Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βέλγιο: Νεκρός από τις σφαίρες αστυνομικών ο δράστης της επίθεσης στις Βρυξέλλες

Νεκρός από τις σφαί­ρες Βέλ­γων αστυ­νο­μι­κών έπε­σε νωρί­τε­ρα σήμε­ρα ο δρά­στης της χθε­σι­νής επί­θε­σης στις Βρυ­ξέλ­λες κατά την οποία έχα­σαν τη ζωή τους δύο Σου­η­δοί πολί­τες, μετέ­δω­σε το δίκτυο BFM TV.

Η αστυ­νο­μία πυρο­βό­λη­σε τον δρά­στη σε καφέ της περιο­χής των Βρυ­ξελ­λών Σέρμπεκ

Χθες το από­γευ­μα, ο ένο­πλος άνοι­ξε πυρ κοντά στην «Πλας Σεν­κτε­λέτ» της βελ­γι­κής πρω­τεύ­ου­σας σκο­τώ­νο­ντας δύο άτο­μα που φορού­σαν φανέ­λες της εθνι­κής Σου­η­δί­ας (η οποία αντι­με­τώ­πι­ζε χθες το αντι­προ­σω­πευ­τι­κό συγκρό­τη­μα του Βελ­γί­ου στο πλαί­σιο της προ­κρι­μα­τι­κής φάσης για το Euro 2024).

Ο 45χρονος ένο­πλος Τυνή­σιος τραυ­μά­τι­σε επί­σης και έναν τρί­το Σου­η­δό πολί­τη σε μια βάρ­βα­ρη τρο­μο­κρα­τι­κή επί­θε­ση, όπως την χαρα­κτή­ρι­σε ο πρω­θυ­πουρ­γός του Βελ­γί­ου Αλε­ξά­ντερ Ντε Κρόο.

Η Βελ­γί­δα υπουρ­γός Εσω­τε­ρι­κών Ανε­λίς Φερ­λί­ντεν δήλω­σε στο δίκτυο VRT ότι ένα αυτό­μα­το όπλο, που βρέ­θη­κε στο “άτο­μο που εξου­δε­τε­ρώ­θη­κε”, είναι το ίδιο που χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­κε για την χθε­σι­νή επίθεση.

Οι βελ­γι­κές αρχές ανέ­βα­σαν στην υψη­λό­τε­ρη βαθ­μί­δα (Κατη­γο­ρία 4) το επί­πε­δο συνα­γερ­μού στις Βρυ­ξέλ­λες– κάτι που σημαί­νει αυξη­μέ­νη αστυ­νο­μι­κή παρου­σία και επι­πλέ­ον προ­στα­σία σε ευαί­σθη­τα σημεία που συν­δέ­ο­νται με τη Σουηδία.

Ο πρω­θυ­πουρ­γός Ντε Κρόο συνέ­στη­σε σθε­να­ρά στους πολί­τες να είναι ιδιαί­τε­ρα προ­σε­κτι­κοί, ενώ η αστυ­νο­μία ζήτη­σε να απο­φεύ­γο­νται οι άσκο­πες μετακινήσεις.

Ένας άνδρας, ο οποί­ος δήλω­σε ότι είναι μέλος του Ισλα­μι­κού Κρά­τους, ανέ­λα­βε την ευθύ­νη για την επί­θε­ση σε βίντεο που αναρ­τή­θη­κε στο διαδίκτυο.

Ο δρά­στης, ο οποί­ος είχε ανε­πι­τυ­χώς ζητή­σει άσυ­λο στο Βέλ­γιο τον Νοέμ­βριο του 2019, ήταν γνω­στός στην αστυ­νο­μία για δια­κί­νη­ση ανθρώ­πων, παρά­νο­μη παρα­μο­νή στη χώρα και έκθε­ση σε κίν­δυ­νο της κρα­τι­κής ασφά­λειας, είπε νωρί­τε­ρα σήμε­ρα στη διάρ­κεια συνέ­ντευ­ξης Τύπου ο υπουρ­γός Δικαιο­σύ­νης Βεν­σάν βαν Κουίκενμπορν.

Η Νικόλ ντε Μουρ, η Βελ­γί­δα υπουρ­γός υπεύ­θυ­νη για το άσυ­λο και την μετα­νά­στευ­ση, δήλω­σε ότι η αίτη­ση ασύ­λου απορ­ρί­φθη­κε ένα χρό­νο αργό­τε­ρα. Επι­σή­μως το όνο­μά του αφαι­ρέ­θη­κε από το εθνι­κό μητρώο αιτού­ντων άσυ­λο τον Φεβρουά­ριο του 2021, σύμ­φω­να με την ντε Μουρ, ενώ έκτο­τε δεν κατέ­στη εφι­κτό να εντο­πι­στεί ώστε να απελαθεί.

Τον Ιού­λιο του 2016 ανε­πι­βε­βαί­ω­τες πλη­ρο­φο­ρί­ες εστά­λη­σαν από τις αστυ­νο­μι­κές αρχές τρί­της χώρας ότι ο άνδρας αυτός είχε ισλα­μι­στι­κό προ­φίλ και ήθε­λε να μετα­βεί σε κάποια εμπό­λε­μη ζώνη για να συμ­με­τά­σχει στον τζι­χάντ, είπε ο υπουργός.

Ο ίδιος πρό­σθε­σε ότι αυτές οι πλη­ρο­φο­ρί­ες αφθο­νούν και έχουν ελεγ­χθεί χωρίς απο­τέ­λε­σμα όμως. “Πέραν αυτού, σε ό,τι αφο­ρά τις υπη­ρε­σί­ες μας, δεν υπήρ­ξαν σαφείς απο­δεί­ξεις ριζο­σπα­στι­κο­ποί­η­σης”, σχολίασε.

Η Σου­η­δία αύξη­σε το επί­πε­δο συνα­γερ­μού για τρο­μο­κρα­τία στο υψη­λό­τε­ρο επί­πε­δο τον Αύγου­στο, μετά την πυρ­πό­λη­ση του Κορα­νί­ου και άλλες ενέρ­γειες στη χώρα, το οποίο εξόρ­γι­σε τους μου­σουλ­μά­νους και προ­κά­λε­σε απει­λές από τζιχαντιστές.

Ο ύπο­πτος, ο οποί­ος είπε ότι λέγε­ται Αμπ­ντε­σα­λέμ αλ Γκουι­λά­νι, δηλώ­νει σε βίντεο που κυκλο­φό­ρη­σε στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης ότι είναι μαχη­τής του Αλάχ.

Η επί­θε­ση πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε την ώρα που υπάρ­χει έντο­νη ανη­συ­χία για θέμα­τα ασφα­λεί­ας σε ευρω­παϊ­κές χώρες που συν­δέ­ο­νται με την παρού­σα σύγκρου­ση του Ισρα­ήλ με την Χαμάς, παρό­τι ένας Βέλ­γος εισαγ­γε­λέ­ας ισχυ­ρί­στη­κε ότι δεν υπάρ­χουν στοι­χεία που να δεί­χνουν ότι ο δρά­στης συν­δέ­ε­ται με αυτήν.

Οπτι­κό υλι­κό από την επί­θε­ση στις Βρυ­ξέλ­λες που ανέ­βη­κε στην ιστο­σε­λί­δα της εφη­με­ρί­δας Het Laatste Nieuws δεί­χνει έναν άνδρα με πορ­το­κα­λί τζά­κετ να επι­βαί­νει σε σκού­τερ και να στα­μα­τά σε μια δια­σταύ­ρω­ση, να πυρο­βο­λεί πέντε φορές και έπει­τα κόσμο να τρέ­χει να κρυ­φτεί μέσα σε κτί­ριο και μετά να ακού­γο­νται πάλι πυροβολισμοί.

Ο δρά­στης λέει στο βίντεο ότι σκό­τω­σε Σου­η­δούς για να εκδι­κη­θεί στο όνο­μα των μουσουλμάνων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο