Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βέλγιο: Γιατροί και νοσηλευτές γύρισαν επιδεικτικά την πλάτη στην ρωθυπουργό (ΒΙΝΤΕΟ)

«Ψυχρή» υπο­δο­χή επι­φύ­λα­ξε το νοση­λευ­τι­κό προ­σω­πι­κό ενός νοσο­κο­μεί­ου στις Βρυ­ξέλ­λες στην πρω­θυ­πουρ­γό της χώρας Σοφί Βιλ­μές, γυρί­ζο­ντας τις πλά­τες τους προς τα εκεί­νη, κατά τη διάρ­κεια της επί­σκε­ψής της στο μέτω­πο της μάχης ενα­ντί­ον της παν­δη­μί­ας του νέου κορονοϊού.

Οι νοση­λευ­τές παρα­τά­χθη­καν σε μια σει­ρά στην είσο­δο του νοσο­κο­μεί­ου Saint Pierre στις Βρυ­ξέλ­λες, όταν η Βιλ­μές έφθα­σε χθες και της γύρι­σαν επι­δει­κτι­κά την πλά­τη, μόλις το κυβερ­νη­τι­κό όχη­μα εμφανίστηκε.

Το προ­σω­πι­κό δια­μαρ­τύ­ρε­ται για τις ελλεί­ψεις πόρων στα νοσο­κο­μεία και για την έκδο­ση δια­ταγ­μά­των που θα μπο­ρού­σαν να τους υπο­χρε­ώ­σουν να εργά­ζο­νται, εφό­σον το απαι­τή­σει η κρί­ση της Covid-19, γρά­φει ο βελ­γι­κός Τύπος.

«Οι πολι­τι­κοί μας γυρί­ζουν την πλά­τη συνε­χώς μπρο­στά στις εκκλή­σεις μας για βοή­θεια», είπε ένας νοση­λευ­τής, που δεν θέλη­σε να κατο­νο­μα­στεί, στο κρα­τι­κό ραδιο­τη­λε­ο­πτι­κό δίκτυο RTBF.

«Οι ομά­δες είναι υπο­στε­λε­χω­μέ­νες και το ποσο­στό της υπερ­κό­πω­σης το αποδεικνύει».

Εκπρό­σω­πος τύπου της Βιλ­μές επι­σή­μα­νε ότι η πρω­θυ­πουρ­γός του Βελ­γί­ου συνο­μί­λη­σε 40 λεπτά με τους εκπρο­σώ­πους όσων δια­μαρ­τύ­ρο­νταν κι ότι η ατμό­σφαι­ρα εντός του νοσο­κο­μεί­ου ήταν πιο φιλική.

«Υγειο­νο­μι­κή κατά­στα­ση, μέτρα προ­στα­σί­ας, ψυχο­λο­γι­κό βάρος, ανα­γνώ­ρι­ση της αξί­ας του επαγ­γέλ­μα­τος, χρη­μα­το­δό­τη­ση των δομών υγεί­ας, όλα τα θέμα­τα συζη­τή­θη­καν» έγρα­ψε σε tweet η επι­κε­φα­λής της βελ­γι­κής κυβέρνησης.

Το Βέλ­γιο κατα­με­τρά 55.280 επι­βε­βαιω­μέ­να κρού­σμα­τα Covid-19 και 9.052 θανάτους.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο