Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αύριο Τρίτη η δεύτερη Υπερ-Σελήνη του 2019

Η δεύ­τε­ρη Υπερ-Σελή­νη του 2019 θα υπάρ­ξει την Τρί­τη (19 Φεβρουα­ρί­ου), στις 17:53 ώρα Ελλά­δας. Η πρώ­τη υπερ­παν­σέ­λη­νος είχε συμ­βεί στις 21 Ιανουα­ρί­ου, ενώ φέτος θα υπάρ­ξει μόνο άλλη μία στις 21 Μαρτίου.

Υπερ-Σελή­νη ή υπερ­παν­σέ­λη­νος συμ­βαί­νει, όταν υπάρ­χει παν­σέ­λη­νος και ταυ­τό­χρο­να η τρο­χιά του φεγ­γα­ριού το φέρ­νει πιο κοντά στη Γη (περί­γειο), με απο­τέ­λε­σμα ο δορυ­φό­ρος του πλα­νή­τη μας να φαί­νε­ται μεγα­λύ­τε­ρος και πιο φωτει­νός από ό,τι συνήθως.

Η Σελή­νη ακο­λου­θεί μια ελλει­πτι­κή τρο­χιά και η από­στα­σή της από τον πλα­νή­τη μας δεν είναι στα­θε­ρή. Η μέση από­στα­ση Γης-Σελή­νης είναι περί­που 384.400 χιλιό­με­τρα, αλλά αυξά­νε­ται κατά 5% περί­που στο από­γειο και μειώ­νε­ται κατά 5% στο περίγειο.

Ο όρος Υπερ-Σελή­νη ή σού­περ-Σελή­νη δεν είναι επι­στη­μο­νι­κός, αλλά μάλ­λον δημιουρ­γή­θη­κε από αστρολόγους.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο