Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βάσεις 2020: Ανεπίτρεπτα προβλήματα στη σύνδεση με την πλατφόρμα

Βάσεις 2020: Και ενώ επι­σή­μως «άνοι­ξε» η πλατ­φόρ­μα με τις βάσεις των πανελ­λη­νί­ων 2020 από τα πρώ­τα λεπτά κατα­γρά­φο­νταν προ­βλή­μα­τα στη σύν­δε­ση με την πλατ­φόρ­μα, λόγω μεγά­λης επι­σκε­ψι­μό­τη­τας. Γεγο­νός αδι­καιο­λό­γη­το το οποίο παρα­τεί­νει την αγω­νία χιλιά­δων υπο­ψη­φί­ων και των οικο­γε­νειών τους. Έπρε­πε να είχαν ληφθεί όλα εκεί­να τα μέτρα που θα απέ­τρε­παν αυτή τη δυσλειτουργία.

Τα απο­τε­λέ­σμα­τα απο­στέλ­λο­νται ηλε­κτρο­νι­κά στις Διευ­θύν­σεις Δευ­τε­ρο­βάθ­μιας Εκπαί­δευ­σης, προ­κει­μέ­νου να προ­ω­θη­θούν στα σχο­λεία ευθύ­νης τους, για να εκτυ­πω­θούν κατα­στά­σεις των επι­τυ­χό­ντων που θα αναρ­τη­θούν στα Λύκεια ως το μεση­μέ­ρι της Παρασκευής.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο