Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αύξηση 51,7% στη βενζίνη ανακοίνωσε η κυβέρνηση στο Μπαγκλαντές

Ενώ το παι­χνί­δι με τα καύ­σι­μα καλά κρα­τεί ουρές χιλιά­δων οχη­μά­των σχη­μα­τί­στη­καν σήμε­ρα στα πρα­τή­ρια καυ­σί­μων μέχρι και στο 168.000.000 κατοί­κων  Μπα­γκλα­ντές, ώρες πριν τεθούν σε ισχύ οι δρα­στι­κές αυξή­σεις των τιμών των καυσίμων.

Η κυβέρ­νη­ση της χώρας ανα­κοί­νω­σε την Παρα­σκευή ότι η τιμή της βεν­ζί­νης θα αυξη­θεί κατά 51,7% και αυτή του ντί­ζελ κατά 42,5% από την Κυρια­κή τα μεσάνυχτα.

Αντι­μέ­τω­πα με τα πλή­θη, πολ­λά πρα­τή­ρια έκλει­σαν και ξέσπα­σαν σπο­ρα­δι­κές διαδηλώσεις.

Στην πόλη Σιλέτ στο ΒΑ τμή­μα (Σιλχέτ\Τζαλαλαμπάντ 520.000 κατοί­κων ‑πνευ­μα­τι­κή πρω­τεύ­ου­σα της χώρας) και αλλού,  λια­νο­πω­λη­τές προ­σπά­θη­σαν να επι­βά­λουν την αύξη­ση των τιμών αμέ­σως μετά την ανα­κοί­νω­ση, δήλω­σε στο Γαλ­λι­κό Πρα­κτο­ρείο  αστυ­νο­μι­κός επί­τρο­πος, ενώ ο κόσμος ‑εις μάτην, συγκε­ντρώ­θη­κε και δια­μαρ­τυ­ρή­θη­κε μπρο­στά στα βεν­ζι­νά­δι­κα της πόλης και δια­δη­λώ­σεις ανα­φέρ­θη­καν σε πολ­λές άλλες πόλεις.

Ο υπουρ­γός Ενέρ­γειας Νασ­ρού Χαμίντ δήλω­σε ότι η από­φα­ση οφεί­λε­ται στην αύξη­ση των τιμών του πετρε­λαί­ου στις παγκό­σμιες αγο­ρές. «Έπρε­πε να γίνουν κάποιες προ­σαρ­μο­γές μπρο­στά στην παγκό­σμια κατά­στα­ση. Εάν η κατά­στα­ση ομα­λο­ποι­η­θεί, οι τιμές των καυ­σί­μων θα ανα­θε­ω­ρη­θούν ανα­λό­γως», είπε.

Η τιμή της βεν­ζί­νης αυξή­θη­κε στα 130 τάκα (1,38$) το λίτρο, και αντί­στοι­χα του ντί­ζελ και της κηρο­ζί­νης, ανέ­φε­ρε σε ανα­κοί­νω­σή του το υπουρ­γείο Ενέρ­γειας και Ορυ­κτών Πόρων, προ­σθέ­το­ντας πως “οι αυξή­σεις των καυ­σί­μων ήταν ανα­πό­φευ­κτες δεδο­μέ­νων των συν­θη­κών της παγκό­σμιας αγο­ράς” και σημειώ­νο­ντας ότι η κρα­τι­κή Bangladesh Petroleum Corporation είχε υπο­στεί ζημί­ες εκα­τομ­μυ­ρί­ων δολα­ρί­ων τους έξι τελευ­ταί­ους μήνες ‑έως τον Ιούλιο.

Στο μετα­ξύ ήδη αλυ­σι­δω­τή είναι η μετα­κί­νη­ση στον κατα­να­λω­τή: έτσι -σύμ­φω­να με την Dhaka Tribune, ήδη οι εται­ρεί­ες λεω­φο­ρεί­ων αύξη­σαν τις τιμές λέγο­ντας πως “ο νέος ναύ­λος του λεω­φο­ρεί­ου θα πρέ­πει να καθο­ρι­στεί μετά από «σωστή ανά­λυ­ση κόστους»”, την ώρα που ο πλη­θω­ρι­σμός του Μπα­γκλα­ντές έχει ξεπε­ρά­σει το 6% για εννέα συνε­χό­με­νους μήνες, αγγί­ζο­ντας τον Ιού­λιο το 7,48%, οδη­γώ­ντας τις φτω­χές και μεσαί­ου εισο­δή­μα­τος οικο­γέ­νειες σε αδυ­να­μία να καλύ­ψουν τα καθη­με­ρι­νά τους έξοδα.

Ατέχνως Καλές Διακοπές

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο