Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αύξηση 100% στην κατανάλωση πασατέμπο και ποπ-κορν

Στην αρχή αγο­ρά­σα­με σωρη­δόν τα αντι­ση­πτι­κά και απο­λυ­μα­ντι­κά. Κατό­πιν και πριν σχε­δόν ξεκι­νή­σει το «μένου­με σπί­τι» φορ­τώ­σα­με τα καρο­τσά­κια του σού­περ μάρ­κετ με χαρ­τιά υγεί­ας, ζυμα­ρι­κά κάθε είδους, ρύζια, άλευ­ρα, δημιουρ­γώ­ντας στοκ στα ντου­λά­πια της κου­ζί­νας για όλα σχε­δόν τα είδη πρώ­της ανά­γκης. Η ανα­γκα­στι­κή παρα­μο­νή στο σπί­τι έφε­ρε και τις συμ­βου­λές των δια­τρο­φο­λό­γων για καλύ­τε­ρο χτί­σι­μο του ανο­σο­ποι­η­τι­κού απέ­να­ντι στον κορο­νο­ϊό και γενι­κά στους ιούς με απο­τέ­λε­σμα πολ­λά θρε­πτι­κά τρό­φι­μα (επο­χι­κά και μη) να εξα­φα­νί­ζο­νται γρή­γο­ρα από πάγκους και ράφια, όπως τα πορ­το­κά­λια που ενδεί­κνυ­νται για την πρό­σλη­ψη βιτα­μί­νης C ή τα αβγά, που ως θρε­πτι­κό κι εύκο­λο φαγη­τό «ανέ­βη­κε» στις επι­λο­γές μας.

Συμ­βου­λές επί συμ­βου­λών από ειδι­κούς, σεφ και για­τρούς για το τι είναι καλό να τρώ­με κλει­σμέ­νοι πολ­λές μέρες στο σπί­τι σε σνακ, γεύ­μα­τα και δεί­πνα και μέσα στα παρε­πό­με­να του εγκλει­σμού εξα­φα­νί­στη­κε η μαγιά ακό­μη κι από τους φούρ­νους καθώς το δια­δί­κτυο κατα­κλύ­στη­κε από video DIΥ(φτιάξτο μόνος σου)και για το ψωμί. Εκεί όμως που πραγ­μα­τι­κά ξαφ­νιά­ζουν τα ποσο­στά κατα­νά­λω­σης των κλει­σμέ­νων στα σπί­τια Ελλή­νων είναι τα φθη­νά και ταπει­νά «σπό­ρια», δηλ. κολο­κυ­θό­σπο­ρος, ηλιό­σπο­ρος (τα λεγό­με­να και μπα­τι­ρό­σπο­ρα) και οι σπό­ροι καλα­μπο­κιού (για σπι­τι­κό ποπ κορν), τα οποία απ’ ό,τι φαί­νε­ται …μασου­λή­θη­καν (στις προ­βο­λές ται­νιών;) χωρίς μέτρο.

«Η αύξη­ση κατα­νά­λω­σης σε ηλιό­σπο­ρο, κολο­κυ­θό­σπο­ρο, καλα­μπό­κι αυτή την περί­ο­δο του “Μένου­με σπί­τι” ήταν εκρη­κτι­κή και σχε­δόν στο 100% σε σύγκρι­ση με την αντί­στοι­χη περυ­σι­νή», είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρό­ε­δρος του Συλ­λό­γου Εμπό­ρων ‑Βιο­τε­χνών Ξηρών Καρ­πών Β. Ελλά­δος και γραμ­μα­τέ­ας του ΕΒΕΘ Πάνος Μενεξόπουλος.

Σύμ­φω­να με τον κ. Μενε­ξό­που­λο, «οι περισ­σό­τε­ροι, κατά την ανα­γκα­στι­κή παρα­μο­νή τους στο σπί­τι, κυρί­ως στα αστι­κά κέντρα, επέ­λε­ξαν τους φθη­νούς ξηρούς καρ­πούς και όχι τους “ωμούς” (άψη­τους), πχ φρέ­σκα καρύ­δια ή αμύ­γδα­λα», που σε συγκε­κρι­μέ­νη ποσό­τη­τα ανά ημέ­ρα κάνουν περισ­σό­τε­ρο καλό στον οργα­νι­σμό, όπως υπο­στη­ρί­ζουν δια­τρο­φο­λό­γοι και άλλοι ειδικοί.

Οι ξηροί καρ­ποί (φιστί­κια, αμύ­γδα­λα, φου­ντού­κια, καρύ­δια, κολο­κυ­θό­σπο­ρος) θεω­ρού­νται μια καλή πηγή καλών λιπα­ρών, ινών και άλλων ωφέ­λι­μων θρε­πτι­κών ουσιών και κάθε «ξηρο­κάρ­πιο» προ­σφέ­ρει δια­φο­ρε­τι­κά δια­τρο­φι­κά οφέλη.

Οι Έλλη­νες κατα­να­λώ­νουν ετη­σί­ως 8,5 κιλά ξηρούς καρπούς/άτομο και μια από τις εξη­γή­σεις για την παρα­τη­ρού­με­νη κατα­νά­λω­ση των παρα­πά­νω φθη­νών ξηρών καρ­πών σχε­τί­ζε­ται και με το μέσο εισό­δη­μα. Η μεγα­λύ­τε­ρη παρα­γω­γή ηλιό­σπο­ρου και κολο­κυ­θό­σπο­ρου στην Ελλά­δα προ­έρ­χε­ται πάντως από τους τρεις νομούς της Θρά­κης και απ’ αυτούς καλύ­πτε­ται το μεγα­λύ­τε­ρο μέρος της ετή­σιας ζήτη­σης στην εγχώ­ρια αγο­ρά ξηρών καρπών.

Πολ­λοί έμπο­ροι ανέ­με­ναν μεγα­λύ­τε­ρη κατα­νά­λω­ση των απο­ξη­ρα­μέ­νων φρού­των και ωμών ξηρών καρ­πών που βρί­σκο­νται ψηλά στη λίστα μιας ισορ­ρο­πη­μέ­νης δια­τρο­φής, αλλά η ζήτη­ση σ’ αυτά κινή­θη­κε τις τελευ­ταί­ες εβδο­μά­δες στα συνή­θη επο­χι­κά πλαί­σια, ενώ και η περί­ο­δος της νηστεί­ας στην οποία κατά κανό­να παρα­τη­ρεί­ται αύξη­ση κατα­νά­λω­σης των απο­ξη­ρα­μέ­νων φρού­των και καρ­πών δεν εμφα­νί­ζει δια­φο­ρε­τι­κή εικό­να σε σύγκρι­ση με την αντί­στοι­χη περυ­σι­νή περίοδο.

Ωστό­σο, από τα μέσα Μαρ­τί­ου, παρα­τη­ρεί­ται αύξη­ση της κατα­νά­λω­σης στα ροφή­μα­τα με ελλη­νι­κά φυτι­κά προ­ϊ­ό­ντα (κυρί­ως αρω­μα­τι­κά- φαρ­μα­κευ­τι­κά φυτά). Σ’ αυτό πιθα­νόν να συνε­τέ­λε­σε και η επι­κρα­τού­σα άπο­ψη ότι τα «ζεστά» (ροφή­μα­τα) βοη­θούν στην αντι­με­τώ­πι­ση των ιών αλλά και οι άσχη­μες και­ρι­κές συν­θή­κες που επι­κρά­τη­σαν τέλη Μαρ­τί­ου-αρχές Απριλίου.

«Υπάρ­χει μία αυξη­τι­κή τάση προς τα ροφή­μα­τα που είναι και υγιει­νά. Σε σύγκρι­ση με πέρυ­σι παρα­τη­ρού­με μια στρο­φή προς τα ζεστά ροφή­μα­τα με αρω­μα­τι­κά και φαρ­μα­κευ­τι­κά φυτά, κυρί­ως στο τσάι του βου­νού (Greek Mountain Tea) και το χαμο­μή­λι, ανέ­φε­ρε, μιλώ­ντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Θανά­σης Μπα­γκα­τζού­νης εκπρό­σω­πος εται­ρί­ας εμπο­ρί­ας μπα­χα­ρι­κών, αρω­μα­τι­κών φυτών- βοτά­νων και ροφη­μά­των με έδρα τη Δ. Μακε­δο­νία. Σύμ­φω­να με τον κ. Μπα­γκα­τζού­νη, η αύξη­ση αυτή υπο­λο­γί­ζε­ται στο 15–20%.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο