Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αφορμή για κάλπικη αντιπαράθεση

Αφορ­μή για έναν ακό­μα γύρο κάλ­πι­κης αντι­πα­ρά­θε­σης ανά­με­σα στην κυβέρ­νη­ση και στον ΣΥΡΙΖΑ, πάνω στο ψευ­το­δί­λημ­μα «πρό­ο­δος — συντή­ρη­ση», έδω­σε το περι­στα­τι­κό στην μαθη­τι­κή παρέ­λα­ση της Ν. Φιλα­δέλ­φειας, όπου ανά­με­σα στους μαθη­τι­κούς σχη­μα­τι­σμούς, παρεί­σφρη­σε και μια ομά­δα νεα­ρών κορι­τσιών, κάνο­ντας κωμι­κές κινή­σεις μπρο­στά στη εξέ­δρα των επι­σή­μων. Η κίνη­ση αυτή παρου­σιά­στη­κε από τους εμπνευ­στές της, με κεί­με­νο και βίντεο στο δια­δί­κτυο, ως «αντι­μι­λι­τα­ρι­στι­κό δρώ­με­νο» ενά­ντια στις παρελάσεις.

Από εκεί­νη τη στιγ­μή, δόθη­κε το έναυ­σμα για να ξεκι­νή­σει ένας απο­προ­σα­να­το­λι­στι­κός καβγάς, που συνε­χί­στη­κε και χτες, με τον δήμαρ­χο Ν. Φιλα­δέλ­φειας — Ν. Χαλ­κη­δό­νας, Γ. Βού­ρο να χαρα­κτη­ρί­ζει «γελοία υπο­κεί­με­να» όσες συμ­με­τεί­χαν στην παρα­πά­νω ομά­δα, βου­λευ­τές και υπουρ­γούς της κυβέρ­νη­σης να επι­κρο­τούν την αντί­δρα­σή του και εκπρο­σώ­πους του ΣΥΡΙΖΑ να υπε­ρα­σπί­ζο­νται την «ακτι­βί­στι­κη» ‑όπως την παρου­σιά­ζουν- παρέμ­βα­ση, χρε­ώ­νο­ντας στην κυβέρ­νη­ση «ανα­χρο­νι­σμούς» και αυταρ­χι­κές λογικές.

Πηγή:΅Ριζοσπάστηςparelasi Monty Pythons1

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο