Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βέροια: Με μεγάλη επιτυχία έγινε η παρουσίαση του βιβλίου του Νίκου Μόττα «Τσε Γκεβάρα, πρεσβευτής της Επανάστασης»

Με μεγά­λη επι­τυ­χία πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε την Παρα­σκευή 30 Σεπτέμ­βρη στη Βέροια, από τις Εκδό­σεις «Ατέ­χνως» και το βιβλιο­πω­λείο «Ηλιο­τρό­πιο», η παρου­σί­α­ση του βιβλί­ου του Νίκου Μότ­τα «Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης» (Εκδό­σεις Ατέχνως).

Σε μια όμορ­φη εκδή­λω­ση στον φιλό­ξε­νο πολυ­χώ­ρο «Ελιά», παρου­σία ανθρώ­πων της τοπι­κής αυτο­διοί­κη­σης, εκπρο­σώ­πων συλ­λό­γων από την ευρύ­τε­ρη περιο­χή της Ημα­θί­ας, ανθρώ­πων των γραμ­μά­των και φίλων της Κού­βας, εκφρά­στη­κε η αλλη­λεγ­γύη προς τον Κου­βα­νι­κό λαό, ενώ μέσα από τις ομι­λί­ες των συμ­με­τε­χό­ντων υπο­γραμ­μί­στη­κε η προ­σω­πι­κό­τη­τα και το έργο του κομ­μου­νι­στή επα­να­στά­τη Ερνέ­στο Τσε Γκεβάρα.

Φωτό: pliroforiodotis.gr

Για το βιβλίο μίλη­σαν δυο συνερ­γά­τες του «Ατέ­χνως», ο συγ­γρα­φέ­ας και δημο­σιο­γρά­φος Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας και ο συγ­γρα­φέ­ας του βιβλί­ου Νίκος Μόττας.

Στο πλαί­σιο της εκδή­λω­σης προ­βλή­θη­κε βίντεο-ντο­κι­μα­ντέρ διάρ­κειας περί­που 30 λεπτών των Δημή­τρη Ταχ­μα­τζί­δη και Άγγε­λου Ζορ­μπά με τίτλο «PAX CUBANA», το οποίο απέ­σπα­σε θετι­κά σχό­λια, ενώ δια­βά­στη­κε μήνυ­μα της κόρης του Τσε, Αλέϊ­δα Γκε­βά­ρα, προς τον συγ­γρα­φέα Νίκο Μόττα.

Στο τέλος της βιβλιο­πα­ρου­σί­α­σης ακο­λού­θη­σε συζή­τη­ση με ερω­τή­σεις και παρα­τη­ρή­σεις από παριστάμενους.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο