Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βέροια: Χουντικό παραλήρημα από αντιδήμαρχο — Καταγγελία της «Λαϊκής Συσπείρωσης»

Τον αντι­κομ­μου­νι­στή και υμνη­τή της χού­ντας, αντι­δή­μαρ­χο Βέροιας Κ. Παλου­κί­δη, καταγ­γέλ­λει η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» Βέροιας, ο οποί­ος «στην τελευ­ταία συνε­δρί­α­ση του Δημο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου της πόλης, επι­χεί­ρη­σε να πλέ­ξει το εγκώ­μιο της χού­ντας ανα­φε­ρό­με­νος στο δήθεν οικο­νο­μι­κό θαύ­μα εκεί­νης της περιό­δου με στοι­χεία που αφει­δώς δια­κι­νούν οι ιδε­ο­λο­γι­κοί και πολι­τι­κοί από­γο­νοι του ναζι­σμού και του φασι­σμού αλλά και όσοι επι­χει­ρούν να ξανα­γρά­ψουν την ιστο­ρία», όπως σημειώνει.

Η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» σε σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­σή της σημειώ­νει «ότι οι ευθύ­νες της συν­διοί­κη­σης Βορ­για­ζί­δη-Μπα­τσα­ρά (ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ-ΝΔ) είναι βαρύ­τα­τες. Της μεν κας Μπα­τσα­ρά που τον συμπε­ριέ­λα­βε στο ψηφο­δέλ­τιό της και τον ανέ­δει­ξε, του κου Βορ­για­ζί­δη που του πρό­σφε­ρε τη θέση του αντι­δη­μάρ­χου, ενώ και οι δύο παρα­τά­ξεις δεν άρθρω­σαν λέξη για να κατα­δι­κά­σουν την προ­σπά­θεια του αντι­δη­μάρ­χου Παλου­κί­δη να μας πεί­σει για το πόσο καλή ήταν η εφτά­χρο­νη χούντα».

Ταυ­τό­χρο­να, ανα­δει­κνύ­ει τις ευθύ­νες των άλλων παρα­τά­ξε­ων και ξεκα­θα­ρί­ζει: «Στο Δημο­τι­κό Συμ­βού­λιο Βέροιας δεν πρέ­πει να έχουν θέση οι θλι­βε­ροί υμνη­τές της χού­ντας και του φασι­σμού. Ο κος Βορ­για­ζί­δης οφεί­λει να τον απο­πέμ­ψει άμε­σα από τη θέση του αντι­δη­μάρ­χου Βέροιας, ως ελά­χι­στο φόρο τιμής στη μνή­μη των θυμά­των της χού­ντας, όλων εκεί­νων που έδω­σαν τη ζωή τους, δολο­φο­νή­θη­καν, φυλα­κί­στη­καν, εξο­ρί­στη­καν, υπέ­στη­σαν βασα­νι­στή­ρια, συνέ­βα­λαν με κάθε μορ­φή στην ανά­πτυ­ξη της αντι­δι­κτα­το­ρι­κής πάλης».

 

Διαβάστε εδώ ολόκληρη την ανακοίνωση της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Βέροιας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο