Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βήμα βήμα η διαδικασία για την επιστροφή χρημάτων για τις επιπλέον χρεώσεις στους λογαριασμούς ρεύματος

Ανα­λυ­τι­κά το περί­γραμ­μα των μέτρων για την επι­στρο­φή χρη­μά­των για για τις επι­πλέ­ον χρε­ώ­σεις στους λογα­ρια­σμούς ρεύ­μα­τος και την ελά­φρυν­ση μετά τον Μάιο. Η όποια ελά­φρυν­ση των λογα­ρια­σμών ρεύ­μα­τος θα πλη­ρω­θεί απ’ τον κρα­τι­κό προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό, δηλα­δή από την ίδια την τσέ­πη μας.

Προ­κει­μέ­νου κάποιος να λάβει τα χρή­μα­τα της επι­στρο­φής θα πρέ­πει να υπο­βάλ­λει αίτη­ση στην ηλε­κτρο­νι­κή πλατ­φόρ­μα η οποία και ανα­μέ­νε­ται να ανοί­ξει στις αρχές Ιου­νί­ου. Οι αιτού­ντες θα πρέ­πει, μπαί­νο­ντας στην πλατ­φόρ­μα, να πιστο­ποι­ή­σουν ή και να διορ­θώ­σουν τα στοι­χεία για την κατοι­κία τους, δηλα­δή τον αριθ­μό της παρο­χής και βέβαια να δηλώ­σουν, εάν δεν είναι περα­σμέ­νος στο σύστη­μα της ΑΑΔΕ, τον αριθ­μό τρα­πε­ζι­κού λογα­ρια­σμού (IBAN).

Εν συνε­χεία και αφού υπο­βλη­θεί η αίτη­ση, η ΑΑΔΕ θα τρέ­ξει ένα πρό­γραμ­μα για τον υπο­λο­γι­σμό του ποσού που δικαιού­ται ο καθέ­νας με την άντλη­ση στοι­χεί­ων από τους παρόχους.

Συγκε­κρι­μέ­να, οι πάρο­χοι θα απο­στέλ­λουν στην ΑΑΔΕ, το σύνο­λο των ποσών που ανα­γρά­φο­νται στους λογα­ρια­σμούς, που έχουν εκδο­θεί από τον Δεκέμ­βριο έως και τον Μάιο, από την ρήτρα ανα­προ­σαρ­μο­γής. Από το συνο­λι­κό ποσό θα αφαι­ρεί­ται η επι­δό­τη­ση που έχει δοθεί από το κρά­τος, καθώς και η πιθα­νή επι­δό­τη­ση που έχει δοθεί από τον πάροχο.

Για το ποσό της καθα­ρής επι­βά­ρυν­σης θα επι­στρέ­φε­ται το 60%. Για παρά­δειγ­μα:

1. Για καθα­ρή επι­βά­ρυν­ση 1.000 ευρώ και πάνω η επι­στρο­φή θα είναι 600 ευρώ.

2. Για επι­βά­ρυν­σης 500 ευρώ, η επι­στρο­φή θα είναι 300 ευρώ.

3. Για 150 ευρώ, η επι­στρο­φή θα είναι 90 ευρώ.

4. Για 30 ευρώ η επι­στρο­φή θα είναι 18 ευρώ, ενώ

5. Για ποσά μικρό­τε­ρα των 30 ευρώ επι­βά­ρυν­σης δεν θα προ­βλέ­πε­ται επιστροφή.

Σύμ­φω­να με τις εκτι­μή­σεις, η επι­στρο­φή που θα προ­κύ­ψει θα πιστω­θεί στους τρα­πε­ζι­κούς λογα­ρια­σμούς των δικαιού­χων περί­που στα μέσα Ιου­νί­ου. Τα ποσά θα είναι ακα­τά­σχε­τα και ο κάθε δικαιού­χος θα μπο­ρεί να τα αξιο­ποι­ή­σει όπως ο ίδιος επιθυμεί.

Θα πρέ­πει να σημειω­θεί ότι η ανα­δρο­μι­κό­τη­τα καλύ­πτει την κατα­νά­λω­ση ρεύ­μα­τος, μόνο για την κύρια κατοι­κία, όπως έχει δηλω­θεί ο αριθ­μός του μετρη­τή στην ΑΑΔΕ. Σε περί­πτω­ση λάθους, ο χρή­στης της κατοι­κί­ας θα μπο­ρεί να το διορ­θώ­σει κατά την διάρ­κεια της υπο­βο­λής δήλω­σης στην πλατφόρμα.

Για τους φοι­τη­τές, η απο­ζη­μί­ω­ση θα δοθεί εφό­σον οι ίδιοι υπο­βά­λουν φορο­λο­γι­κή δήλω­ση και δηλώ­νουν τη φοι­τη­τι­κή στέ­γη ως κύρια κατοι­κία τους.

Υπάρ­χουν και εξαι­ρέ­σεις, που αφο­ρούν για παρά­δειγ­μα το ρεύ­μα των κοι­νο­χρή­στων σε πολυ­κα­τοι­κίες, καθώς το κρι­τή­ριο για την επι­στρο­φή των χρη­μά­των αφο­ρά μόνο την κατα­νά­λω­ση για την πρώ­τη κατοικία.

Τον Μάιο και τον Ιού­νιο θα συνε­χι­στούν οι επι­δο­τή­σεις στους λογα­ρια­σμούς ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος και φυσι­κού αερί­ου στα οικια­κά και επαγ­γελ­μα­τι­κά τιμο­λό­για.

Από τον Ιού­λιο του 2022 και με χρο­νι­κό ορί­ζο­ντα έως και ένα χρό­νο, ενι­σχύ­ε­ται ‑ορι­ζό­ντια- ο μηχα­νι­σμός εκπτώ­σε­ων στα τιμο­λό­για ρεύ­μα­τος, ώστε να στα­θε­ρο­ποι­η­θεί η τιμή λιανικής.

Εισά­γε­ται μηχα­νι­σμός απορ­ρό­φη­σης των επι­πλέ­ον εσό­δων των παρα­γω­γών στη χον­δρι­κή αγορά

Συγ­χρό­νως, θα προ­σαρ­μό­ζε­ται ‑σε μηνιαία βάση- το ποσο­στό επι­δό­τη­σης στη λια­νι­κή αγο­ρά, ενι­σχύ­ο­ντας τον παρό­ντα μηχα­νι­σμό εκπτώ­σε­ων στα τιμο­λό­για, ώστε οι τιμές να παρα­μέ­νουν μεσο­σταθ­μι­κά στα­θε­ρές σε συγκε­κρι­μέ­να επί­πε­δα, σημα­ντι­κά χαμη­λό­τε­ρες από αυτές που παρα­τη­ρή­θη­καν τους προη­γού­με­νους μήνες, και ελα­φρώς υψη­λό­τε­ρες από αυτές που ίσχυαν πριν από την κρίση.

Κων­στα­ντί­νος Θεο­τό­κης: «Αγά­πη παράνομη»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο