Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Α’ Πανελλαδική Συνδιάσκεψη της ΕΔΑ 15–18/7/1956 (Ντοκουμέντα)

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας //

Στις 15–18 Ιού­λη 1956 πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε η Α’ Πανελ­λα­δι­κή Συν­διά­σκε­ψη της ΕΔΑ στην Αθή­να. Ήταν το πρώ­το πανελ­λα­δι­κό σώμα στον χώρο της Αρι­στε­ράς μετά τον Εμφύ­λιο Πόλε­μο με όρους νομι­μό­τη­τας, καθώς είχε προη­γη­θεί μόνο η 3η Συν­διά­σκε­ψη του ΚΚΕ στη Ρου­μα­νία το 1950.

Η προ­ε­τοι­μα­σία της άρχι­σε αμέ­σως μετά τις εκλο­γές στις 19/2/1956. Αρχι­κά είχε απο­φα­σι­σθεί για 20–22/2/1956 αλλά κρί­θη­κε ότι δεν υπήρ­χε αρκε­τός χρό­νος προετοιμασίας.

Στις 17–18/5/1956 συνέρ­χε­ται σε έκτα­κτη σύνο­δο το Γενι­κό Συμ­βού­λιο της ΕΔΑ και εγκρί­νει τα μέτρα για την πραγ­μα­το­ποί­η­ση της.

Λίγο πριν πραγ­μα­το­ποιεί­ται στην Αθή­να σύσκε­ψη στε­λε­χών της Νεο­λαί­ας ΕΔΑ και εκλέ­χτη­κε πανελ­λα­δι­κό όργα­νο- Κεντρι­κό Συμ­βού­λιο- με 23 μέλη.

Οι εργα­σί­ες της Α’ Συν­διά­σκε­ψης ξεκί­νη­σαν στο θέα­τρο Μου­σού­ρη και συνε­χί­στη­καν στα κεντρι­κά γρα­φεία της ΕΔΑ (Ιππο­κρά­τους και Πανε­πι­στη­μί­ου). Έλα­βαν μέρος 350 αντι­πρό­σω­ποι. Την έναρ­ξη έκα­νε ο Η. Ηλιού, ενώ το Προ­ε­δρείο απο­τέ­λε­σαν οι: Γιάν­νης Ευαγ­γε­λί­δης, Μαρία Σβώ­λου, Ν. Καπνί­σης, Κ. Λεφά­κης, Ν. Παπα­πε­ρι­κλής, Αλ. Χον­δρο­νά­σιος και Ι. Φραγκούλης.

Τη κεντρι­κή εισή­γη­ση παρου­σί­α­σε ο πρό­ε­δρος τη ΕΔΑ Ιωαν. Πασαλίδης.

Ειση­γή­σεις ακό­μη έκαναν:

Α. Μπρι­λά­κης, «Για το πρό­βλη­μα της ενό­τη­τας των δημο­κρα­τι­κών δυνάμεων».

Στ. Σαρά­φης: «Για το έργο της Κοι­νο­βου­λευ­τι­κής Ομάδας».

Η. Ηλιού:  «Για τα οικο­νο­μι­κά προ­βλή­μα­τα του ελλη­νι­κού λαού».

Ν. Κιτσί­κης: «Για τα προ­βλή­μα­τα ανα­συ­γκρό­τη­σης της χώρας»

Μαν. Γλέ­ζος: «Για τη δημο­κρα­τι­κή λει­τουρ­γία και το νέο καταστατικό».

Γ. Παπα­δη­μη­τρί­ου: «Για τα προ­βλή­μα­τα του εργα­το­ϋ­παλ­λη­λι­κού συνδικαλισμού».

Ν. Σολω­μός: «Για τα προ­βλή­μα­τα της νεολαίας».

Αγ. Λασκα­ρί­δης: «Για τα αγρο­τι­κά προβλήματα».

Δημ. Φωτιά­δης: «Για τα προ­βλή­μα­τα των διανοουμένων».

Β. Θανα­σέ­κου: «Για τη θέση της γυναίκας».

Μ. Στα­μού­λης: «Για τα προ­βλή­μα­τα των επαγ­γελ­μα­τιών, βιο­τε­χνών και εμπόρων».

Ρόζα Ιμβριώ­τη: «Για την Παιδεία».

Η ΕΔΑ παρα­μο­νές της Συν­διά­σκε­ψης είχε 9.352 μέλη. Από αυτά 3.949 σε Αθή­να, 476 σε Πει­ραιά και 4927 στις επαρχίες.

Τερ­μα­τί­ζο­ντας η Α’ Πανελ­λα­δι­κή Συν­διά­σκε­ψη εξέ­λε­ξε νέο Γενι­κό Συμ­βού­λιο με 121 τακτι­κά μέλη και 12 ανα­πλη­ρω­μα­τι­κά που αμέ­σως μετά εξέ­λε­ξαν νέα Διοι­κού­σα Επι­τρο­πή από 21 μέλη.

Η Συν­διά­σκε­ψη απο­φά­σι­σε ότι μόλις απο­λυ­θούν από τις φυλα­κές-εξο­ρί­ες, θεω­ρού­νται αυτο­δι­καί­ως μέλη του Γ.Σ της ΕΔΑ όσοι μέχρι τότε διε­τέ­λε­σαν βου­λευ­τές της ΕΔΑ ή μέλη το Γ.Σ (Αμπα­τιέ­λος, Τσι­μπου­κί­δης, Τσό­χα, Κατε­ρί­νης). Ψήφι­σε να στα­λούν χαι­ρε­τι­σμοί προς τους φυλα­κι­σμέ­νους αγω­νι­στές καθώς και προς την αγω­νι­ζό­με­νη Κύπρο.

Απο­φά­σι­σε ακό­μη κάθε Ν.Ε να στέλ­νει το 10% των εσό­δων της στο κεντρι­κό ταμείο του κόμ­μα­τος.. Επί­σης απο­φά­σι­σε συγκρό­τη­ση επι­τρο­πών από μέλη του Γ.Σ για να επε­ξερ­γα­στούν τα θέμα­τα που δεν έγι­νε δυνα­τό να συζη­τη­θούν από έλλει­ψη χρόνου.

Σκλη­ρός Απρί­λης του 2020μ.Χ.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο