Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αφ. Ρέτζιου: Με την απόφαση για μείωση των χειρουργείων καταρρίπτεται το αφήγημα περί ενίσχυσης του δημόσιου συστήματος υγείας

Σε δήλω­σή της στο «portal» 902.gr, για την κυβερ­νη­τι­κή από­φα­ση παγώ­μα­τος του 80% των χει­ρουρ­γεί­ων στα δημό­σια νοσο­κο­μεία η Αφρο­δί­τη Ρέτζιου, πρό­ε­δρος της ΟΕΝΓΕ, σημείωσε:

«Οι ευθύ­νες της κυβέρ­νη­σης είναι εγκλη­μα­τι­κές ! Για μία ακό­μη φορά το δημό­σιο σύστη­μα υγεί­ας μετα­τρέ­πε­ται σε σύστη­μα μιας νόσου. Ο δρα­στι­κός περιο­ρι­σμός των τακτι­κών χει­ρουρ­γι­κών επεμ­βά­σε­ων κατά 20% στις περιο­χές που βρί­σκο­νται σε επι­τή­ρη­ση και κατά 80% στις περιο­χές αυξη­μέ­νου κιν­δύ­νου καταρ­ρί­πτει το αφή­γη­μα της κυβέρ­νη­σης για την ενί­σχυ­ση και την ετοι­μό­τη­τα του δημό­σιου συστή­μα­τος υγείας.

Επι­βε­βαιώ­νε­ται για μία ακό­μη φορά ότι τα όποια μέτρα πήρε η κυβέρ­νη­ση έγι­ναν με κρι­τή­ριο τις αντο­χές της καπι­τα­λι­στι­κής οικο­νο­μί­ας και όχι τη δια­φύ­λα­ξη της υγεί­ας του λαού, όπως προ­κλη­τι­κά ισχυρίζεται.

Αλή­θεια οι σαρω­τι­κοί και εντα­τι­κοί έλεγ­χοι που ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα η κυβέρ­νη­ση για την τήρη­ση των μέτρων θα αφο­ρούν και τους ιδιω­τι­κούς ομί­λους της υγεί­ας οι οποί­οι στο πρώ­το κύμα συνέ­χι­ζαν ανε­νό­χλη­τοι να που­λά­νε τις υπη­ρε­σί­ες τους στην υψη­λή πελα­τεία τους;

Εδώ και τώρα η κυβέρ­νη­ση να στα­μα­τή­σει να πιπι­λά­ει την καρα­μέ­λα της “ατο­μι­κής ευθύ­νης” να προ­χω­ρή­σει στην επί­τα­ξη του ιδιω­τι­κού τομέα υγεί­ας ‚σε μέτρα πραγ­μα­τι­κής θωρά­κι­σης του δημό­σιου συστή­μα­τος υγεί­ας με μαζι­κές προ­σλή­ψεις μόνι­μου προ­σω­πι­κού και την ανά­πτυ­ξη όλων των ανα­γκαί­ων υποδομών.

Αντί­δο­το στην κυβερ­νη­τι­κή ανευ­θυ­νό­τη­τα το δυνά­μω­μα των διεκ­δι­κή­σε­ων μας για την προ­στα­σία της υγεί­ας μας και την υπε­ρά­σπι­ση της ζωής μας!».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο