Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βάζουμε στόχο εκατοντάδες κόκκινα μεροκάματα!

🚩 Η Τ.Ο. Βιομηχανίας της Κ.Ο. Αττικής του ΚΚΕ τιμά τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Γ’ Διεθνούς, συγκεντρώνοντας κόκκινα μεροκάματα από τα μέλη και τους οπαδούς του Κόμματος, στο πλαίσιο της Οικονομικής Εξόρμησης.

Η Τομε­α­κή Επι­τρο­πή βάζει στό­χο τη συγκέ­ντρω­ση εκα­το­ντά­δων κόκ­κι­νων μερο­κά­μα­των την πρώ­τη μέρα της Οικο­νο­μι­κής Εξόρ­μη­σης στο καθιε­ρω­μέ­νο “πανη­γυ­ρι­κό κλείσιμο”.

Σήμε­ρα, παρα­μέ­νει επί­και­ρο όσο ποτέ το σύν­θη­μα “Προ­λε­τά­ριοι όλων των χωρών Ενω­θεί­τε”, που φλό­γι­σε τις καρ­διές εκα­τομ­μυ­ρί­ων εργα­τών από τα χρό­νια των πρώ­των προ­σπα­θειών για τον συντο­νι­σμό των Κομ­μου­νι­στι­κών και Εργα­τι­κών Κομμάτων.

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΉ ΔΙΕΘΗΣ

Επί­σης, η ΤΕ προ­κη­ρύσ­σει άμιλ­λα μετα­ξύ των ΚΟΒ του Τομέα. Οι πρω­το­πό­ρες ΚΟΒ θα βρα­βευ­τούν σε εκδή­λω­ση μετά το τέλος της Εξόρμησης.

🚩 Ολοι στη μάχη για την κάλυψη των πλάνων, οι κομμουνιστές στα εργοστάσια θα δώσουν, για μια ακόμη φορά, τον καλύτερό εαυτό τους, για να δυναμώσει το Κόμμα μας, το ηρωικό ΚΚΕ!.

 

 

ΚΚΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ 2019

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο