Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βάσεις 2020: Τέλος η αγωνία — Άνοιξε η πλατφόρμα του υπουργείου με τις βάσεις

Τέλος η αγω­νία για τους υπο­ψή­φιους στην τρι­το­βάθ­μια εκπαί­δευ­ση, το Υπουρ­γείο Παι­δεί­ας και Θρη­σκευ­μά­των, άνοι­ξε τη σχε­τι­κή πλατ­φόρ­μα και οι υπο­ψή­φιοι των Πανελ­λα­δι­κών εξε­τά­σε­ων θα μάθουν τη Σχο­λή που πέρασαν. 

Πάντως, από νωρίς το πρωί κατα­γρά­φο­νταν προ­βλή­μα­τα στη σύν­δε­ση με την πλατ­φόρ­μα, λόγω μεγά­λης επισκεψιμότητας.

Οι ενδια­φε­ρό­με­νοι μπο­ρούν να πλη­ρο­φο­ρού­νται τα απο­τε­λέ­σμα­τα μέσω της ιστο­σε­λί­δας του Υπουρ­γεί­ου https://results.it.minedu.gov.gr πλη­κτρο­λο­γώ­ντας:

α) τον οκτα­ψή­φιο κωδι­κό αριθ­μό τους και

β) τα τέσ­σε­ρα αρχι­κά γράμ­μα­τα των προ­σω­πι­κών τους στοι­χεί­ων (Επώ­νυ­μο – Όνο­μα – Πατρώ­νυ­μο – Μητρώνυμο).

Ταυ­τό­χρο­να, τα απο­τε­λέ­σμα­τα θα απο­στα­λούν ηλε­κτρο­νι­κά στις Διευ­θύν­σεις Δευ­τε­ρο­βάθ­μιας Εκπαί­δευ­σης, προ­κει­μέ­νου να προ­ω­θη­θούν στα σχο­λεία ευθύ­νης τους, για να εκτυ­πω­θούν κατα­στά­σεις των επι­τυ­χό­ντων που θα αναρ­τη­θούν στα Λύκεια ως το μεση­μέ­ρι της Παρα­σκευ­ής. Διευ­κρι­νί­ζε­ται ότι οι κατα­στά­σεις που θα αναρ­τη­θούν στα Λύκεια θα περιέ­χουν μόνο τον κωδι­κό κάθε υπο­ψη­φί­ου και τα στοι­χεία της επι­τυ­χί­ας του και όχι τα ονο­μα­στι­κά στοι­χεία του.

Επί­σης την ίδια ώρα θα ανα­κοι­νω­θούν τα απο­τε­λέ­σμα­τα των εισα­γό­με­νων στην Τρι­το­βάθ­μια Εκπαί­δευ­ση με τις ειδι­κές κατη­γο­ρί­ες των αλλο­δα­πών-αλλο­γε­νών απο­φοί­των Λυκεί­ων εκτός Ε.Ε. και των απο­φοί­των Λυκεί­ων ή αντί­στοι­χων σχο­λεί­ων Κρα­τών-Μελών της Ε.Ε. Τα ανω­τέ­ρω απο­τε­λέ­σμα­τα θα αναρ­τη­θούν στην ίδια ιστο­σε­λί­δα του Υπουργείου.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο