Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βίλχελμ Πικ, εξέχουσα φυσιογνωμία του γερμανικού και του διεθνούς εργατικού κινήματος

Στις 7 Σεπτεμ­βρί­υο 1960 πεθαί­νει ο Βίλ­χελμ Πικ. Εξέ­χου­σα φυσιο­γνω­μία του γερ­μα­νι­κού και του διε­θνούς εργα­τι­κού κινή­μα­τος, καθώς και του κόμ­μα­τος και του κρά­τους της Λαϊ­κής Δημο­κρα­τί­ας της Γερ­μα­νί­ας. Ο Β. Πικ γεν­νή­θη­κε το 1876, γιος εργά­τη, ξυλουρ­γός το επάγ­γελ­μα. Εγι­νε μέλος του σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κού κόμ­μα­τος το 1895 και ήταν μαζί με την Ρόζα Λού­ξε­μπουργκ, τον Καρλ Λίμπ­κνεχτ και την Κλά­ρα Τσέτ­κιν στην αρι­στε­ρή πτέ­ρυ­γα του κόμ­μα­τος. Υπήρ­ξε από τους ιδρυ­τές του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Γερ­μα­νί­ας το Δεκέμ­βρη του 1918. Ηταν μέλος του μαρ­ξι­στι­κού — λενι­νι­στι­κού πυρή­να με ηγέ­τη τον Ερνστ Τέλ­μαν. Το 1928 εκλέ­χτη­κε βου­λευ­τής του κόμ­μα­τος και την ίδια χρο­νιά εκλέ­χτη­κε μέλος της Εκτε­λε­στι­κής Επι­τρο­πής της Κομ­μου­νι­στι­κής Διε­θνούς. Κατά τη διάρ­κεια του πολέ­μου δρα­στη­ριο­ποι­ή­θη­κε για τη δημιουρ­γία του δημο­κρα­τι­κού αντι­φα­σι­στι­κού μετώ­που στη Γερμανία.
Μετά την απε­λευ­θέ­ρω­ση του γερ­μα­νι­κού λαού απ’ το φασι­σμό, ο Πικ εκλέ­χτη­κε μέλος του Πολι­τι­κού Γρα­φεί­ου του Ενιαί­ου Σοσια­λι­στι­κού Γερ­μα­νι­κού Κόμ­μα­τος και Πρό­ε­δρος της Λαϊ­κής Δημο­κρα­τί­ας της Γερ­μα­νί­ας από τη σύστα­σή της τον Οκτώ­βρη του 1949.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο