Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αύξηση στρατιωτικών δαπανών και ενεργειακή αποδέσμευση από τη Ρωσία, ανήγγειλε ο Σολτς

Για πρώ­τη φορά μετά το Β Παγκό­σμιο Πόλε­μο η Γερ­μα­νία, από τις ισχυ­ρό­τε­ρες οικο­νο­μί­ες, κάνει μια ιστο­ρι­κή στρο­φή, ανα­κοι­νώ­νο­ντας αύξη­ση των αμυ­ντι­κών της δαπα­νών, σε ποσο­στό άνω του 2% του γερ­μα­νι­κού ΑΕΠ, και νέες επεν­δύ­σεις συνο­λι­κού ύψους εκα­το­ντά­δων δισε­κα­τομ­μυ­ρί­ων ευρώ για την άμυ­να. Ομι­λία που σημα­το­δο­τεί την την πρό­θε­ση της να ισχυ­ρο­ποι­ή­σει τη θέσει της σε ένα πλαί­σιο έντα­σης των ιμπε­ρια­λι­στι­κών αντα­γω­νι­σμών.  Είναι σαφές ότι η ομι­λία Σολτς επι­ση­μο­ποιεί την κήρυ­ξη ψυχρού πολέ­μου με τη Γερ­μα­νία να διεκ­δι­κεί πιο ενερ­γό ρόλο.

Ο Όλαφ Σολτς σε ομι­λία του στη Bundestag, τρο­πο­ποιώ­ντας τον προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό του 2022, εξήγ­γει­λε τη δημιουρ­γία ενός ταμεί­ου εμβέ­λειας 100 δισε­κα­τομ­μυ­ρί­ων ευρώ για επεν­δύ­σεις στον τομέα της άμυ­νας μετά τις εξε­λί­ξεις στην Ουκρανία.

Ο Όλαφ Σολτς προ­χώ­ρη­σε μάλι­στα και ένα βήμα παρα­πέ­ρα, ανα­κοι­νώ­νο­ντας νέα ευρω­παϊ­κά αμυ­ντι­κά πρό­τζεκτ (για την κατα­σκευή μαχη­τι­κών και τανκς) μαζί με άλλους Ευρω­παί­ους εταί­ρους , κάνο­ντας ειδι­κή μνεία στη Γαλλία.

Με το βλέμ­μα στην εξάρ­τη­ση της Γερ­μα­νί­ας από το ρωσι­κό φυσι­κό αέριο, ο Όλαφ Σολτς ανα­φέρ­θη­κε ακό­μη στην ανά­γκη να προ­ω­θη­θούν σθε­να­ρά οι ανα­νε­ώ­σι­μες πηγές ενέρ­γειας, να απο­θη­κευ­τούν μεγα­λύ­τε­ρες ποσό­τη­τες φυσι­κού αερί­ου και να κατα­σκευα­στούν δύο τερ­μα­τι­κοί σταθ­μοί για υγρο­ποι­η­μέ­νο φυσι­κό αέριο. «Αυτό που είναι πλέ­ον απα­ραί­τη­το βρα­χυ­πρό­θε­σμα, πρέ­πει να συν­δυα­στεί με αυτό που απαι­τεί­ται μακρο­πρό­θε­σμα», διευκρίνισε.

Σε ό,τι αφο­ρά τη δέσμη κυρώ­σε­ων σε βάρος της Ρωσί­ας, ο κ. Σολτς εκτί­μη­σε ότι «ο Πού­τιν θα ανα­γκα­στεί να ανα­θε­ω­ρή­σει τον πόλε­μό του», καθώς «η ρωσι­κή ηγε­σία θα νιώ­σει σύντο­μα τη σκλη­ρό­τη­τα των κυρώσεων».

Σε πολ­λά σημεία της ομι­λί­ας του ο Σολτς ειδι­κά όταν ανα­φε­ρό­ταν στην ρωσι­κή εισβο­λή στην Ουκρα­νία δια­κο­πτό­ταν από το έντο­νο χει­ρο­κρό­τη­μα των βουλευτών.

Ο Ολαφ Σολτς προει­δο­ποί­η­σε τη Ρωσία να μην τολ­μή­σει να επι­τε­θεί σε Νατοϊ­κή χώρα λέγο­ντας χαρα­κτη­ρι­στι­κά ότι θα υπε­ρα­σπι­στού­με κάθε τετρα­γω­νι­κό μέτρο Νατοϊ­κού εδά­φους. Μίλη­σε για πόλε­μο του Πού­τιν ενα­ντί­ον του ελεύ­θε­ρου κόσμου.

Επι­τέ­θη­κε προ­σω­πι­κά στον Βλα­ντι­μίρ Πού­τιν λέγο­ντας ότι δεν θα αλλά­ξει πορεία σε μια νύχτα και πως θέλει να δημιουρ­γή­σει μια ρωσι­κή αυτοκρατορία.

«Πρέ­πει να υπο­στη­ρί­ξου­με την Ουκρα­νία στην ώρα της ανά­γκης της», πρό­σθε­σε ο Γερ­μα­νός καγκε­λά­ριος στην ειδι­κή συνε­δρί­α­ση της Bundestag.

«Δεν υπήρ­χε άλλη δυνα­τή απά­ντη­ση στην επι­θε­τι­κό­τη­τα του Πού­τιν», πρό­σθε­σε, ανα­φε­ρό­με­νος στην απο­στο­λή γερ­μα­νι­κών όπλων στην Ουκρανία.

«Ο Πού­τιν επέ­λε­ξε αυτόν τον πόλε­μο, όχι ο ρωσι­κός λαός, επο­μέ­νως πρέ­πει να δού­με ξεκά­θα­ρα ότι αυτός είναι ο πόλε­μος του Πού­τιν», είπε ο καγκελάριος.

«Με την εισβο­λή στην Ουκρα­νία, ο Πού­τιν δεν θέλει απλώς να εξα­λεί­ψει μια χώρα από τον παγκό­σμιο χάρ­τη. Κατα­στρέ­φει την ευρω­παϊ­κή δομή ασφά­λειας που είχα­με από το Ελσίν­κι», είπε ο Σολτς και συνέ­χι­σε: «Δεν είμα­στε μόνοι που υπε­ρα­σπι­ζό­μα­στε την ειρήνη».

«Η ρωσι­κή εισβο­λή στην Ουκρα­νία σημα­το­δο­τεί ένα σημείο καμπής. Απει­λεί ολό­κλη­ρη τη μετα­πο­λε­μι­κή τάξη μας. Σε αυτήν την κατά­στα­ση, είναι καθή­κον μας να υπο­στη­ρί­ξου­με την Ουκρα­νία στο μέγι­στο των δυνα­το­τή­των μας, να αμυν­θού­με ενά­ντια στον στρα­τό εισβο­λής του Βλα­ντι­μίρ Πού­τιν. Η Γερ­μα­νία στέ­κε­ται στε­νά στο πλευ­ρό της Ουκρα­νί­ας», πρό­σθε­σε ο Σολτς.

Ολο­κλη­ρώ­νο­ντας την ομι­λία του, ο καγκε­λά­ριος ανα­φέρ­θη­κε σε όσους βγή­καν στους δρό­μους των γερ­μα­νι­κών πόλε­ων για να δια­κη­ρύ­ξουν την αντί­θε­σή τους στην ρωσι­κή εισβο­λή στην Ουκρα­νία. «Θέλω να ευχα­ρι­στή­σω όλους όσοι παίρ­νουν θέση κατά του πολέ­μου του Πού­τιν. Θα υπε­ρα­σπι­στού­με την Ευρώ­πη και τις αξί­ες μας», δήλω­σε χειροκροτούμενος.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι το Σάβ­βα­το, η γερ­μα­νι­κή κυβέρ­νη­ση ανα­κοί­νω­σε την από­φα­σή της να παρά­σχει 1.000 αντιαρ­μα­τι­κά όπλα και 500 πυραύ­λους εδά­φους-αέρος στην Ουκρα­νία το συντο­μό­τε­ρο δυνατό.

 

Ναζίμ Χικ­μέτ Ποι­ή­μα­τα εκλο­γή από το έργο του

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο