Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βάσανα

Δεν προ­λα­βαί­νει να μετρά­ει συγ­χα­ρη­τή­ρια από …εφο­πλι­στές ο πατέ­ρας Κασ­σε­λά­κης, μετά την εκλο­γή του νέου προ­έ­δρου στον ΣΥΡΙΖΑ, σύμ­φω­να με δηλώ­σεις του σε τηλε­ο­πτι­κό σταθ­μό. Κάτι περισ­σό­τε­ρο θα ξέρουν οι εφο­πλι­στές για τις εξε­λί­ξεις στη σοσιαλ­δη­μο­κρα­τία και ειδι­κά στον ΣΥΡΙΖΑ, αφού έζη­σαν «χρυ­σές» επο­χές επί δια­κυ­βέρ­νη­σής του. Θυμί­ζου­με ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δια­τή­ρη­σε στο ακέ­ραιο τις 50 και πλέ­ον φορο­α­παλ­λα­γές των εφο­πλι­στών και ανα­νέ­ω­σε το συνυ­πο­σχε­τι­κό που θέσπι­σε η ΝΔ το 2013 για την «εθε­λο­ντι­κή φορο­λό­γη­σή» τους, μέτρο που δια­τή­ρη­σε βέβαια και η επό­με­νη κυβέρ­νη­ση, ενώ ο λαός ματώ­νει στους φόρους. Επι­πλέ­ον, ο ΣΥΡΙΖΑ, με τα «κονέ» του στην άλλη άκρη του Ατλα­ντι­κού, στο πλαί­σιο της στρα­τη­γι­κής συμ­φω­νί­ας με τις ΗΠΑ, άνοι­ξε δρό­μο στο εφο­πλι­στι­κό κεφά­λαιο για νέες κερ­δο­φό­ρες μπίζ­νες, που «ωρί­μα­σαν» ειδι­κά μετά τον πόλε­μο στην Ουκρα­νία. Επο­μέ­νως, για­τί να μην συγ­χα­ρούν τον νέο πρό­ε­δρο του ΣΥΡΙΖΑ; Πόσο μάλ­λον που υπήρ­ξε και …συνά­δελ­φός τους πριν ανα­λά­βει τα ηνία του κόμ­μα­τος και ξέρει από πρώ­το χέρι τα βάσα­να των ανα­ξιο­πα­θού­ντων εφοπλιστών.

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο