Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βέλγιο — Ολλανδία: Τέλος η αναφορά φύλου από τις ταυτότητες

Η ομο­σπον­δια­κή κυβέρ­νη­ση του Βελ­γί­ου θα αφαι­ρέ­σει την ανα­φο­ρά του φύλου από τις βελ­γι­κές ταυ­τό­τη­τες, σύμ­φω­να με δημο­σιεύ­μα­τα στο βελ­γι­κό Τύπο.

Το 2019, το Συνταγ­μα­τι­κό Δικα­στή­ριο ακύ­ρω­σε δια­τά­ξεις του νόμου για τα διεμφυλικά/τρανς άτο­μα ως «αδι­καιο­λό­γη­τα περιο­ρι­στι­κές», υπο­γραμ­μί­ζο­ντας ότι, ως εκ τού­του, εισά­γουν δια­κρί­σεις. Το Δικα­στή­ριο έκρι­νε ότι οι δυα­δι­κές κατη­γο­ρί­ες, άνδρες ή γυναί­κες, για την κατα­χώ­ρι­ση του φύλου στο πιστο­ποι­η­τι­κό γέν­νη­σης είναι ελλιπείς.

Όπως ανα­φέ­ρει η γαλ­λό­φω­νη εφη­με­ρί­δα «Le Soir», η ομο­σπον­δια­κή κυβέρ­νη­ση του Βελ­γί­ου σκό­πευε να επι­λύ­σει αυτή την αντι­συ­νταγ­μα­τι­κή πτυ­χή, αλλά δεν ήταν σαφές πώς να προ­χω­ρή­σει σε αυτό το στά­διο. Μια επι­λο­γή ήταν να καθο­ρι­στεί ένα φύλο με το σύμ­βο­λο «Χ» σε μια ταυ­τό­τη­τα, αλλά τελι­κά η κυβέρ­νη­ση απο­φά­σι­σε να καταρ­γή­σει την ανα­φο­ρά στο φύλο στο δελ­τίο ταυτότητας.

Οι Υπουρ­γοί Δικαιο­σύ­νης, Εσω­τε­ρι­κών Υπο­θέ­σε­ων και η Υπουρ­γός Ίσων Ευκαι­ριών ετοί­μα­σαν από κοι­νού ένα νομο­σχέ­διο για το θέμα αυτό. Πρέ­πει ακό­μη να εξε­τα­στούν οι τεχνι­κές πτυ­χές, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων του αντί­κτυ­που αυτής της κατάρ­γη­σης στα ταξί­δια και της δια­νο­μής αυτής της νέας ταυ­τό­τη­τας. Ωστό­σο η εκπρό­σω­πος της Υπουρ­γού ίσων Ευκαι­ριών δήλω­σε ότι η κυβέρ­νη­ση θέλει να προ­χω­ρή­σει γρή­γο­ρα με το θέμα.

Ολλανδία: Oι ταυτότητες δεν θα αναγράφουν πια το φύλο των πολιτών – «Άχρηστος προσδιορισμός»

Το φύλο των Ολλαν­δών πολι­τών δεν θα ανα­γρά­φε­ται πλέ­ον στο ολλαν­δι­κό δελ­τίο ταυ­τό­τη­τας σε λίγα χρό­νια, καθώς το στοι­χείο κρί­νε­ται «άχρη­στο» σύμ­φω­να με την υπουρ­γό Παι­δεί­ας, Πολι­τι­σμού και Επι­στη­μών Ινγκριντ βαν Ενγκελσχόφεν.

Σε επι­στο­λή προς το κοι­νο­βού­λιο, η υπουρ­γός, η οποία είναι επί­σης αρμό­δια για την Χει­ρα­φέ­τη­ση κάνει γνω­στή την πρό­θε­σή της να καταρ­γή­σει την ανα­γρα­φή του φύλου στα δελ­τία ταυ­τό­τη­τας από το 2024 – 2025. Η Ινγκριντ βαν Ενγκελ­σχό­φεν προ­τί­θε­ται «να περιο­ρί­σει στο μέτρο του δυνα­τού την άχρη­στη ανα­γρα­φή του φύλου», που θα παρα­μεί­νει ωστό­σο στα δια­βα­τή­ρια, αφού είναι υπο­χρε­ω­τι­κή από την Ευρω­παϊ­κή Ένωση.

«Η Ολλαν­δία δεν θα είναι η πρώ­τη χώρα μέλος με δελ­τίο ταυ­τό­τη­τας χωρίς ανα­γρα­φή του φύλου. Η γερ­μα­νι­κή ταυ­τό­τη­τα δεν ανα­γρά­φει το φύλο», γρά­φει στην επι­στο­λή της η υπουρ­γός, η οποία πιστεύ­ει ότι οι πολί­τες θα πρέ­πει να έχουν την δυνα­τό­τη­τα «να δια­μορ­φώ­νουν την ταυ­τό­τη­τά τους και να την ζουν με πλή­ρη ελευ­θε­ρία και ασφάλεια».

«Είναι μία εξαι­ρε­τι­κή είδη­ση για τα άτο­μα που αντι­με­τω­πί­ζουν καθη­με­ρι­νά προ­βλή­μα­τα με αυτή την κατη­γο­ρία του φύλου στην ταυ­τό­τη­τά τους», ανα­κοί­νω­σαν οι ολλαν­δι­κές οργα­νώ­σεις υπε­ρά­σπι­σης των δικαιω­μά­των της κοι­νό­τη­τας ΛΟΑΤΚΙ+.

«Είναι μία καλή είδη­ση για όποιον θεω­ρεί ότι αυτό που κρύ­βουν τα εσώ­ρου­χα δεν αφο­ρά ούτε την κυβέρ­νη­ση, ούτε τις αρχές», ανα­φέ­ρουν την ανα­κοί­νω­σή τους.

Η Ολλαν­δία έχει επί­σης κάνει από το 2018 ένα βήμα για να την ανα­γνώ­ρι­ση ουδέ­τε­ρου φύλου, όταν ένας πολί­της που γεν­νή­θη­κε ίντερ­σεξ δικαιώ­θη­κε από την δικαιο­σύ­νη, η οποία του ανα­γνώ­ρι­σε το δικαί­ω­μα να μην εγγρα­φεί ως άνδρας ή γυναί­κα στο πιστο­ποι­η­τι­κό γεννήσεως.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο