Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βίκτωρ Σαρηγιαννίδης, διαπρεπής Σοβιετικός αρχαιολόγος, ελληνοποντιακής καταγωγής

Επι­στή­μο­νας παγκό­σμιου κύρους, και δια­πρε­πής, ελλη­νι­κής κατα­γω­γής, ο αρχαιο­λό­γος Βίκτωρ Σαρη­γιαν­νί­δης , πέθα­νε στη Μόσχα, στις 23 Δεκεμ­βρί­ου 2013 σε ηλι­κία 84 χρό­νων. Γεν­νή­θη­κε στις 23 Σεπτεμ­βρί­ου 1929 στην Τασκέν­δη, από Ελλη­νες γονείς. Το 1952 απο­φοί­τη­σε από το Κρα­τι­κό Πανε­πι­στή­μιο Κεντρι­κής Ασί­ας (Τασκέν­δη) και το 1961 έλα­βε Master Αρχαιο­λο­γί­ας Εγγύς και Μέσης Ανα­το­λής από το Ινστι­τού­το Αρχαιο­λο­γί­ας της Μόσχας. Από το 1955 μέχρι σήμε­ρα εργα­ζό­ταν στο Ινστι­τού­το Αρχαιο­λο­γί­ας της Ρωσι­κής Ακα­δη­μί­ας Επι­στη­μών, στη Μόσχα.

Από το 1949, είχε ενερ­γό ρόλο στις αρχαιο­λο­γι­κές ανα­σκα­φές στην Κεντρι­κή Ασία και το Αφγα­νι­στάν, όπου έφε­ρε στο φως τη Βασι­λι­κή Νεκρό­πο­λη Τιλ­λιά Τεπέ (1ος μ.Χ. αιώ­νας) και 20.000 χρυ­σά αντι­κεί­με­να. Θεω­ρή­θη­κε «η ανα­κά­λυ­ψη του αιώ­να». Τα ευρή­μα­τα είχαν φιλο­ξε­νη­θεί στο Κρα­τι­κό Μου­σείο του Αφγα­νι­στάν. Με τον πόλε­μο, όλα τα ευρή­μα­τα εκλά­πη­σαν μετα­ξύ του 1991 — 1993. Τα τελευ­ταία 30 χρό­νια έκα­νε τις μεγα­λύ­τε­ρες αρχαιο­λο­γι­κές ανα­σκα­φές στο Τουρ­κμε­νι­στάν, στην έρη­μο Καρά Κουμ, όπου ανα­κά­λυ­ψε το άγνω­στο στο διε­θνή επι­στη­μο­νι­κό κόσμο Βασί­λειο της Μαρ­για­νής (τέλος 3ης χιλιε­τί­ας π.Χ.), εισά­γο­ντας μια νέα θεω­ρία για τη διά­πλα­ση του πρω­το­ελ­λη­νι­στι­κού πολι­τι­σμού στην Κεντρι­κή Ασία.

Με τα ευρή­μα­τά του, ο Βίκτωρ Σαρη­γιαν­νί­δης στή­ρι­ξε τις από­ψεις του για τη συγ­γέ­νεια των πολι­τι­σμών που ανα­πτύ­χθη­καν που άκμα­σαν στην Ελλά­δα, στην Ανα­το­λή και στην Κεντρι­κή Ασία 1.500 χρό­νια πριν από την εκστρα­τεία του Μεγά­λου Αλεξάνδρου.

Ιδιαί­τε­ρα πλού­σιο υπήρ­ξε και το συγ­γρα­φι­κό του έργο, με 20 βιβλία στα ρωσι­κά, τα οποία έχουν μετα­φρα­στεί στα αγγλι­κά, γερ­μα­νι­κά, ιαπω­νι­κά και ελλη­νι­κά. Περισ­σό­τε­ρα από 200 άρθρα του έχουν δημο­σιευ­τεί σε έγκυ­ρα διε­θνή επι­στη­μο­νι­κά περιοδικά.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο