Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βάσεις 2020: Ιστορική πτώση για τις ιατρικές σχολές — Τμήματα με βάση κάτω του… 1.000

Με τις ιατρι­κές σχο­λές να «σπά­νε» προς τα κάτω το «φράγ­μα» των 18.000 μορί­ων, τις βάσεις στην πλειο­νό­τη­τα των τμη­μά­των να έχουν κάθο­δο, με εξαί­ρε­ση τις σχο­λές Οικο­νο­μί­ας και Πλη­ρο­φο­ρι­κής, δια­μορ­φώ­θη­καν οι φετι­νές βάσεις εισαγωγής.

Μεγά­λο ήταν και φέτος το ποσο­στό των τμη­μά­των, η βάση εισα­γω­γής των οποί­ων είναι κάτω των 10.000 μορί­ων. Συνο­λι­κά 184 τμή­μα­τα έχουν βάση εισα­γω­γής κάτω των 10.000 μορί­ων, κάτι που μετα­φρά­ζε­ται σε ποσο­στό 40%.

Ενδει­κτι­κό της πτώ­σης που σημειώ­θη­κε στις βάσεις όλων των Επι­στη­μο­νι­κών Πεδί­ων είναι το γεγο­νός ότι μόλις δύο (2) από το σύνο­λο των τμη­μά­των έχουν βάση εισα­γω­γής πάνω από 19.000 μόρια, για την εισα­γω­γή στα οποία, όμως, συνυ­πο­λο­γί­ζε­ται και βαθ­μός ειδι­κού μαθήματος.

Σε γενι­κές γραμ­μές, στις Ανθρω­πι­στι­κές Σπου­δές, οι νομι­κές σχο­λές κρά­τη­σαν τις βάσεις τους στα­θε­ρές στα περυ­σι­νά επί­πε­δα, άνο­δο σημεί­ω­σαν οι σχο­λές Ψυχο­λο­γί­ας, αλλά και οι χαμη­λό­βαθ­μες σχο­λές του 1ου Επι­στη­μο­νι­κού Πεδίου.

Όσον αφο­ρά στις σχο­λές των Θετι­κών Σπου­δών, πτώ­ση κατα­γρά­φη­κε στις πολυ­τε­χνι­κές σχο­λές και στις σχο­λές όπως είναι της Φυσι­κής, της Χημεί­ας και των Μαθηματικών.

Ωστό­σο, αντί­θε­τη πορεία ακο­λού­θη­σαν οι σχο­λές Οικο­νο­μί­ας και Πλη­ρο­φο­ρι­κής, όπου σημειώ­θη­κε άνο­δος των βάσε­ων, σε ποσο­στό έως και 20%. Ανο­δι­κά κινή­θη­καν και οι βάσεις των αρχι­τε­κτο­νι­κών σχολών.

«Έπεσαν» κάτω από τα 18.000 μόρια οι ιατρικές σχολές

Iστο­ρι­κή πτώ­ση, που μετα­φρά­ζε­ται στο «σπά­σι­μο του φράγ­μα­τος» των 18.000 μορί­ων προς τα κάτω κατέ­γρα­ψαν φέτος οι βάσεις των ιατρι­κών σχο­λών, με εξαί­ρε­ση δύο από τις συνο­λι­κά επτά. Όλες οι ιατρι­κές σχο­λές κινή­θη­καν πτω­τι­κά, με τις βάσεις των ιατρι­κών σχο­λών Αθη­νών και Θεσ­σα­λο­νί­κης να παρα­μέ­νουν πάνω από τις 18.000 μόρια, χάνο­ντας 474 και 510 μόρια αντί­στοι­χα, σε σχέ­ση με πέρυ­σι. Οι βάσεις τους δια­μορ­φώ­θη­καν στα 18.250 μόρια για την Ιατρι­κή Αθη­νών και στα 18.075 για την Ιατρι­κή Θεσ­σα­λο­νί­κης. Ακο­λου­θούν η Ιατρι­κή Πατρών με 17.825 μόρια (πτώ­ση 573 μόρια), η Ιατρι­κή Ιωαν­νί­νων με 17.625 μόρια (πτώ­ση 640 μόρια), η Ιατρι­κή Λάρι­σας με 17.600 μόρια (πτώ­ση 649 μόρια) και η Ιατρι­κή Ηρα­κλεί­ου με 17.575 μόρια (πτώ­ση 669 μόρια). Με τη μεγα­λύ­τε­ρη πτώ­ση, 723 μορί­ων, είναι στο χαμη­λό­τε­ρο σημείο η Ιατρι­κή Αλε­ξαν­δρού­πο­λης, με 17.400 μόρια.

Πτώση βάσεων για το 70% των τμημάτων

Συνο­λι­κά, από τα 459 τμή­μα­τα πτω­τι­κά κινή­θη­καν οι βάσεις σε 325 τμή­μα­τα, ενώ άνο­δο σημεί­ω­σαν οι βάσεις 134 τμη­μά­των. Ποσο­στιαία, οι παρα­πά­νω αριθ­μοί «δεί­χνουν» το 70% των τμη­μά­των να έχουν καθο­δι­κή πορεία στην βάση εισα­γω­γής τους.

Τμήματα με βάση κάτω του… 1.000

Ιδιαί­τε­ρα εντυ­πω­σια­κό, είναι το γεγο­νός ότι φέτος τρία τμή­μα­τα έχουν βάση κάτων των 1.000 μορί­ων. Πρό­κει­τα για τα τμήματα:

- Δασο­λο­γί­ας και Δια­χεί­ρι­σης Φυσι­κού Περι­βάλ­λο­ντος, του Γεω­πο­νι­κού Πανε­πι­στη­μί­ου Αθη­νών, με έδρα στο Καρ­πε­νή­σι. Βάση εισα­γω­γής 2020: 625.

- Επι­στή­μης Βιο­συ­στη­μά­των και Γεωρ­γι­κής Μηχα­νι­κής, του Πανε­πι­στη­μί­ου Πατρών, με έδρα το Μεσο­λόγ­γι. Πτώ­ση: Βάση εισα­γω­γής 2020: 875.

- Περι­βάλ­λο­ντος, του Ιόνιου Πανε­πι­στη­μί­ου, με έδρα τη Ζάκυν­θο. Βάση εισα­γω­γής 2020: 900.

Αξί­ζει να σημειω­θεί, ότι πέρ­σι, η χαμη­λό­τε­ρη βάση εισα­γω­γής ήταν 4.016 (Ιτα­λι­κής Γλώσ­σας και Φιλο­λο­γί­ας, στη Θεσσαλονίκη).

Δύο τμήματα με βάση άνω των 19.000 μορίων

Από το σύνο­λο των 459 τμη­μά­των, μόλις δύο έχουν βάση εισα­γω­γής πάνω από 19.000 μόρια, για την εισα­γω­γή στα οποία, όμως, συνυ­πο­λο­γί­ζε­ται και βαθ­μός ειδι­κού μαθή­μα­τος. Πρό­κει­ται για την Αρχι­τε­κτο­νι­κή Αθη­νών (19.165 μόρια) και το τμή­μα Αγγλι­κής Γλώσ­σας και Φιλο­λο­γί­ας στη Θεσ­σα­λο­νί­κη (19.075 μόρια).

Οι βάσεις επτά περι­ζή­τη­των σχολών

1. Αρχι­τε­κτό­νων Μηχα­νι­κών Αθή­νας (ΕΚΠΑ): 19.165 (άνο­δος 115 μόρια)

2. Ιατρι­κή Αθη­νών (ΕΚΠΑ): 18.250 (πτώ­ση 474 μόρια)

3. Διε­θνών και Ευρω­παϊ­κών Σπου­δών (Πανε­πι­στή­μιο Πει­ραιώς): 18.145 (πτώ­ση 18 μόρια)

4. Νομι­κή Αθη­νών (ΕΚΠΑ): 18.050 (άνο­δος 37 μόρια)

5. Ηλε­κτρο­λό­γων Μηχα­νι­κών και Μηχα­νι­κών Υπο­λο­γι­στών (ΕΜΠ): 17.975 (πτώ­ση 339 μόρια)

6. Διοι­κη­τι­κής Επι­στή­μης και Τεχνο­λο­γί­ας (ΟΠΑ): 17.900 (πτώ­ση 59 μόρια)

7. Ψυχο­λο­γία Αθη­νών (ΕΚΠΑ): 17.875 (άνο­δος 267 μόρια)

Top 5: Η μεγαλύτερη άνοδος

Συνο­λι­κά, 17 τμή­μα­τα, από τα 134 με άνο­δο στη βάση εισα­γω­γής τους, σημεί­ω­σαν άνο­δο με τετρα­ψή­φιο αριθ­μό μορί­ων. Τα πέντε τμή­μα­τα με τη μεγα­λύ­τε­ρη άνο­δο είναι τα εξής:

1. Ιτα­λι­κής Γλώσ­σας και Φιλο­λο­γί­ας (Θεσ­σα­λο­νί­κη), ΑΠΘ. Βάση εισα­γω­γής: 6.340, άνο­δος 2.324 μόρια

2. Ισπα­νι­κής Γλώσ­σας και Φιλο­λο­γί­ας (Αθή­να), ΕΚΠΑ. Βάση εισα­γω­γής: 8.945, άνο­δος 2.128 μόρια

3. Διοι­κη­τι­κής Επι­στή­μης και Τεχνο­λο­γί­ας (Τρί­πο­λη), Πανε­πι­στή­μιο Πελο­πον­νή­σου. Βάση εισα­γω­γής 7.675, άνο­δος 1.849 μόρια

4. Εσω­τε­ρι­κής Αρχι­τε­κτο­νι­κής (Αιγά­λεω), Πανε­πι­στή­μιο Δυτι­κής Αττι­κής. Βάση εισα­γω­γής: 9.910, άνο­δος 1.818 μόρια

5. Εσω­τε­ρι­κής Αρχι­τε­κτο­νι­κής (Σέρ­ρες), Διε­θνές Πανε­πι­στή­μιο Ελλά­δος. Βάση εισα­γω­γής: 6.850, άνο­δος 1.739 μόρια

Bottom 5: Η μεγα­λύ­τε­ρη πτώση

Από τα συνο­λι­κά 325 τμή­μα­τα που κινή­θη­καν καθο­δι­κά, 21 τμή­μα­τα κατέ­γρα­ψαν πτώ­ση στη βάση εισα­γω­γής τους από 3.000 έως σχε­δόν 6.000 μόρια. Τα πέντε τμή­μα­τα με τη μεγα­λύ­τε­ρη πτώ­ση βάσε­ων είναι τα εξής:

1. Περι­βάλ­λο­ντος (Ζάκυν­θος), Ιόνιο Πανε­πι­στή­μιο. Βάση εισα­γω­γής: 900, πτώ­ση 5.838 μόρια

2. Δασο­λο­γί­ας και Δια­χεί­ρι­σης Φυσι­κού Περι­βάλ­λο­ντος (Καρ­πε­νή­σι), Γεω­πο­νι­κό Πανε­πι­στή­μιο Αθη­νών. Βάση εισα­γω­γής: 625, πτώ­ση 5.792 μόρια

3. Επι­στή­μης Φυτι­κής Παρα­γω­γής (Μεσο­λόγ­γι), Πανε­πι­στή­μιο Πατρών. Βάση εισα­γω­γής 1.700, πτώ­ση 5.403 μόρια

4. Επι­στή­μης Βιο­συ­στη­μά­των και Γεωρ­γι­κής Μηχα­νι­κής (Μεσο­λόγ­γι), Πανε­πι­στή­μιο Πατρών. Βάση εισα­γω­γής: 875, πτώ­ση 5.396 μόρια

5. Ζωι­κής Παρα­γω­γής, αλιεί­ας και Υδα­το­καλ­λιερ­γειών (Μεσο­λόγ­γι), Πανε­πι­στή­μιο Πατρών. Βάση εισα­γω­γής: 1.025, πτώ­ση 5.216 μόρια.

Επι­τυ­χό­ντες, το 77% των υποψηφίων

Στο 77% ανήλ­θε το ποσο­στό των επι­τυ­χό­ντων των φετι­νών Πανελ­λα­δι­κών. Εκ των υπο­ψη­φί­ων που πέτυ­χαν στις φετι­νές Πανελ­λα­δι­κές, το 53,39% είναι κορί­τσια και το 46,61% είναι αγό­ρια. Επί­σης, στην πρώ­τη τους προ­τί­μη­ση πέρα­σε το 22,14% των υποψηφίων.

Σύμ­φω­να με το υπουρ­γείο, ο συνο­λι­κός αριθ­μός των υπο­ψη­φί­ων για επι­λο­γή φέτος ανήλ­θε σε 105.420, εκ των οποί­ων 89.640 με τις δια­δι­κα­σί­ες των ΓΕΛ και 15.780 με τις δια­δι­κα­σί­ες των ΕΠΑΛ, ενώ πέρυ­σι ο αντί­στοι­χος συνο­λι­κός αριθ­μός υπο­ψη­φί­ων ήταν 103.963.

Συνο­λι­κά εισή­χθη­σαν στα Πανε­πι­στή­μια, στις Ανώ­τα­τες Εκκλη­σια­στι­κές Ακα­δη­μί­ες, στην ΑΣΠΑΙΤΕ, στην ΑΣΤΕ, στις Στρα­τιω­τι­κές και Αστυ­νο­μι­κές Σχο­λές και στις Ακα­δη­μί­ες της Πυρο­σβε­στι­κής, του Εμπο­ρι­κού Ναυ­τι­κού και του Λιμε­νι­κού Σώμα­τος 81.413 υπο­ψή­φιοι, ενώ το 2019 εισή­χθη­σαν 80.696.

Γενι­κό­τε­ρα, το 32% των υπο­ψη­φί­ων των ΓΕΛ είχε επι­τυ­χία με λιγό­τε­ρα από 10.000 μόρια, ενώ το αντί­στοι­χο ποσο­στό για τους υπο­ψη­φί­ους των ΕΠΑΛ είναι 25%, σύμ­φω­να με στοι­χεία που έδω­σε η υπουρ­γός Παι­δεί­ας, Νίκη Κεραμέως.

«Έπεσε» η πλατφόρμα

Λόγω μεγά­λης επι­σκε­ψι­μό­τη­τας, η πλατ­φόρ­μα του υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας δεν είναι δια­θέ­σι­μη. Από το πρωί, οι υπο­ψή­φιοι δυσκο­λεύ­ο­νται στην πρό­σβα­ση του https://results.it.minedu.gov.gr/.

Τις προσεχείς ημέρες οι ανακοινώσεις για τις εγγραφές

Τα δικαιο­λο­γη­τι­κά και η δια­δι­κα­σία της ηλε­κτρο­νι­κής εγγρα­φής θα ανα­κοι­νω­θούν κατά τις προ­σε­χείς ημέ­ρες με σχε­τι­κή εγκύ­κλιο που θα εκδοθεί.

Η προ­θε­σμία και η δια­δι­κα­σία εγγρα­φής των επι­τυ­χό­ντων στις Στρα­τιω­τι­κές και Αστυ­νο­μι­κές Σχο­λές, στις Σχο­λές της Πυρο­σβε­στι­κής Ακα­δη­μί­ας και του Λιμε­νι­κού Σώμα­τος, στις Ακα­δη­μί­ες Εμπο­ρι­κού Ναυ­τι­κού, καθώς στις Ανώ­τε­ρες Σχο­λές Του­ρι­στι­κής Εκπαί­δευ­σης Ρόδου και Κρή­της θα ορι­σθεί και θα ανα­κοι­νω­θεί από τις ίδιες τις Σχολές.

Πηγή: ΑΠΕ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο