Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αύξηση της τιμής του πετρελαίου κατά 4% λόγω της επιδρομής στην Υεμένη

Η τιμή του πετρε­λαί­ου εκτο­ξεύ­θη­κε κατά 4% σήμε­ρα το πρωί μετά την αμε­ρι­κα­νο­βρε­τα­νι­κή επι­δρο­μή στην Υεμένη.

Το βαρέ­λι αργού πετρε­λαί­ου Brent βρί­σκε­ται αυτή τη στιγ­μή στα 80,55 δολάρια.

Οι επι­δρο­μές έχουν αυξή­σει τους φόβους ότι θα μπο­ρού­σαν να κλι­μα­κώ­σουν την έντα­ση στη Μέση Ανα­το­λή απει­λώ­ντας την προ­μή­θεια πετρε­λαί­ου από την περιο­χή. Οι επι­θέ­σεις των Χού­θι έχουν συγκε­ντρω­θεί στην Ερυ­θρά Θάλασ­σα, αλλά οι ανα­λυ­τές ανη­συ­χούν ότι εάν η δια­τα­ρα­χή επε­κτα­θεί στα στε­νά του Ορμούζ, θα υπάρ­ξει σημα­ντι­κό­τε­ρος αντί­κτυ­πος στην προ­μή­θεια πετρελαίου.

Περί­που 20 εκα­τομ­μύ­ρια βαρέ­λια πετρε­λαί­ου την ημέ­ρα δια­κι­νού­νται μέσω των Στε­νών του Ορμούζ, που ισο­δυ­να­μεί με το 20% της παγκό­σμιας κατανάλωσης.

ΙΔΕΕΣ και «ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ» που άλλα­ξαν το ποδό­σφαι­ρο – Γιάν­νης Γεωργάκης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο