Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αφρικανικές μαϊμούδες είχαν διασχίσει τον Ατλαντικό πριν από 34 εκατ. χρόνια

Τέσ­σε­ρα απο­λι­θω­μέ­να δόντια μαϊ­μού­δων, που ανα­κα­λύ­φθη­καν βαθιά στην περιο­χή του Αμα­ζο­νί­ου του Περού, παρέ­χουν νέες ενδεί­ξεις πως τα ζώα αυτά είχαν ξεκι­νή­σει ‑και μάλι­στα περισ­σό­τε­ρες από μία φορά- από την Αφρι­κή και είχαν δια­σχί­σει τον Ατλα­ντι­κό Ωκε­α­νό, σύμ­φω­να με Αμε­ρι­κα­νούς επιστήμονες.

Τα δόντια ανή­κουν σε ένα είδος μικρό­σω­μων αφρι­κα­νι­κών μαϊ­μού­δων (Ucayalipithecus perdita) από μία εξα­φα­νι­σμέ­νη πια οικο­γέ­νεια πρω­τευό­ντων (παρα­πι­θη­κί­δες). Πιστεύ­ε­ται ότι τα ζώα έκα­ναν το τερά­στιο θαλάσ­σιο δια­τλα­ντι­κό ταξί­δι πάνω σε επι­πλέ­ο­ντα ξύλα ή φυσι­κές σχε­δί­ες από βλά­στη­ση, που είχαν απο­κο­πεί από τις αφρι­κα­νι­κές ακτές, πιθα­νώς στη διάρ­κεια κάποιας καταιγίδας.

Οι ερευ­νη­τές από τις ΗΠΑ και την Αργε­ντι­νή, με επι­κε­φα­λής τον καθη­γη­τή Έρικ Σάι­φερτ της Ιατρι­κής Σχο­λής του Πανε­πι­στη­μί­ου της Νότιας Καλι­φόρ­νια, που έκα­ναν τη σχε­τι­κή δημο­σί­ευ­ση στο περιο­δι­κό «Science», επι­σή­μα­ναν ότι πρό­κει­ται για «μία τελεί­ως μονα­δι­κή ανακάλυψη».

   Οι μαϊ­μού­δες εμφα­νί­στη­καν και εξε­λί­χθη­καν στην Αφρι­κή. Μία άλλη ομά­δα τους, που ανή­κε σε άλλη οικο­γέ­νεια (πλα­τύρ­ρι­νες) και έφθα­σε επί­σης διά θαλάσ­σης στη Νότια Αμε­ρι­κή, εκτι­μά­ται ότι το έκα­νε πριν από περί­που 40 εκα­τομ­μύ­ρια χρό­νια, όταν οι δύο ήπει­ροι απεί­χαν πιθα­νώς 1.500 έως 2.000 χιλιό­με­τρα, δηλα­δή περί­που το ένα τέταρ­το της σημε­ρι­νής από­στα­σης. Η νέα ανα­κά­λυ­ψη δεί­χνει ότι υπήρ­ξε του­λά­χι­στον άλλο ένα ταξί­δι ενός δια­φο­ρε­τι­κού είδους μαϊ­μού­δων πριν περί­που 32 έως 35 εκα­τομ­μύ­ρια χρό­νια, σε μία επο­χή που εκτι­μά­ται ότι είχε πέσει η στάθ­μη των θαλασ­σών λόγω παγετώνων.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο