Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Βίντεο: Αλήτης των ΜΑΤ χτυπά νεαρή γυναίκα με την ασπίδα ενώ άλλος επιτίθεται με χημικά (VIDEO)

Άλλο ένα βίντεο-ντο­κου­μέ­ντο για το όργιο βίας και κατα­στο­λής που άσκη­σαν χθες, κατά την διάρ­κεια των μεγά­λων απερ­για­κών συγκε­ντρώ­σε­ων για το έγκλη­μα ατα Τέμπη, οι αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις, έρχε­ται να προ­στε­θεί στον κατάλογο.

Σε βίντεο που «ανέ­βη­κε» στο YouTube, αλή­της με στο­λή των ΜΑΤ φαί­νε­ται να χτυ­πά με την ασπί­δα του στο κεφά­λι νεα­ρή γυναί­κα που δια­μαρ­τύ­ρο­νταν. Το περι­στα­τι­κό έγι­νε στην συμ­βο­λή των οδών Πατη­σί­ων και Χαλκοκονδύλη. 

Ο τρα­μπού­κος ΜΑΤα­τζής όχι μόνο δεν φαί­νε­ται να θορυ­βεί­ται από τις οργι­σμέ­νες φωνές των παρι­στα­μέ­νων αλλά, αντί­θε­τα, χαμο­γε­λά­ει ειρω­νι­κά (δεί­τε στο 0:36) για τον… «ανδρι­σμό» του.

Να τους χαί­ρο­νται ο πρω­θυ­πουρ­γός Μητσο­τά­κης, ο υπουρ­γός Θεο­δω­ρι­κά­κος και η ηγε­σία της αστυ­νο­μί­ας τέτοια φασιστοειδή.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο