Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αύριο η καταβολή επιδομάτων από τον ΟΠΕΚΑ

Αύριο, Πέμ­πτη 30 Απρι­λί­ου, θα κατα­βλη­θούν τα παρα­κά­τω επι­δό­μα­τα και παρο­χές: επί­δο­μα γέν­νη­σης, προ­νοια­κά, ανα­πη­ρι­κά και δια­τρο­φι­κά επι­δό­μα­τα, Ελά­χι­στο Εγγυ­η­μέ­νο Εισό­δη­μα (πρώ­ην ΚΕΑ), επί­δο­μα στέ­γα­σης, στε­γα­στι­κή συν­δρο­μή, επί­δο­μα κοι­νω­νι­κής αλλη­λεγ­γύ­ης ανα­σφά­λι­στων υπε­ρη­λί­κων, σύντα­ξη υπε­ρη­λί­κων και επί­δο­μα ομο­γε­νών, όπως έχει ήδη ανα­κοι­νώ­σει η διοί­κη­ση του Οργα­νι­σμού Προ­νοια­κών Επι­δο­μά­των και Κοι­νω­νι­κής Αλλη­λεγ­γύ­ης (ΟΠΕΚΑ).

Διευ­κρι­νί­ζε­ται ότι η κατα­βο­λή του επι­δό­μα­τος γέν­νη­σης αφο­ρά τους δικαιού­χους των οποί­ων οι αιτή­σεις εγκρί­θη­καν έως τις 31–3‑2020. Για το επί­δο­μα παι­διού, η δεύ­τε­ρη δόση θα κατα­βλη­θεί στις 29 Μαΐου.

Τέλος, υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι η κατα­βο­λή των επι­δο­μά­των, παρο­χών, οικο­νο­μι­κών και εισο­δη­μα­τι­κών ενι­σχύ­σε­ων του ΟΠΕΚΑ, θα πραγ­μα­το­ποιεί­ται την τελευ­ταία εργά­σι­μη ημέ­ρα του μήνα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο