Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βέροια: Με μεγάλη επιτυχία η παρουσίαση του βιβλίου του Γενικού Πρόξενου της Κούβας

Με τη συμ­με­το­χή πλή­θους κόσμου (και με την τήρη­ση όλων των υγειο­νο­μι­κών προ­ϋ­πο­θέ­σε­ων όσον αφο­ρά τον ανώ­τε­ρο αριθ­μό θεα­τών αλλά και τα μέσα προ­φύ­λα­ξης π.χ μάσκες κλπ) πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε το από­γευ­μα της Παρα­σκευ­ής 10/12, στην Αντω­νιά­δειο Στέ­γη Γραμ­μά­των και Τεχνών, η παρου­σί­α­ση του βιβλί­ου του Γενι­κού Προ­ξέ­νου της Δημο­κρα­τί­ας της Κού­βας στην Ελλά­δα, Jose Oriol Merrero Martinez, με τίτλο «Ο Χοσέ Μαρ­τί και το Ελλη­νι­κό Στοι­χείο» που κυκλο­φο­ρεί από τις Εκδό­σεις Τόπος.

Την εκδή­λω­ση διορ­γά­νω­σε η Πρε­σβεία της Δημο­κρα­τί­ας της Κού­βας στη Ελλά­δα, η ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας, ο Σύν­δε­σμος Φιλο­λό­γων Ημα­θί­ας, οι εκδό­σεις Τόπος και το Βιβλιο­πω­λείο «ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ» στην Αντω­νιά­δειο Στέ­γη Γραμ­μά­των και Τεχνών Βέροιας.

Στην εκδή­λω­ση παρέ­στη­σαν, μετα­ξύ άλλων, ο δήμαρ­χος Βέροιας Κώστας Βορ­για­ζί­δης, ο πρό­ε­δρος της ΚΕΠΑ Κώστας Ρίζος, ο δημο­τι­κός σύμ­βου­λος της ΛΑΣ Γιάν­νης Τσα­να­ξί­δης, ο πρώ­ην πρό­ε­δρος του Δ.Σ Πέτρος Τσα­πα­ρό­που­λος, αντι­προ­σω­πεία του ΔΣ του Ελλη­νο­κου­βα­νι­κού Συν­δέ­σμου Θεσ­σα­λο­νί­κης, εκπρό­σω­ποι του φιλει­ρη­νι­κού κινή­μα­τος, πανε­πι­στη­μια­κοί, εκπρό­σω­ποι φορέ­ων και αρκε­τοί μαθητές.

Την εκδή­λω­ση χαι­ρέ­τη­σε και συντό­νι­σε ο Δημή­τρης Ταχ­μα­τζί­δης, μέλος του Δ.Σ του Συν­δέ­σμου Φιλο­λό­γων Ημαθίας.

Χαι­ρε­τι­σμό απηύ­θυ­νε ο Δήμαρ­χος Βέροιας Κώστας Βορ­για­ζί­δης, ο οποί­ος ανα­φέρ­θη­κε στο βιβλίο και την προ­σω­πι­κό­τη­τα του Χοσέ Μαρ­τί, ενώ πρό­σθε­σε ότι με τέτοιες εκδη­λώ­σεις δύνε­ται η ευκαι­ρία για σύσφι­ξη των σχέ­σε­ων μετα­ξύ των δύο λαών, Ελλά­δας – Κού­βας. Επί­σης χαι­ρε­τι­σμό απηύ­θυ­νε ο πρό­ε­δρος της ΚΕΠΑ Κώστας Ρίζος.

veria cuba jose marti book 2

Φωτό: pliroforiodotis.gr

Για το βιβλίο μίλη­σαν ο δημο­σιο­γρά­φος-συγ­γρα­φέ­ας Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας και η πρό­ε­δρος του Συν­δέ­σμου Φιλο­λό­γων Ημα­θί­ας, Ευγε­νί­ας Καβαλλάρη.

Συνό­δευ­σαν με κεί­με­να – απο­σπά­σμα­τα του εθνι­κού ήρωα της Κού­βας, Χοσέ Μαρ­τί, οι Ελέ­νη Καρα­γιάν­νη και Λευ­τέ­ρης Κορυ­φί­δης. Μου­σι­κά πλαι­σί­ω­σαν οι Πέτρος Ρίστας στην κιθά­ρα και Σίσ­συ Γεωρ­γο­πού­λου στο φλάουτο.

Η πρέ­σβει­ρα της Κού­βας Zelmys Maria Dominguez Cortina απηύ­θυ­νε χαι­ρε­τι­σμό μέσω της μετα­φρά­στριας Λου­κί­ας Κων­στα­ντί­νου. Μίλη­σε για όσους συνέ­βα­λαν στην υλο­ποί­η­ση αυτού του έργου, στις αρε­τές που χαρα­κτη­ρί­ζουν το βιβλίο και ανα­φέρ­θη­κε στο πλού­σιο βιο­γρα­φι­κό του συγγραφέα.

Η κα Κων­στα­ντί­νου μετά­φε­ρε επί­σης το μήνυ­μα του Διευ­θυ­ντή του εκδο­τι­κού οίκου Τόπος, Βαγ­γέ­λη Γεωργακάκη.

Τέλος τον λόγο πήρε ο Jose Oriol Marrero Martinez, συγ­γρα­φέ­ας του βιβλί­ου και Γενι­κός Πρό­ξε­νος της Δημο­κρα­τί­ας της Κού­βας στην Ελλάδα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο