Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αna Belén Montes: H “διπλή πράκτορας” που εκτίει ποινή 25 ετών στις φυλακές των ΗΠΑ για κατασκοπεία υπέρ της Κούβας

Επι­μέ­λεια — μετά­φρα­ση: Βαγ­γέ­λης Γονα­τάς //

Η Ana Belén Montes, πρώ­ην ανώ­τε­ρη ανα­λύ­τρια της Υπη­ρε­σί­ας Πλη­ρο­φο­ριών Άμυ­νας (DIA) των ΗΠΑ, συνε­λή­φθη στις 21 Σεπτέμ­βρη 2001, 10 μέρες μετά τις τρο­μο­κρα­τι­κές επι­θέ­σεις της 11 Σεπτέμ­βρη, κατη­γο­ρού­με­νη για “συνω­μο­σία για διά­πρα­ξη κατα­σκο­πεί­ας” για την κυβέρ­νη­ση  της Κούβας.

Κατα­δι­κά­στη­κε το 2002 για “χορή­γη­ση πλη­ρο­φο­ριών στην Κού­βα, που θα της επέ­τρε­παν να γνω­ρί­ζει τα σχέ­δια της βορειο­α­με­ρι­κα­νι­κής επι­θε­τι­κό­τη­τας ενά­ντια στο νησί” και ομο­λό­γη­σε την ενο­χή της για τα εγκλή­μα­τα που κατη­γο­ρή­θη­κε, για τα οποία θα μπο­ρού­σε να της επι­βλη­θεί η θανα­τι­κή ποι­νή. Κατα­δι­κά­στη­κε τελι­κά τον Οκτώ­βρη του ίδιου έτους,  σε 25 χρό­νια αφού ήρθε σε συμ­φω­νία με την εισαγγελία.

ana2

Βιο­γρα­φι­κά στοιχεία

Γεν­νή­θη­κε στις 28 Φλε­βά­ρη του 1957 σε μια στρα­τιω­τι­κή βάση στη Γερ­μα­νία κατά τη διάρ­κεια του Ψυχρού Πολέ­μου. Εγγο­νή  Αστου­ριά­νων που μετα­νά­στευ­σαν στην Κού­βα και το Που­έρ­το Ρίκο, όπου γεν­νή­θη­κε ο πατέ­ρας της, ο στρα­τιω­τι­κός ψυχί­α­τρος Alberto Montes.

Πέρα­σε τα πρώ­τα χρό­νια της ζωής  στην Ευρώ­πη.  Αργό­τε­ρα, ο πατέ­ρας της μετα­κό­μι­σε στο Κάν­σας, όπου εκπαι­δεύ­τη­κε σε διά­φο­ρες στρα­τιω­τι­κές σχο­λές. Το 1979 απο­φοί­τη­σε από το Πανε­πι­στή­μιο της Βιρ­τζί­νια, και το 1988 πήρε μάστερ στη Σχο­λή Προηγ­μέ­νων Διε­θνών Σπου­δών στο Πανε­πι­στή­μιο Johns Hopkins.

Προ­έρ­χε­ται από οικο­γέ­νειά  με ισχυ­ρές συντη­ρη­τι­κές παρα­δό­σεις και δια­συν­δέ­σεις με την κοι­νό­τη­τα της αντι­κα­τα­σκο­πεί­ας των ΗΠΑ. Ο πρώ­ην φίλος της ήταν ειδι­κός στην κου­βα­νι­κη κατα­σκο­πεία του Υπουρ­γεί­ου Άμυ­νας, η αδερ­φή της Lucy, που βρα­βεύ­τη­κε από το FBI για τη μετά­φρα­ση εκθέ­σε­ων πλη­ρο­φο­ριών των πέντε κου­βα­νών που κατα­δι­κά­στη­καν για κατα­σκο­πεία το 2001 στο Μαϊ­ά­μι και ο αδερ­φός της Τony ήταν πρά­κτο­ρες του FBI.

Στα­διο­δρο­μία

Πριν εργα­στεί σαν ανα­λυ­τής πλη­ρο­φο­ριών της Ομο­σπον­δια­κής Κυβέρ­νη­σης, υπήρ­ξε ισχυ­ρός επι­κρι­τής της βορειο­α­με­ρι­κα­νι­κής πολι­τι­κής απέ­να­ντι στη Λατι­νι­κή Αμερική.

Ξεκί­νη­σε να δου­λεύ­ει στην κυβέρ­νη­ση σαν υπάλ­λη­λος του Υπουρ­γεί­ου Δικαιο­σύ­νης και γρή­γο­ρα έλα­βε υψη­λή δια­βάθ­μι­ση ασφα­λεί­ας. Από το Σεπτέμ­βριο του 1985 άρχι­σε να δου­λεύ­ει για την DIA, όργα­νο της κεντρι­κής στρα­τιω­τι­κής υπη­ρε­σί­ας πλη­ρο­φο­ριών των ΗΠΑ ως ανα­λύ­τρια πλη­ρο­φο­ριών, πράγ­μα που τη διευ­κό­λυ­νε να πάρει μια θέση στο Πεντά­γω­νο, όπου εξει­δι­κεύ­τη­κε σε θέμα­τα Κούβας.

Στην καριέ­ρα της έλα­βε υψη­λές δια­κρί­σεις και ειδι­κά βρα­βεία για τη δου­λειά της, μετα­ξύ αυτών, η ξεχω­ρι­στή διά­κρι­ση που της απέ­νει­με το 1995, ο τότε διευ­θυ­ντής της CIA,   George Tenet.

H Ana Montes παραλαμβάνοντας βραβείο από το διευθυντή της CIA Τζορτζ Τένετ

H Ana Montes παρα­λαμ­βά­νο­ντας βρα­βείο από το διευ­θυ­ντή της CIA Τζορτζ Τένετ

Σύλ­λη­ψη

Συνε­λή­φθη στις 20 Σεπτέμ­βρη 2001 από πρά­κτο­ρες του FBI ενώ βρι­σκό­ταν στο γρα­φείο της στις εγκα­τα­στά­σεις της DIA στην Αερο­πο­ρι­κή Βάση Μπό­λιν στην Ουάσιγκτον.

Μετα­φέρ­θη­κε σε ένα Ομο­σπον­δια­κό Κέντρο Κρά­τη­σης, ενώ το FBI ερεύ­νη­σε το σπί­τι της, το κινη­τό τηλέ­φω­νο και μια θυρί­δα της σε τοπι­κή τράπεζα.

Λίγες μέρες μετά,  κατη­γο­ρή­θη­κε για συνω­μο­σία για τη διά­πρα­ξη κατα­σκο­πεί­ας για την κυβέρ­νη­ση της Κούβας.

H δίκη και η κατα­δί­κη της παρέ­μει­ναν στη σκιά των τρο­μο­κρα­τι­κών επι­θέ­σε­ων της 11 Σεπτέμ­βρη στις ΗΠΑ.

Παρα­τη­ρη­τές της υπη­ρε­σί­ας πλη­ρο­φο­ριών  θεω­ρούν ότι πρό­κει­ται για την πιο επι­ζή­μια διπλή πρά­κτο­ρα στην πρό­σφα­τη αμε­ρι­κα­νι­κή ιστορία.

Δήλω­ση της Ana Belén Montes στο  δικαστήριο

Ουά­σιγ­κτον, 16 Οκτώ­βρη 2002

Μια ιτα­λι­κή παροι­μία μπο­ρεί να περι­γρά­ψει τη θεμε­λιώ­δη αλή­θεια στην οποία εγώ πιστεύω: “Όλος ο κόσμος είναι μια μόνο χώρα”. Σε αυτή την “παγκό­σμια χώρα” το να αγα­πά­με τον γεί­το­νά μας όπως τον εαυ­τό μας, για μένα, απο­τε­λεί βασι­κό οδη­γό για τις αρμο­νι­κές σχέ­σεις μετα­ξύ “γει­το­νι­κών χωρών”. Αυτή η αρχή δια­κη­ρύτ­τει την ανο­χή και την κατα­νό­η­ση για τους δια­φο­ρε­τι­κούς τρό­πους των άλλων. Απαι­τεί να αντι­με­τω­πί­ζου­με τις άλλες χώρες με τον ίδιο τρό­που που επι­θυ­μού­με να αντι­με­τω­πί­ζουν εμάς, με σεβα­σμό και κατα­νό­η­ση. Πρό­κει­ται για μια αρχή που, με τρα­γι­κό τρό­πο , πιστεύω ότι ποτέ δεν εφαρ­μό­σα­με στην Κούβα.

13 χρόνια φυλακή σε απάνθρωπες συνθήκες

13 χρό­νια φυλα­κή σε απάν­θρω­πες συνθήκες

Εξο­χό­τα­τε, εμπλέ­κο­μαι στη δρα­στη­ριό­τη­τα που με έφε­ρε μπρο­στά σας, επει­δή υπά­κου­σα στη συνεί­δη­σή μου και όχι στο νόμο. Πιστεύω ότι η πολι­τι­κή της κυβέρ­νη­σής μας προς την Κού­βα είναι σκλη­ρή, άδι­κη και βαθιά εχθρι­κή και αισθάν­θη­κα την υπο­χρέ­ω­ση να βοη­θή­σω το νησί να αμυν­θεί στις προ­σπά­θειές μας να του επι­βά­λου­με τις αξί­ες μας και το δικό μας πολι­τι­κό σύστη­μα. Για πάνω από τέσ­σε­ρις δεκα­ε­τί­ες, επι­δεί­ξα­με μισαλ­λο­δο­ξία και περι­φρό­νη­ση απέ­να­ντι στην Κού­βα. Ποτέ δεν σεβα­στή­κα­με το δικαί­ω­μα της Κού­βας να ακο­λου­θή­σει το δρό­μο της δρό­μο προς τα δικά της ιδα­νι­κά της ισό­τη­τας και της δικαιο­σύ­νης. Δεν κατα­λα­βαί­νω για­τί συνε­χί­ζου­με να υπα­γο­ρεύ­ου­με στους κου­βα­νούς πως θα πρέ­πει να επι­λέ­γουν τους ηγέ­τες τους, ποιοι πρέ­πει να είναι αυτοί και ποιοι νόμοι είναι κατάλ­λη­λοι για τη χώρα τους. Για­τί δεν αφή­νου­με την Κού­βα να συνε­χί­σει το δρό­μο της, όπως ακρι­βώς κάνουν οι ΗΠΑ εδώ και πάνω από 2 αιώνες;

O τρό­πος απά­ντη­σής μου απέ­να­ντι στην πολι­τι­κή μας προς την Κού­βα, μπο­ρεί να ήταν ηθι­κά λαν­θα­σμέ­νος. Ίσως το δικαί­ω­μα της Κού­βας να είναι απαλ­λαγ­μέ­νη από πολι­τι­κούς και οικο­νο­μι­κούς εξα­να­γκα­σμούς δεν δικαιο­λο­γεί να δίνο­νται δια­βαθ­μι­σμέ­νες πλη­ρο­φο­ρί­ες για να βοη­θη­θεί το νησί να αμυν­θεί. Εγώ το μόνο που μπο­ρώ να πω είναι ότι έκα­να αυτό που θεώ­ρη­σα δίκαιο για να αντι­με­τω­πι­στεί μια σοβα­ρή αδικία.

Η μεγα­λύ­τε­ρη επι­θυ­μία μου είναι να δω να ανα­πτύσ­σο­νται φιλι­κές σχέ­σεις ανά­με­σα στις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες και στην Κού­βα. Ελπί­ζω η δική μου περί­πτω­ση, να εξω­θή­σει με κάποιο τρό­πο την κυβέρ­νη­σή μας να εγκα­τα­λεί­ψει την εχθρό­τη­τα προς την Κού­βα και να εργα­στεί μαζί με την Αβά­να με πνεύ­μα ανο­χής, αμοι­βαί­ου σεβα­σμού και κατα­νό­η­σης. Σήμε­ρα βλέ­που­με πιο καθα­ρά ότι η μισαλ­λο­δο­ξία και το μίσος προς άτο­μα και κυβερ­νή­σεις το μόνο που προ­κα­λεί είναι πόνος και δυστυχία.

Έχω ελπί­δες ότι μια βορειο­α­με­ρι­κά­νι­κη πολι­τι­κή που θα βασί­ζε­ται στην αγά­πη ανά­με­σα σε γεί­το­νες, μια πολι­τι­κή που θα ανα­γνω­ρί­ζει στην Κού­βα, όπως και κάθε άλλη χώρα, θα αντι­με­τω­πί­ζε­ται με αξιο­πρέ­πεια και όχι με περι­φρό­νη­ση. Μια τέτοια πολι­τι­κή θα επέ­τρε­πε στην κυβέρ­νη­σή μας να επι­στρέ­ψει στην αρμο­νία της συμπό­νοιας και της γεν­ναιο­δω­ρί­ας του αμε­ρι­κά­νι­κου λαού. Θα επέ­τρε­πε σε κου­βα­νούς και αμε­ρι­κά­νους να κατα­λά­βουν και να απο­δε­χθούν ο ένας τον άλλον.

Θα επέ­τρε­πε στην Κού­βα να επα­να­κα­θο­ρί­σει τα αμυ­ντι­κά της μέτρα και να εξοι­κειω­θεί πιο εύκο­λα με τις αλλα­γές. Θα επέ­τρε­πε στις δύο γει­το­νι­κές χώρες να συνερ­γα­στούν και με άλλες χώρες για την προ­ώ­θη­ση της ανε­κτι­κό­τη­τας και της συνερ­γα­σί­ας στην “παγκό­σμια χώρα μας” στη δική μας μονα­δι­κή “παγκό­σμια πατρίδα”.

Κατα­δί­κη

Η “Βασί­λισ­σα της Κού­βας”, όπως ήταν το παρα­τσού­κλι της στην DIA λόγω των γνώ­σε­ών της σε στρα­τιω­τι­κά θέμα­τα της Κού­βας, κατα­δι­κά­στη­κε το 2002 “για­τί έδω­σε πλη­ρο­φο­ρί­ες στην Κού­βα που θα της επέ­τρε­παν να γνω­ρί­σει τα επι­θε­τι­κά σχέ­δια των ΗΠΑ ενά­ντια στην Κού­βα”. Δήλω­σε ένο­χη στις κατη­γο­ρί­ες που δια­τυ­πώ­θη­καν ενα­ντί­ον της, οι οποί­ες θα μπο­ρού­σαν να επι­σύ­ρουν τη θανα­τι­κή ποι­νή. Τελι­κά, τον Οκτώ­βρη του ίδιου έτους,  κατα­δι­κά­στη­κε σε 25 χρό­νια φυλα­κή αφού ήρθε σε συμ­φω­νία με την εισαγ­γε­λία να αλλά­ξει το κατη­γο­ρη­τή­ριο για εσχά­τη προ­δο­σία σε κατασκοπεία.

Φυλά­κι­ση

Η Montes κρα­τεί­ται στο κελί 25037–016 της φυλα­κής Carswell, που βρί­σκε­ται μέσα στις στρα­τιω­τι­κές εγκα­τα­στά­σεις  της Αερο­πο­ρί­ας Ναυ­τι­κού των ΗΠΑ στο Φορτ Γουόρθ του Τέξας και η  ενδει­κτι­κή ημε­ρο­μη­νία απο­φυ­λά­κι­σής της έχει ορι­στεί για τον Ιού­λιο 2023.

Η Ana Belen  δεν μπο­ρεί να δέχε­ται επι­σκέ­ψεις φίλων, παρά μόνο, του πατέ­ρα και του αδερ­φού της. Δεν επι­τρέ­πε­ται να μιλή­σει στο τηλέ­φω­νο, δεν έχει πρό­σβα­ση σε εφη­με­ρί­δες, περιο­δι­κά και τηλε­ό­ρα­ση. Δεν επι­τρέ­πε­ται να λάβει δέμα­τα και κανείς δεν μπο­ρεί να ενη­με­ρω­θεί για την κατά­στα­ση της υγεί­ας της. Κανείς δεν γνω­ρί­ζει για­τί κρα­τεί­ται σε ένα κέντρο για άτο­μα με προ­βλή­μα­τα ψυχι­κής υγεί­ας, ενώ δεν πάσχει από τέτοια. Δεν μπο­ρεί επί­σης να συνα­να­στρα­φεί με άλλους κρα­τού­με­νους στην φυλακή.

Πηγή (στα ισπα­νι­κά): www.ecured.cu

 

Σημεί­ω­ση: Τον περα­σμέ­νο μήνα δόθη­κε άδεια και η Αna Belen Montes μπό­ρε­σε να δώσει 2 συνε­ντεύ­ξεις από τη φυλα­κή, στις οποί­ες μετα­ξύ άλλων είπε:  “Είναι αδύ­να­τον να με φιμώ­σουν. Η πρά­ξη μου, πρά­ξη δέσμευ­σης με το νησί είναι γεγο­νός που δεν μπο­ρούν να αγνο­ή­σουν. Η ιδέα να μου πάρε­τε συνέ­ντευ­ξη  και να μεί­νει η φωνή μου ζωντα­νή είναι μία έκφρα­ση αλλη­λεγ­γύ­ης που με ευχα­ρι­στεί και είναι σημα­ντι­κό να γνω­ρί­ζε­τε το θαυ­μα­σμό μου για την Κούβα”.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο