Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Βάζετε την οικονομία μπροστά από τη δημόσια υγεία;»: Δημοσιογράφος του BBC έκανε «σκόνη» τον Χ. Θεοχάρη

Τον έστη­σε στην καρέ­κλα και άρχι­σε να τον σφυ­ρο­κο­πά. Ο λόγος για τον δημο­σιο­γρά­φο του BBC Στί­βεν Σακούρ ο οποί­ος έκα­νε κυριο­λε­κτι­κά «σκό­νη» τον υπουρ­γό Του­ρι­σμού Χάρη Θεο­χά­ρη κατά την διάρ­κεια συνέ­ντευ­ξης στην εκπο­μπή «Hard Talk» του βρε­τα­νι­κού δικτύου.

Ο δημο­σιο­γρά­φος έθε­σε το ζήτη­μα του «ανοίγ­μα­τος» του του­ρι­σμού στην Ελλά­δα, ανα­φε­ρό­με­νος στην «αργή πορεία των εμβο­λια­σμών», στο δεύ­τε­ρο κύμα που όπως ισχυ­ρί­στη­κε έπλη­ξε τη χώρα το περ­σι­νό καλο­καί­ρι μετά το άνοιγ­μα, καθώς και την επι­λο­γή της Βρε­τα­νί­ας να μην συμπε­ρι­λά­βει την Ελλά­δα στην πρά­σι­νη λίστα της.

«Η Ελλά­δα έχει ακό­μα σοβα­ρό πρό­βλη­μα με την Covid-19», ακού­γε­ται να λέει ο Βρε­τα­νός δημο­σιο­γρά­φος, ο οποί­ος ανα­ρω­τιέ­ται εάν είναι πρό­ω­ρο, να ενθαρ­ρύ­νο­νται εκα­τομ­μύ­ρια επι­σκέ­πτες να επι­στρέ­ψουν στις ελλη­νι­κές παρα­λί­ες και αρχαιό­τη­τες δεδο­μέ­νου ότι ναι μεν υπάρ­χει μεί­ω­ση κρου­σμά­των, ωστό­σο τα νοσο­κο­μεία εξα­κο­λου­θούν να δέχο­νται μεγά­λη πίε­ση και η Ελλά­δα έχει μία από τη χαμη­λό­τε­ρη ανα­λο­γία εμβο­λια­σμών μετα­ξύ των κρα­τών-μελών της Ε.Ε.

«Δεν θα το χαρα­κτή­ρι­ζα σοβα­ρό, θα έλε­γα ότι είναι τόσο σοβα­ρό όσο σε πολ­λές χώρες της Ευρώ­πης. Ωστό­σο τα νού­με­ρα βελ­τιώ­νο­νται μέρα με τη μέρα και νομί­ζω ότι η Ελλά­δα είναι έτοι­μη με ένα πλή­ρες, ώρι­μο και επαγ­γελ­μα­τι­κό σύστη­μα να επι­τρέ­ψει σε κόσμο να έρθει το καλο­καί­ρι», απα­ντά ο υπουρ­γός Τουρισμού.

«Φοβά­μαι πως αυτό λένε τα νού­με­ρα», συνε­χί­ζει ο παρου­σια­στής με τον Χ. Θεο­χά­ρη να δηλώνει:

«Το σύστη­μά μας είναι ολο­κλη­ρω­μέ­νο σε ό,τι αφο­ρά τον εμβο­λια­σμό, κρα­τά­με όλες τις δεύ­τε­ρες δόσεις και τα δεύ­τε­ρα ραντε­βού για όλους κι έτσι δεν προ­χω­ρά­με πιο γρή­γο­ρα από τα εμβό­λια που δια­θέ­του­με. Με το που έχου­με στη διά­θε­σή μας τα εμβό­λια τα χρη­σι­μο­ποιού­με κατευ­θεί­αν, εμβο­λιά­ζου­με 1,1% του πλη­θυ­σμού καθη­με­ρι­νά κι αυτό είναι ένα από τα καλύ­τε­ρα ποσο­στά στην Ευρώ­πη αυτή τη στιγμή».

Ο δημο­σιο­γρά­φος ωστό­σο επέ­με­νε: «Κάνα­τε πολ­λές εξαγ­γε­λί­ες για εμβο­λια­σμούς έως το τέλος του Απρι­λί­ου χωρίς να τις τηρή­σε­τε. Βρι­σκό­μα­στε στον Μάιο και ούτε καν ο σχε­δια­σμός πλη­σιά­ζει τους στόχους».

Στην συνέ­χεια, ο Στί­βεν Σακούρ, ανα­φε­ρό­με­νος στο άνοιγ­μα του του­ρι­σμού, επι­σή­μα­νε πως οι πολί­τες, σύμ­φω­να με τις έρευ­νες, συν­δέ­ουν την έξαρ­ση του δεύ­τε­ρου κύμα­τος του κορο­νοϊ­ού με το άνοιγ­μα του του­ρι­σμού το 2020. «Δεν φοβά­στε μήπως συμ­βεί το ίδιο;», ρώτη­σε τον κ. Θεο­χά­ρη ο οποί­ος επέ­με­νε στο περ­σι­νό αφή­γη­μα της κυβέρ­νη­σης πως ο του­ρι­σμός δεν είχε καμία σχέ­ση με το δεύ­τε­ρο κύμα.

Ο δημο­σιο­γρά­φος του επι­σή­μα­νε πως «ο κόσμος δια­βά­ζει τα νέα από την Ελλά­δα και από όσα δια­βά­ζει θα νομί­ζει πως το ταξί­δι στην Ελλά­δα δεν είναι καλή ιδέα».

«Βάζετε την οικονομία μπροστά από τη δημόσια υγεία;»

Ο Στί­βεν Σακούρ, συνε­χί­ζο­ντας, διε­ρω­τή­θη­κε αν η 14η Μαΐ­ου είναι τελι­κά μια σωστή ημε­ρο­μη­νία για το άνοιγ­μα του του­ρι­σμού, αφού και από τις ΗΠΑ η Ελλά­δα έχει τοπο­θε­τη­θεί στο «επί­πε­δο 4», δηλα­δή μη ταξι­δεύ­ε­τε, ενώ η χώρα έχει βρε­θεί και εκτός της «πρά­σι­νης λίστας» της Βρετανίας.

Όταν ρώτη­σε τον υπουρ­γό αν κατά τη γνώ­μη του η από­φα­ση της Βρε­τα­νί­ας είναι λάθος, ο κ. Θεο­χά­ρης πρό­τει­νε τον δια­χω­ρι­σμό των περιο­χών της Ελλά­δας, σημειώ­νο­ντας πως τα νησιά είναι σε καλύ­τε­ρη κατά­στα­ση από την ηπει­ρω­τι­κή Ελλά­δα και θα μπο­ρού­σαν να βρί­σκο­νται στην πρά­σι­νη λίστα.

Μάλι­στα είπε πως αυτός είναι και ο λόγος του ταξι­διού του στο Λον­δί­νο, ώστε να πεί­σει τις βρε­τα­νι­κές αρχές για να ανα­θε­ω­ρή­σουν την από­φα­σή τους.

«Βάζε­τε την οικο­νο­μία μπρο­στά από τη δημό­σια υγεία;», ρώτη­σε ο δημο­σιο­γρά­φος, με τον υπουρ­γό να απα­ντά­ει: «Όχι, η κυβέρ­νη­ση βρί­σκει μια ισορ­ρο­πία μετα­ξύ της οικο­νο­μί­ας και της δημό­σιας υγείας».

«Δεν μπο­ρεί να υπάρ­χει ισορ­ρο­πία όταν η οικο­νο­μία εξαρ­τά­ται τόσο πολύ από τον του­ρι­σμό», εκτί­μη­σε ο δημοσιογράφος.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο