Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αύριο κινητοποιήσεις σε Αθήνα και άλλες πόλεις ενάντια στην Σύνοδο του ΝΑΤΟ

Σε δυνά­μω­μα του αγώ­να ενά­ντια στο ΝΑΤΟ και στις επι­κίν­δυ­νες απο­φά­σεις της Συνό­δου Κορυ­φής που διε­ξά­γε­ται σήμε­ρα και αύριο στη Μαδρί­τη καλεί η Επι­τρο­πή Αγώ­να Ενά­ντια στην Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή Συμ­φω­νία για τις βάσεις τα εργα­τι­κά σωμα­τεία και τις συν­δι­κα­λι­στι­κές οργα­νώ­σεις, τις Επι­τρο­πές Ειρή­νης, τους φορείς των αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νων, των γυναι­κών, της νεο­λαί­ας, όλο τον λαό.

Καλεί σε μαζι­κή συμ­με­το­χή στην κινη­το­ποί­η­ση που διορ­γα­νώ­νει αύριο, Πέμ­πτη 30 Ιού­νη, στις 7.30 μ.μ. στο υπουρ­γείο Εθνι­κής Άμυ­νας, ενά­ντια στις απο­φά­σεις της Συνό­δου Κορυ­φής του ΝΑΤΟ.

Στο κάλε­σμά της η Επι­τρο­πή Αγώ­να καταγ­γέλ­λει «τις ευθύ­νες της ελλη­νι­κής κυβέρ­νη­σης και των κομ­μά­των του ευρω­α­τλα­ντι­σμού, που εδώ και χρό­νια προσ­δέ­νουν τη χώρα μας όλο και πιο στε­νά στους αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κούς σχε­δια­σμούς, μετα­τρέ­πο­ντάς την σε πολε­μι­κό ορμη­τή­ριο και ταυ­τό­χρο­να τον λαό μας σε στό­χο αντι­ποί­νων». Κατα­δι­κά­ζει «τις επι­θε­τι­κές πρω­το­βου­λί­ες της κυβέρ­νη­σης για την απο­στο­λή στρα­τιω­τι­κού εξο­πλι­σμού στην Ουκρα­νία και την κυβερ­νη­τι­κή από­φα­ση να στεί­λει στρα­τιω­τι­κές δυνά­μεις στην Ομά­δα Μάχης του ΝΑΤΟ στη Βουλγαρία».

Απευ­θύ­νει κάλε­σμα ενί­σχυ­σης του αγώ­να για την κατα­δί­κη της αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής της κυβέρ­νη­σης και της πολι­τι­κής της εμπλο­κής: «Να δυνα­μώ­σει απο­φα­σι­στι­κά η πάλη ενά­ντια στις απο­φά­σεις της Συνό­δου Κορυ­φής του ΝΑΤΟ, για να κλεί­σουν και να ξεκου­μπι­στούν όλες οι ξένες βάσεις! Να μη στα­λεί κανέ­νας φαντά­ρος, υπα­ξιω­μα­τι­κός, αξιω­μα­τι­κός και πολε­μι­κό υλι­κό σε απο­στο­λές εκτός συνόρων!».

Κάλε­σμα συμ­με­το­χής στην κινη­το­ποί­η­ση απευ­θύ­νουν η ΟΓΕ, η ΕΕΔΔΑ, η ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ.

Σε αυτό το πλαί­σιο, η Ελλη­νι­κή Επι­τρο­πή για τη Διε­θνή Ύφε­ση και Ειρή­νη (ΕΕΔΥΕ) διορ­γα­νώ­νει σήμε­ρα ημε­ρί­δα για τη Σύνο­δο του ΝΑΤΟ στον εξω­τε­ρι­κό χώρο του Μου­σεί­ου Μακρο­νή­σου (ΠΕΚΑΜ, Αγ. Ασω­μά­των 31, Στά­ση ΗΣΑΠ: Θησείο). Η ώρα προ­σέ­λευ­σης είναι στις 7.15 μ.μ.

Λαϊκές διαμαρτυρίες σε πολλές πόλεις

Λαϊ­κές δια­μαρ­τυ­ρί­ες αύριο, Πέμ­πτη 30 Ιού­νη, ενά­ντια στη Σύνο­δο Κορυ­φής του ΝΑΤΟ στη Μαδρί­τη, πραγ­μα­το­ποιού­νται επί­σης και σε μια σει­ρά άλλες πόλεις, από Επι­τρο­πές Ειρή­νης και φορείς:

Αχα­ΐα: Στις 7.30 μ.μ. στο αερο­δρό­μιο του Αρά­ξου, στο ΚΕΤΧΝ και τη Ναυ­τι­κή Διοί­κη­ση Ιονί­ου στην Πάτρα. Στις 7.30 μ.μ. στα διό­δια του Αιγί­ου στην Εθνι­κή οδό Πατρών — Αθηνών.

Αιτω­λο­α­καρ­να­νία: Στις 7.30 μ.μ. στη βάση του Ακτί­ου. Στις 2.30 μ.μ. στο στρα­τό­πε­δο του Μεσο­λογ­γί­ου. Στις 8 μ.μ. στη Ναύπακτο.

Ηλεία: Στις 7.30 μ.μ. στο αερο­δρό­μιο Ανδραβίδας.

Ζάκυν­θος: Στις 6 μ.μ. στο λιμά­νι της πόλης και στις 8 μ.μ. στο αεροδρόμιο.

Κεφα­λο­νιά: Στις 7 μ.μ. στο λιμά­νι του Πόρου και στο αεροδρόμιο.

Ιθά­κη: Στις 8.30 μ.μ. στο λιμά­νι του Πισαετού.

Γιάν­νε­να: Στις 7 μ.μ. στην κεντρι­κή πλατεία

Κέρ­κυ­ρα: Στις 7.30 μ.μ. στην Ανουντσιάτα

Χανιά: Στις 7 μ.μ. συγκέ­ντρω­ση την πλα­τεία Αγο­ράς και μηχα­νο­κί­νη­τη πορεία.

Ηρά­κλειο: Στις 7 μ.μ. στην πλ. Ελευθερίας.

Λάρι­σα: Σήμε­ρα, Τετάρ­τη 29 Ιού­νη, στις 7 μ.μ. στην 110 Πτέ­ρυ­γα Μάχης.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο