Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βέλη Σολτς προς Πούτιν: «Φοβάται τη σπίθα της δημοκρατίας που εξαπλώνεται προς τη χώρα του»

Ο Βλα­ντί­μιρ Πού­τιν φοβά­ται τη «σπί­θα της δημο­κρα­τί­ας» που εξα­πλώ­νε­ται προς τη χώρα του, δήλω­σε ο γερ­μα­νός καγκε­λά­ριος Όλαφ Σολτς, συμπλη­ρώ­νο­ντας ότι ο ρώσος πρό­ε­δρος προ­σπα­θεί να διχά­σει την Ευρώ­πη και να επι­στρέ­ψει σε έναν κόσμο όπου κυριαρ­χούν οι σφαί­ρες επιρροής.

Η δήλω­ση του καγκε­λά­ριου Σολτς έγι­νε στο πλαί­σιο συνέ­ντευ­ξης που παρα­χώ­ρη­σε στην εφη­με­ρί­δα Münchner Merkur, η οποία δημο­σιεύ­τη­κε σήμε­ρα στον ιστό­το­πο της γερ­μα­νι­κής κυβέρνησης.

Ερω­τη­θείς κατά πόσο ο Πού­τιν θα απο­δε­χό­ταν την προ­σέγ­γι­ση της Ουκρα­νί­ας στην Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση, ο καγκε­λά­ριος της Γερ­μα­νί­ας ανέ­φε­ρε: «Ο ρώσος πρό­ε­δρος πρέ­πει να απο­δε­χθεί ότι υπάρ­χει μια ομά­δα νομο­τα­γών δημο­κρα­τιών στη “ γει­το­νιά” του η οποία μεγα­λώ­νει διαρ­κώς…» και τόνι­σε ότι «Φοβά­ται ξεκά­θα­ρα τη σπί­θα της δημο­κρα­τί­ας που εξα­πλώ­νε­ται προς τη χώρα του».

Την προη­γού­με­νη εβδο­μά­δα η Ευρω­παϊ­κή Επι­τρο­πή ειση­γή­θη­κε να δοθεί στην Ουκρα­νία καθε­στώς υπο­ψή­φιας χώρας προς έντα­ξη στην ΕΕ, υπέρ του οποί­ου έχει ταχθεί και ο Σολτς.

Ο Πού­τιν «θέλει μια διχα­σμέ­νη Ευρώ­πη και την επι­στρο­φή σε μια πολι­τι­κή σφαι­ρών επιρ­ρο­ής», είπε ο Σολτς, εκφρά­ζο­ντας την πεποί­θη­σή του ότι ο πρό­ε­δρος της Ρωσί­ας «δεν θα το καταφέρει».

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο