Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αύριο οι ανακοινώσεις για το άνοιγμα των σχολείων με μόνο μέτρο τα self test

Aύριο στις 14:00 ανα­μέ­νε­ται να πραγ­μα­το­ποι­η­θεί η συνε­δρί­α­ση των ειδι­κών και αμέ­σως μετά θα υπάρ­ξουν ανα­κοι­νώ­σεις από τον υπουρ­γό Υγεί­ας Θάνο Πλεύ­ρη και την υπουρ­γό Παι­δεί­ας Νίκη Κερα­μέ­ως για το πώς θα ανοί­ξουν τα σχο­λεία στις 10 Γενάρη.

Η κυβέρ­νη­ση δηλώ­νει απο­φα­σι­σμέ­νη ν’ ανοί­ξουν τα σχο­λεία στις 10 του μήνα, χωρίς τη λήψη νέων πρό­σθε­των μέτρων για αραί­ω­ση των μαθη­τών ανά τάξη και ενί­σχυ­ση του διδα­κτι­κού προσωπικού.

Πάρα πολ­λοί είναι οι επι­στή­μο­νες οι οποί­οι θεω­ρούν ότι δεν πρέ­πει να ανοί­ξουν τα σχο­λεία, του­λά­χι­στον για την επό­με­νη βδομάδα.

Ηδη, από σήμε­ρα, με από­φα­ση του υπουρ­γεί­ου Εργα­σί­ας, επα­να­λει­τουρ­γούν κανο­νι­κά οι παι­δι­κοί και βρε­φο­νη­πια­κοί σταθμοί.

Πλη­ρο­φο­ρί­ες ανα­φέ­ρουν ότι το σχέ­διο της υπό-επι­τρο­πής που εξε­τά­ζει την επα­να­λει­τουρ­γία των σχο­λεί­ων έχει «κλει­δώ­σει» και τα σχο­λεία θα ανοί­ξουν κανο­νι­κά με αλλα­γές στα υγειο­νο­μι­κά πρωτόκολλα.

Πρό­θε­ση της επι­τρο­πής φέρε­ται να είναι η αλλα­γή στο τέστινγκ, με τους μαθη­τές να υπο­βάλ­λο­νται σε συχνό­τε­ρο self τεστ, αν αυτό είναι εφικτό.

Σύμ­φω­να με τις τελευ­ταί­ες πλη­ρο­φο­ρί­ες, ανα­μέ­νε­ται να αυξη­θούν από δύο σε τρία τα self test που γίνο­νται εβδο­μα­διαί­ως στους μαθη­τές, ενώ εξε­τά­ζε­ται και η αλλα­γή των πρω­το­κόλ­λων ανα­φο­ρι­κά με το πότε θα κλεί­νει ένα τμή­μα ανά­λο­γα με τον αριθ­μό των κρουσμάτων.

Συγκε­κρι­μέ­να, προ­κρί­νε­ται ενδε­χό­με­νη αύξη­ση των τεστ, χωρίς να έχει απο­σα­φη­νι­στεί αν θα διε­νερ­γού­νται σε 24ωρη ή 48ωρη βάση.

Επι­πλέ­ον, αλλα­γές ανα­μέ­νο­νται και στα πρω­τό­κολ­λα που αφο­ρούν τις περι­πτώ­σεις κρου­σμά­των. Ανα­μέ­νε­ται να μειω­θεί στο 30% (από 50%) το ποσο­στό κρου­σμά­των σε μια τάξη, προ­κει­μέ­νου να εισέλ­θει σε καθε­στώς τηλεκπαίδευσης.

Η μαζώ­χτρα, του Αργύ­ρη Εφταλιώτη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο