Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Α’ Διεθνές Φεστιβάλ: «ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ — ΑΡΚΑΔΙΕΣ ΖΑΤΟΥΝΑ» στις 2, 3 και 4 Σεπτεμβρίου

..Το όρα­μά μου είναι ένα ετή­σιο Φεστι­βάλ στη Ζάτου­να, με τις ΑΡΚΑΔΙΕΣ… Όπως αυτό που διορ­γα­νώ­νουν κάθε χρό­νο, εδώ και 100 χρό­νια, στην Αρέ­να, οι αμπε­λουρ­γοί της Βερό­να για τον Βέρντι…

Αυτή είναι η γρα­πτή, σε επι­στο­λή του, πριν 4 χρό­νια, προς το Μου­σείο, επι­θυ­μία — παρα­κα­τα­θή­κη του Μίκη Θεο­δω­ρά­κη, που υλο­ποιεί­ται από φέτος, από το Μου­σείο Μίκη Θεο­δω­ρά­κη Ζάτου­νας, το δήμο Γορ­τυ­νί­ας και τον σύλ­λο­γο «Οι Φίλοι της Μου­σι­κής», που εδρεύ­ει στο Μέγα­ρο Μου­σι­κής Αθηνών.

Στο πλαί­σιο αυτό, διορ­γα­νώ­νε­ται στις 2, 3 και 4 Σεπτεμ­βρί­ου 2022, στη Ζάτου­να και στην Αθή­να, το Α’ Διε­θνές Φεστι­βάλ «ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ — ΑΡΚΑΔΙΕΣ ΖΑΤΟΥΝΑ».

Το τρι­ή­με­ρο Φεστι­βάλ, οι εκδη­λώ­σεις του οποί­ου θα γίνουν στη Ζάτου­να, περιλαμβάνει:

-Συναυ­λία με την Ορχή­στρα Μίκη Θεοδωράκη.

-Μου­σι­κή βρα­διά με την Παι­δι­κή — Εφη­βι­κή χορω­δία του Στέ­φα­νου Καρδιόλακα.

-Διή­με­ρο Συμπό­σιο για τον Μίκη του Πνεύ­μα­τος, του Πολι­τι­σμού και της Πολι­τι­κής. Η πρώ­τη ημέ­ρα του Συμπο­σί­ου θα είναι αφιε­ρω­μέ­νη στο Μίκη του Πολι­τι­σμού και της Μου­σι­κής και η δεύ­τε­ρη ημέ­ρα, στον Μίκη της πολι­τι­κής και των κοι­νω­νι­κών αγώνων.

- Έκθε­ση με μου­σεια­κό υλι­κό, στο χώρο του Μου­σεί­ου, με επι­μέ­λεια της Μου­σι­κής Βιβλιο­θή­κης του Συλ­λό­γου Οι Φίλοι της Μουσικής.

-Ετή­σιο μνη­μό­συ­νο στη Ζάτου­να και «επα­να­λει­τουρ­γία» του ιστο­ρι­κού — εμβλη­μα­τι­κού καφε­νεί­ου, που πήγαι­νε ο Μίκης, συνο­δεία και υπό τα βλέμ­μα­τα των αστυ­νο­μι­κών φρου­ρών του.

-Επί­σκε­ψη, ξενά­γη­ση και φιλο­ξε­νία, στους προ­σκε­κλη­μέ­νους, στη Μονή Φιλοσόφου.

Οι εκδη­λώ­σεις τελού­νται υπό την αιγί­δα της Περι­φέ­ρειας Πελο­πον­νή­σου και το διή­με­ρο Συμπό­σιο υπό την αιγί­δα του Ελλη­νι­κού Κοινοβουλίου.

Η πρώ­τη ημέ­ρα του Φεστι­βάλ, στις 2 Σεπτεμ­βρί­ου, ημέ­ρα του θανά­του του Μίκη Θεο­δω­ρά­κη, θα γίνει στην Αθή­να. Μια ημέ­ρα υψη­λών συμ­βο­λι­σμών. Μια εκδή­λω­ση συνο­δοι­πο­ρία που θα ξεκι­νή­σει από το σπί­τι του Μίκη, στην Επι­φα­νούς 1 στου Φιλο­πάπ­που, θα «κυκλώ­σει» την Ακρό­πο­λη και θα κατα­λή­ξει στο Ηρώ­δειο, την ώρα που η Ορχή­στρα Μίκη Θεο­δω­ρά­κη θα πραγ­μα­το­ποιεί την πρό­βα της.

Από το σπί­τι του Μίκη μέχρι το Ηρώ­δειο, άνθρω­ποι του πολι­τι­σμού, του αθλη­τι­σμού, της πολι­τι­κής, της αυτο­διοί­κη­σης, της νεο­λαί­ας, της εργα­σί­ας, του πνεύ­μα­τος και της επι­στή­μης, 96 σημαιο­φό­ροι με 96 συλ­λε­κτι­κές σημαί­ες, όσα και τα χρό­νια ζωής του Μίκη, θα τιμή­σουν τα απο­τυ­πώ­μα­τα της παγκό­σμιας μου­σι­κής πολι­τι­κής και κοι­νω­νι­κής δια­δρο­μής του μεγά­λου Έλλη­να και της Ελλά­δας που σήκω­σε ψηλότερα!

Το επό­με­νο διά­στη­μα θα υπάρ­ξει λεπτο­με­ρής ανα­κοί­νω­ση για το σύνο­λο των εκδη­λώ­σε­ων του Φεστιβάλ.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες απο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο