Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αύριο η δίκη των αγωνιστών φοιτητών για την κινητοποίηση στο άγαλμα Τρούμαν — Κάλεσμα φοιτητικών συλλόγων

Αύριο Πέμ­πτη 9 Ιού­νη πραγ­μα­το­ποιεί­ται η δίκη των δύο αγω­νι­στών φοι­τη­τών που διώ­κο­νται με απα­ρά­δε­κτες και αστή­ρι­κτες κατη­γο­ρί­ες για τη συμ­με­το­χή τους στην αντι­πο­λε­μι­κή κινη­το­ποί­η­ση φοι­τη­τι­κών συλ­λό­γων, μαθη­τών και εργα­ζο­μέ­νων στις 16 Απρί­λη 2018, στο άγαλ­μα του μακε­λά­ρη Προ­έ­δρου των ΗΠΑ, Χ. Τρούμαν.

Θυμί­ζου­με ότι στη μαζι­κή εκεί­νη κινη­το­ποί­η­ση, με αφορ­μή την επέμ­βα­ση των ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ στη Συρία και τη συμ­με­το­χή της τότε κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ — ΑΝΕΛ στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς, ισχυ­ρές αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις είχαν επι­στρα­τευ­τεί για την «προ­στα­σία» του αγάλ­μα­τος, το οποίο οι δια­δη­λω­τές επι­χεί­ρη­σαν συμ­βο­λι­κά να απο­κα­θη­λώ­σουν. Μια επι­χεί­ρη­ση κατα­στο­λής που, εκτός από ανοιγ­μέ­να κεφά­λια φοι­τη­τών, περιε­λάμ­βα­νε και την παρα­πο­μπή σε δίκη των δύο αγω­νι­στών, φορ­τώ­νο­ντάς τους τον μισό ποι­νι­κό κώδι­κα, σαν εγκληματίες.

Να απο­συρ­θούν τώρα όλες οι κατη­γο­ρί­ες ενα­ντί­ον των διω­κό­με­νων φοι­τη­τών ζητούν φοι­τη­τι­κοί σύλ­λο­γοι και καλούν σε συγκέ­ντρω­ση αύριο 9 π.μ. στα Δικα­στή­ρια της πρώ­ην Σχο­λής Ευελ­πί­δων, ξεκα­θα­ρί­ζο­ντας ότι η τρο­μο­κρα­τία δεν θα περάσει!

Όπως σημειώ­νουν, «σέρ­νουν σε δίκη τους δύο συμ­φοι­τη­τές μας με ανυ­πό­στα­τες κατη­γο­ρί­ες, επει­δή τόλ­μη­σαν να αμφι­σβη­τή­σουν τα αιμα­το­βαμ­μέ­να ιμπε­ρια­λι­στι­κά σχέ­δια των κυβερ­νή­σε­ων με τους φονιά­δες των λαών!

Είναι βαθιά γελα­σμέ­νοι! Ο αυταρ­χι­σμός και οι άδι­κες διώ­ξεις δεν μας φοβί­ζουν! Άλλω­στε αυτό απο­δει­κνύ­ουν οι εκα­το­ντά­δες απο­φά­σεις κατα­δί­κης της σύλ­λη­ψης των δύο αγω­νι­στών από φοι­τη­τι­κούς συλ­λό­γους, σωμα­τεία εργα­ζο­μέ­νων καθώς και οι μαζι­κές παρα­στά­σεις δια­μαρ­τυ­ρί­ας με αίτη­μα την αθώ­ω­σή τους! Η νέα γενιά δεν κάνει βήμα πίσω από τις ανά­γκες της, από το δικαί­ω­μά της να ζει ειρη­νι­κά, με φιλία και αλλη­λεγ­γύη για όλους τους λαούς.

Καλού­με τους φοι­τη­τές και τις φοι­τή­τριες να στα­θούν αλλη­λέγ­γυοι στους δύο συμ­φοι­τη­τές μας. Να δυνα­μώ­σουν την πάλη ενά­ντια στις επεμ­βά­σεις και την εμπλο­κή της χώρας μας σε συντο­νι­σμό με τους υπό­λοι­πους φοι­τη­τι­κούς συλλόγους».

902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο