Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βίνσεντ Βαν Γκογκ

Στις 30 Μαρ­τί­ου 1853 γεν­νιέ­ται ο Βίν­σεντ Βαν Γκογκ. Ολλαν­δός, από τους σημα­ντι­κό­τε­ρους ζωγρά­φους όλων των επο­χών. Αφη­σε ανε­ξί­τη­λη τη σφρα­γί­δα του στην εξέ­λι­ξη των εικα­στι­κών τεχνών, ενώ άσκη­σε βαθύ­τα­τη επιρ­ροή στους εξπρε­σιο­νι­στές. Αυτό που χαρα­κτη­ρί­ζει τα έργα του είναι το εκτυ­φλω­τι­κό φως, όπως αυτό φαί­νε­ται στο αρι­στούρ­γη­μά του με τίτλο «Οι ήλιοι» (ηλιο­τρό­πια). Ο Βαν Γκογκ αυτο­κτό­νη­σε στις 29 Ιού­λη του 1890. Κατά σύμ­πτω­ση το 1987, τη μέρα της γέν­νη­σής του, ο πίνα­κας «Οι ήλιοι» που­λή­θη­κε σε μια δημο­πρα­σία στο Λον­δί­νο για 39,7 εκα­τομ­μύ­ρια δολά­ρια (περί­που δέκα δισε­κα­τομ­μύ­ρια δραχμές)!

ΒΙΝΣΕΝΤ ΒΑΝ ΓΚΟΓΚ, «οι Πατα­το­φά­γοι», ένας ύμνος στη χει­ρω­να­κτι­κή εργα­σία και η ταύ­τι­σή του με τους ανθρώ­πους του μόχθου

Δύο νέοι πίνα­κες του Βαν Γκογκ ταυ­το­ποι­ή­θη­καν (ΦΩΤΟ)

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο