χρο­νους και μελ­λο­ντι­κούς ανθρώ­πους (Σαλίμ Ενγκινάρ)
 • Ν. Χικ­μέτ: Αυτοβιογραφία
 • Χρο­νο­λό­γιο του Ναζίμ Χικ­μέτ Ραν
 • Ν. Χικ­μέτ: Γράμ­μα στην Τζό­υς Λούσσου
 • Έζη­σε — έγρα­ψε απλά και δυνα­τά (Αντρέα Σφερίνο)
 • «Αιχ­μά­λω­τος, ναι, μα οι αλυ­σί­δες του έχουν σπά­σει» (Νάση Σακιώτη)
 • «Μια θρη­σκεία, ένας νόμος, ένα δίκαιο: Η δου­λιά του εργά­τη» (Στέ­λιος Μαγιόπουλος)
 • Ανα­μνή­σεις του Μεμέτ Φουάτ
 • Ποι­η­τής του αγώ­να (Μαρί Ζοζέφ Μπαρρόν)
 • Ο Ναζίμ ζει την ιστο­ρία (Γκαρ­ρός Μανουτζιάν)
 • Μια κοι­νή παρου­σία (Ζαν Μαρσενάκ)
 • Εν αρχή ην η δρά­σις (Μαντλέν Ριφφώ)
 • Ν. Χικ­μέτ: Επι­λο­γή από τα τελευ­ταία του ποι­ή­μα­τα (Μετά­φρα­ση: Δανάη Χέλμη)

 

Ο ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΚΑΙ Η ΛΑΪΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

 • Ζωής Βαλά­ση: Ο Ν.Χικμέτ στους δρό­μους των παραμυθιών
 • Νεντίμ Γκιουρ­σέλ- Ωρε­λιέν Ακκόρ: Ο Ν.Χικμέτ και η τούρ­κι­κη ποίηση
 • Μπά­μπη Παπα­δό­που­λου: Παρά­δο­ση και νεο­τε­ρι­κό­τη­τα στο ώρι­μο ποι­η­τι­κό έργο του Χικ­μέτ- η περί­πτω­ση των Ρουμπαγιάτ
 • Αμπι­ντίν Ντι­νό: Ορι­σμέ­νες παρατηρήσεις
 • Σταύ­ρου Παντε­λί­δη: Ο Ν. Χικ­μέτ και το γλωσ­σι­κό πρό­βλη­μα της Τουρκίας

 

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ: ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ (Μετά­φρα­ση: Κατε­ρί­να Δημάκη)

 

ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ

 • Γιώ­τη Νικο­λα­ΐ­δη: Σύντο­μη ανα­φο­ρά στα “πολε­μι­κά ποι­ή­μα­τα” του Ν.Χικμέτ
 • Δημή­τρη Πατί­λα: Ν. Χικ­μέτ “Οι Ρομα­ντι­κοί (Όμορ­φη πού ‘ναι η ζωή!…)”- μερι­κές σημειώσεις
 • Αλή Μου­στα­φά Ολντε­μίρ: Ο Χικ­μέτ στο ραδιόφωνο
 • Μιχά­λη Γεωρ­γί­ου: Η θεα­τρι­κή δημιουρ­γία του Ναζίμ Χικμέτ
 • Τζία Γιο­βά­νη: Χικ­μέτ και κινη­μα­το­γρά­φος- ένα μικρό σημείωμα

 

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΤΟΠΙΑ

 • Παρου­σί­α­ση των Ανθρώ­πι­νων Τοπί­ων του Ναζίμ Χικμέτ
 • Η επο­ποι­ία του πολέ­μου της ανε­ξαρ­τη­σί­ας (Μετά­φρα­ση: Έλλη Κοτσαλίδου)
 • Εκεί­νη τη χρο­νιά, το χίλια εννια­κό­σια σαρα­ντα­έ­να (Μετά­φρα­ση: Έλλη Κοτσαλίδου)
 • Η Συμ­φω­νία της Μόσχας (μετά­φρα­ση: Άννα Τζιάλλα)
 • Τάνια (μετά­φρα­ση: Κυρια­κή Καμαρινού)

 

Ο ΧΙΚΜΕΤ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 • Ηρα­κλή Κακα­βά­νη: Η πρό­σλη­ψη του Χικ­μέτ στην Ελλάδα

Παράρ­τη­μα: Από το περιο­δι­κό Πρω­το­πό­ροι — Νέοι Πρω­το­πό­ροι (άρθρο του Ανα­πλη­ρω­τή, ποι­ή­μα­τα του Χικ­μέτ σε μετά­φρα­ση: Β.Κασαπάκη — Δ. Κασα­πά­κη, Β. Μαλέα), λήμ­μα από τη Μεγά­λη Ελλη­νι­κή Εγκυ­κλο­παί­δεια Παύ­λου Δραν­δά­κη, από το περιο­δι­κό Ελεύ­θε­ρα Γράμ­μα­τα (άρθρο Ά. Ασιά­τη, ποι­ή­μα­τα σε μετά­φρα­ση Νεβ­ζάτ Χάτ­κο και Α.Ζ.), από τις εφη­με­ρί­δες Ελευ­θε­ρία,  Φιλε­λεύ­θε­ρος Προ­ο­δευ­τι­κός (άρθρο Κώστα Βάρ­να­λη) και Αυγή (ποί­η­μα σε μετά­φρα­ση Πέτρου Βελιώ­τη, άρθρο Τάσου Λει­βα­δί­τη κι επι­φυλ­λί­δες του Γιάν­νη Ρίτσου), περιο­δι­κό Επι­θε­ώ­ρη­ση Τέχνης (ποί­η­μα σε μετά­φρα­ση Λ.Α. και συνέ­ντευ­ξη του Χικ­μέτ από το Βύρω­να Δεδεόγλου)

 • Δημή­τρη Κωστού­λα: Ο Ναζίμ Χικ­μέτ στην ελλη­νι­κή δισκογραφία
 • Θωμά Κασε­λού­ρη: Ποι­ή­μα­τα του Ν. Χικ­μέτ για παι­διά στα σχο­λι­κά εγχει­ρί­δια — ερμη­νευ­τι­κή και διδα­κτι­κή προ­σέγ­γι­ση στο ποί­η­μα της ΣΤ΄τάξης “Οι χτίστες”
 • 4o Eπι­στη­μο­νι­κό Συνέ­δριο της ΚΕ του ΚΚΕ για το Ναζίμ Χικ­μέτ: “Για να γενού­νε τα σκο­τά­δια λάμψη”
 • Έκδο­ση Ομί­λου Εκπαι­δευ­τι­κού Προ­βλη­μα­τι­σμού: Ο Μπρεχτ και ο μαρξισμός
 • Παρο­ρά­μα­τα προη­γού­με­νων τευ­χών Θέμα­τα Παιδείας
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο