Βίκτωρ Ουγκώ

Στις 26 Φεβρουα­ρί­ου 1802 γεν­νιέ­ται ο Βίκτωρ Ουγκώ. Γάλ­λος συγ­γρα­φέ­ας, κύριος εκπρό­σω­πος του γαλ­λι­κού δημο­κρα­τι­κού ρομα­ντι­σμού. Στα πρώ­ι­μα έργα του, είναι επη­ρε­α­σμέ­νος από φιλο­μο­ναρ­χι­κές ιδέ­ες, ωστό­σο, στο δεύ­τε­ρο μισό της δεκα­ε­τί­ας του 1820, όλο και περισ­σό­τε­ρο προ­σεγ­γί­ζει στις φιλε­λεύ­θε­ρες — δημο­κρα­τι­κές ιδέ­ες. Εκδή­λω­σε με κάθε τρό­πο την υπο­στή­ρι­ξή του στην Επα­νά­στα­ση των Ελλή­νων το 1821. Αυτές … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Βίκτωρ Ουγκώ.