Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αύριο και μεθαύριο το βράδυ κορυφώνονται στην Ελλάδα οι Περσείδες

Οι διάτ­το­ντες Περ­σεί­δες, η πιο εντυ­πω­σια­κή καλο­και­ρι­νή βρο­χή από «πεφτα­στέ­ρια», θα κορυ­φω­θούν και φέτος μέσα στην καρ­διά του Αυγού­στου, συγκε­κρι­μέ­να τα βρά­δια της Πέμ­πτης και κυρί­ως της Παρα­σκευ­ής, στο νυχτε­ρι­νό ουρα­νό της χώρας μας και γενι­κό­τε­ρα του βορεί­ου ημισφαιρίου.

Μάλι­στα φέτος η κορύ­φω­ση των εν λόγω μετε­ώ­ρων θα συμπέ­σει σχε­δόν με την τελευ­ταία από τις φετι­νές υπερ­παν­σε­λή­νους (04:36 ώρα Ελλά­δας την Παρα­σκευή), κάτι που θα έχει ως απο­τέ­λε­σμα να γίνει πιο δύσκο­λη η παρα­τή­ρη­ση των Περ­σεί­δων. Το φεγ­γά­ρι θα βρί­σκε­ται ξανά πιο κοντά στη Γη από ό,τι συνή­θως (η παν­σέ­λη­νος θα συμπέ­σει σχε­δόν με το περί­γειο της Σελή­νης) και έτσι θα φαί­νε­ται κάπως πιο μεγά­λο και φωτει­νό, «σβή­νο­ντας» πολ­λά «πεφτα­στέ­ρια», εκτός από τα πιο λαμπερά.

Οι Περ­σεί­δες είναι θεα­μα­τι­κές βρο­χές διατ­τό­ντων, καθώς τα «πεφτα­στέ­ρια» τους είναι γρή­γο­ρα και φωτει­νά, δια­θέ­το­ντας συνή­θως μακριές πύρι­νες «ουρές». Οι Περ­σεί­δες «δίνουν» περισ­σό­τε­ρα φωτει­νά μετέ­ω­ρα από κάθε άλλη βρο­χή διατ­τό­ντων μέσα στο έτος. Το ρεκόρ τους ήταν το 1993, όταν είχαν κατα­γρα­φεί περί­που 300 μετέ­ω­ρα την ώρα, ενώ συνή­θως «δίνουν» 50 έως 60 την ώρα. Φέτος λόγω της παν­σε­λή­νου, σύμ­φω­να με τη NASA, ανα­μέ­νε­ται να είναι ορα­τά το πολύ 10 έως 20 την ώρα.

Εμφα­νί­ζο­νται σε όλα σχε­δόν τα σημεία του ουρα­νού και όχι σε ένα συγκε­κρι­μέ­νο, μολο­νό­τι φαί­νε­ται να προ­έρ­χο­νται κυρί­ως από τα βορειο­α­να­το­λι­κά, από την περιο­χή του αστε­ρι­σμού του Περ­σέα, από όπου πήραν και το όνο­μά τους. Τα μετέ­ω­ρα αρχί­ζουν να πέφτουν αραιά από τις 17 Ιου­λί­ου περί­που, πυκνώ­νουν στα­δια­κά και διαρ­κούν έως τις 24 Αυγού­στου. Το «σόου» αρχί­ζει λίγο μετά τη δύση του ήλιου, αλλά όσο πιο κοντά στην ώρα που χαρά­ζει, τόσο πιθα­νό­τε­ρο είναι να δει κανείς με γυμνά μάτια τα συγκε­κρι­μέ­να «πεφτα­στέ­ρια» οπου­δή­πο­τε στον ουρανό.

Οι Περ­σεί­δες ‑οι οποί­ες κατα­γρά­φη­καν για πρώ­τη φορά από Κινέ­ζους αστρο­νό­μους το 36 μ.Χ.- προ­κα­λού­νται από τα σωμα­τί­δια σκό­νης που αφή­νει πίσω της η τερά­στια ουρά, μήκους δεκά­δων εκα­τομ­μυ­ρί­ων χιλιο­μέ­τρων, του κομή­τη 109Ρ/Σουίφτ-Τατλ, που δια­σταυ­ρώ­νε­ται με την τρο­χιά της Γης. Ο κομή­της, ο οποί­ος ανα­κα­λύ­φθη­κε το 1862 από τους αστρο­νό­μους Λιού­ις Σουίφτ και Χόρας Τατλ (των οποί­ων φέρει το όνο­μα), δια­θέ­τει ένα τερά­στιο πυρή­να δια­μέ­τρου περί­που 26 χιλιομέτρων.

Ο εν λόγω κομή­της είναι το μεγα­λύ­τε­ρο γνω­στό ουρά­νιο σώμα που περ­νά­ει από τη Γη κατά τακτά χρο­νι­κά δια­στή­μα­τα και χρειά­ζε­ται περί­που 133 χρό­νια για να πραγ­μα­το­ποι­ή­σει μια πλή­ρη περι­φο­ρά γύρω από τον Ήλιο. Το τελευ­ταίο κοντι­νό πέρα­σμά του από τη Γη ήταν το 1992 και το επό­με­νο ανα­μέ­νε­ται το 2125, ενώ δεν φαί­νε­ται να απο­τε­λεί απει­λή για τον πλα­νή­τη μας στο προ­βλέ­ψι­μο μέλλον.

Τα μετέ­ω­ρά του, που συνή­θως έχουν βάρος μικρό­τε­ρο από ένα γραμ­μά­ριο, εισέρ­χο­νται στη γήι­νη ατμό­σφαι­ρα με ταχύ­τη­τα σχε­δόν 60 χλμ. το δευ­τε­ρό­λε­πτο και ανα­φλέ­γο­νται σε ύψος περί­που 130 χλμ., οπό­τε και αρχί­ζουν να γίνο­νται ορα­τά από τους παρα­τη­ρη­τές. Καθώς πλη­σιά­ζουν προς το έδα­φος με μεγά­λη ταχύ­τη­τα, δια­λύ­ο­νται από την τρι­βή και την υπερ­θέρ­μαν­ση (1.650 βαθ­μοί Κελ­σί­ου), σε ύψος άνω των 80 χιλιο­μέ­τρων από την επι­φά­νεια της Γης, αφή­νο­ντας πίσω τους φωτει­νά ίχνη.

Η επό­με­νη παν­σέ­λη­νος θα συμ­βεί στις 10 Σεπτεμ­βρί­ου 2022, ενώ η επό­με­νη υπερ­παν­σέ­λη­νος στις 3 Αυγού­στου 2023.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο