Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αύξηση στο σουβλάκι από 1η Μαΐου — Θα φτάσει τα 3 ευρώ

Ένα αγα­πη­μέ­νο έδε­σμα, το σου­βλά­κι θα ακρι­βύ­νει από την 1η Μαΐ­ου εξαι­τί­ας της αύξη­σης της τιμής του κρέ­α­τος. Η αύξη­ση ανα­μέ­νται να κυμαν­θεί από 10% έως 15% εκτι­νάσ­σο­ντας την τιμή του στα 3 ευρώ περίπου.

Σύμ­φω­να με ρεπορ­τάζ του ΣΚΑΪ οι ιδιο­κτή­τες του Σωμα­τεί­ου των Ψητο­πω­λών που ετοι­μά­ζε­ται να δημιουρ­γη­θεί προ­κει­μέ­νου να αντι­με­τω­πί­σει τα προ­βλή­μα­τα του συγκε­κρι­μέ­νου κλά­δου δηλώ­νουν ότι η τιμή του κρέ­α­τος έχει αυξη­θεί κατά 30% και δεν μπο­ρούν να απορ­ρο­φή­σουν άλλο αυτή την αύξη­ση, η οποία θα περά­σει μερι­κώς στον καταναλωτή.

Ο ιδιο­κτή­της ψητο­πω­λεί­ου, Γιώρ­γος Πολύ­ζος είπε στον ΣΚΑΪ ότι «το πρώ­το που πρέ­πει να συζη­τή­σου­με δεν είναι σε τι τιμή θα φτά­σει το σου­βλά­κι αλλά για­τί φτά­νει. Για­τί πρώ­τα απ’ όλα ζού­με σ΄ ένα περι­βάλ­λον που η φορο­λο­γία είναι στα ύψη, οι ασφα­λι­στι­κές εισφο­ρές είναι στα ύψη. Και αυτή τη στιγ­μή αντι­με­τω­πί­ζου­με ένα σοβα­ρό πρό­βλη­μα που τα κρέ­α­τα σε όλη την Ευρώ­πη, δεν γίνε­ται μόνο στην Ελλά­δα, ανε­βαί­νουν συνέ­χεια. Έχου­με μία αύξη­ση στη τιμή στο κρέ­ας από 1η Μαρ­τί­ου 30%».

Και συνέ­χι­σε: «Ο κατα­να­λω­τής επει­δή ανα­φέ­ρα­τε ότι θα στε­να­χω­ρη­θεί με την αύξη­ση στην τιμή. Δεν θα στε­να­χω­ρη­θεί. Θα στε­να­χω­ρη­θεί αν δεν υπάρ­χει ποιό­τη­τα στο προ­ϊ­όν που θα πάρει. Εμείς θέλου­με να δια­σφα­λί­σου­με ότι θα υπάρ­χει αυτή η ποιό­τη­τα γι’ αυτό ετοι­μα­ζό­μα­στε να κάνου­με κάποιες αυξή­σεις. Για να μπο­ρέ­σου­με να προ­στα­τεύ­σου­με το προ­ϊ­όν μας».

Όπως εξή­γη­σε ο Γιώρ­γος Πολύ­ζος το ποσο­στό της αύξη­σης «θα είναι στο 10% με μάξι­μουμ 15%. Ένα μεγά­λο κομ­μά­τι πάλι θα το απορ­ρο­φή­σου­με εμείς. Θα είναι κοντά στα τρία ευρώ. Δεν νομί­ζω ότι θα το φτά­σου­με. Από 1η Μαΐ­ου λογι­κά θα την ξεκι­νή­σου­με. Ήδη 45 μέρες τώρα την αύξη­ση αυτή την έχου­με απορροφήσει».

Παράλ­λη­λα τόνι­σε ότι όλα τα ψητο­πω­λεία θα πρέ­πει να αλλά­ξουν τις τιμές για­τί η αύξη­ση έχει γίνει σε όλους. «Αν δεν αλλά­ξου­με τις τιμές μας η ποιό­τη­τα μας δεν θα αυτή που είναι τώρα», κατέ­λη­ξε ο Γιώρ­γος Πολύζος.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο